תונוש תושיגב ןויד :"םאה תבהא"

רהז-ןבא תמשב ר"ד

א"סשת 'ב רטסמס
(2001 ינוי-ראורבפ)

278 ןמליג ,14-12 ,ןושאר םוי

Basmat Even-Zohar
Different Approaches to "Mother Love"תבזילא לש הנוידמו ,"דליה גשומ"ב סאירא פיליפ לש ונוידמ אצוי סרוקה
תורפס לש הקיטאופל אובמה תרגסמב ודמלנש ,"םאה תבהא" גשומב רטנדאב
תושיג םג ונחביי תוברתב ירוטסיה גשומכ "םאה תבהא"ב ןוידה דצל .םידלי
תויגולויבו תויגולופורתנא ,תויאופר ,תויגולוכיספ רקיעב ,תורחא תויעדמ
ךותב" תושיגה םג וקדבייו ,(ףולדיל ןי'ג ,לומס תידרמ ,יבלואב ןו'ג)
.('ץיל יפולנפ ,קופס ר"ד) "תוברתה

הצרמה לא היינפ

:תואבה םיכרדב הצרמה םע השיגפ םאתל רשפא

.רועישה ירחא וא ינפל .1
.(תויניטל תויתואב - baqasha lipgisha) השיגפל השקב :םושרל שי "ןודנ"ב .ינורטקלא ראודב .2

:ינורטקלאה ראודב היינפל תובותכה
basmat@post.tau.ac.il .1
basmate@oumail.openu.ac.il .2

.תוירבע תויתואב בותכל רשפא 2 'סמ תבותכל)
(.דחי םג תובותכה יתשל ראוד לכ חולשל ץלמומ ,תולקת בקע

.03-6460591 ןופלטב ,תומיוסמ תועשב .3

סרוקב םידימלתה תובוח

.סרוקב האירקה תמישרבש רמוחה תא וארקי םידימלתה .1

.ךשמהב התשגה יאנתו תולאשה .סרוקה םויסב הדובע ובתכי םידימלתה .2

סרוקב האירקה תובוח

ךשמהב ואר .ב"אה רדס יפל ןלהל םימושרה ,םיטירפ (10) הרשע האירקה תמישרב
.םירועישה יפל םיטירפה לש האירקה רדס תא

האמה ןמ םאה-תבהא לש היתודלות :הבהא םגו... .1985 תבזילא ,רטנידאב .1
.(בירעמ תירפס :ביבא-לת) רבנע לטיבא :תיתפרצמ םגרת .20-ה האמה דעו 17-ה

דליה תוחתפתה לע ותעפשהו ךרה ליגב םאה ןמ דורפה .1957 ןו'ג ,יבלואב .2
ינשב םג ספדנ םוגרתה .(רעונהו דליה ןעמל דלאס דסומ :םילשורי)
.2-1 'סמ ,'ח ךרכ ,"תומגמ" ןועברב םיכשמה

.םירשואמ םידלי לדגל :ףצרה ןורקע .[1975] 1997 ןי'ג ,ףולדיל .3
.(תוביטנרטלא :ביבא-לת) אנהכ תירוא :תילגנאמ

.בגוי הרפע :תירבע .םירוהל ךירדמ :דליהו קוניתה .1997 הפולנפ ,'ץיל .4
תיעדמ הכירע .ךברוא ידו'ג ר"ד :תירבעה הרודהמל םיקרפ תפסות
.(רתכ :םילשורי) ןמצרוק הנחו יטלפ הוח 'פורפ :תירבעה הרודהמל

:םיאבה םיטירפה קר
.15-8 'מע :המדקהה
.36-31 'מע ,םינושארה םימיה
.196-189 'מע ,קוניפו הבהא

בונילק הניר :תירבע .דליבו קוניתב לופיטה .[1960] ןימינב ר"ד ,קופס .5
.(מ"עב יקצמיטס תונכוס)

:םיאבה םיטירפה קר
.12-11 'מע :השדחה הרודהמה יארוק לא בתכמ
.הלעמל 36-13 'מע :םירוהה לש םקלח
.58-49 'מע :ללוכ 75-66 םיפיעס
.73-72 'מע :94 ףיעס
.196-190 'מע :285-277 םיפיעס

הקיטאופל אובמ :תודלי השעמ .1996 רהז-ןבא תמשב תופתתשהב ,רהז ,טיבש .6
.(החותפה הטיסרבינואה :ביבא-לת) םידלי תורפס לש

:םיאבה םיטירפה קר
.(66-13 'מע) ברעמה תוברתב תודליהו דליה גשומ תחימצ :1 קרפ
."םידליה שובל" ,סאירא פיליפ :1 קרפל 1 חפסנ
."תודליה לש םיגשומה ינש :םוכיס" ,סאירא פיליפ :1 קרפל 2 חפסנ
."השידאה םאה" ,רטנידאב תבזילא :1 קרפל 3 חפסנ
.(425-377 'מע)

;תודליה יוליג - ינש קרפ :םיתיעה ילוגליגב תודלי" .פיליפ ,סאירא .א6
,טרופופר :ךותב ,"תודליה יגשומ ינש :םוכיס ;םותל תורקפהמ :ישימח קרפ
:םילשורי) םירוענה לש יתרבחה דמעמה :תומלוע ינש ןיב .תכרוע .1986 רמת
.60-15 'מע :(תירבעה הטיסרבינואה

7. Ariès, Philippe 1962 [1960]. Centuries of Childhood: A Social
History of Family Life. Translated from the French by Robert
Baldick (London: Jonathan Cape).

8. Small, Meredith F. 1998. Our Babies, Ourselves: How Biology and
Culture Shape the Way We Parent (New-York: Anchor Books). ISBN
0-385-48362-7.

9. Bowlby, John 1969. Attachment and Loss (London: Hogarth Press).


רועיש לכל אורקל שיש םירפסהו סרוקה תינכות

םזילנויצקנופב ןויד ,סרוקה לש תיללכ הגצה - 4.2.2001 :1 רועיש
דומילה ךרד ,רטנדאבו סאירא ,"דליה גשומ"ל תרוכזת ,םזילאיצנסאבו
םירקוח לש תונושה תושיגה :סרוקה אשונ ,סרוקב םידימלתה תובוחו
אל ."םאה תבהא" גשומ לא תוברתב םישנא לשו תונוש תונילפיצסידמ
יהמ" הלאשב סרוקב קוסענ אלו ,"םא תבהא יהמ" הלאשב סרוקב קוסענ
תובושתב אלא ,"םידליל םא תויהל/םידלי לדגל רתויב הבוטה ךרדה
.םידחא םירפסו םירקחמ הלא תולאשל ונתנש תונושה

רשפא .תיתפרצב וא תילגנאב ,ולוכ 7 טירפ) סאירא - 11.3.2001 :2 רועיש
יפל "דליה גשומ" תוחתפתה לש תיללכ הגצה .(תירבעבש ,א6-ו 6 םיטירפב םג רזעיהל
תדירי ,החפשמה גשומ תיילע ןיבל דליה גשומ לש ותיילע ןיב רשקה ,סאירא
ןמ דליה גשומ תחימצ .תורצנה תודסומ תיילעו ,םייבמופה םייתרבחה םייחה
תועמשמ תלעבכ וא ,הבושח הפוקתכ הספתנ אל) תודליה תפוקת יפלכ תושידאה
וז הרבחמ קלחל ךפהו ,ודלוויה םוימ םירגובמה תרבחב היה דליה .יהשלכ
גשומל ,(הרבחל הרשכהה ךילהתכ היילושה דיקפת ;7 ליגב ךרעב ,למגנש עגרמ
הנוש רוציכ ספתנ רבכ דליה) עושעשל רוקמכ דליה ,דליה לש ןושארה
יפלכ תוירחא לש הסיפת ןיא ךא ,תדחוימ בל תמושת ול םישידקמו ,רגובמהמ
,דליה לש ינשה גשומלו ,(הרבחהמ דליה תא דירפהל םיליחתמ ;ויכרצו דליה
וירוה תרבחמ וקיחרהל שי ,ךוניחלו בוציעל קוקז דליה) ךנחמה גשומה
,רפסה תיב - םידחוימ תודסומב ובצעלו הרבחהמ ותוא דירפהל ךירצ ,התיחשמה
וא ומויק יכ ,שגדוה .(ול גואדל רגובמה לעו רגובמהמ תיתוהמ הנוש דליה
תוסיפתל ךיישה ןיינע אוה הרבחב ינרדומה דליה גשומ לש ומויק יא
םהילא וסחייתה וא םידליה תא ובהא אלש ךכמ עבונ אל .הרבחב תונומאלו
המשש תוהמ שיש םינימאמש ילב דלי בוהאל רשפא .תושידאב וא תוירזכאב
וא תוירזכאב סחייתהל םג רשפאו ,העבטב םירגובמהמ הנוש איהשו "דלי"
."םירגובמ"מ םעבטמ םינושה ,"םידלי" םהש םינימאמש העשב םידליל תושידאב
חומצל םילוכי "םאה תבהא" םגו תוהמאה גשומ םגש ,הלוע הז ירוטסיה רואיתמ
םג ןיא ,דחוימ סחי םישרודש "םידלי" ןיא םא יכ - דליה גשומ תחימצ םע קר
אל יאדווב ,"תוהמא" לש והשלכ גשומב הקיזחמ הניא הרבחה ."תוהמא"ל השירד
.םידלי תדלויה השאה ןמ תושירדו תויפיצ הל ןיאו ,הער וא הבוט תוהמא
."תוהמא"כ דקפתל םישנהמ תושירדה תוכלוהו תורבוג דליה גשומ תחימצ תובקעב

.(רפסהמ קרפ ספדנ 6 טירפב .ולוכ 1 טירפ) רטנידאב - 18.3.2001 :3 רועיש
דעו םייניבה ימי זאמ תפרצב "םא תבהא" גשומה תודלות לש תיללכ הגצה
הלכיש ,תינרדומ האצמה איה "םאה תבהא"ש ,הלגמ ירוטסיהה רקחמה .ונימי
יפל .דועו "הבהא" ,"תודלי" ,"דלי" םיגשומה ואצמוהש ירחא קר עיפוהל
תוסיפתה תא ןובשחב תחקל ילב הידליל םאה סחיב ןודל רשפא יא ,רטנדאב
ימימ .טרפב דליהו םאה ,באה ןיב םיסחיה תכרעמ תאו ללכב תויתרבחה
וידחי םיפופכ וז הרבחב דליהו םאה ויה ךרעב 18-ה האמה דעו םייניבה
דליה גשומ .דליה יבגל "תויוכמס" השעמל ויה אל םאלש ךכ ,באה תוכמסל
סחיל םאהמ תויפיצב ךורכ היה אל אוה זא םגו ,17-ה האמב הנושארל עיפוה
המויקל תויודעה תא תשפחמ רטנדאב .וב לופיטל וא דליה יפלכ דחוימ שגר וא
תועבומה תוסיפתב םגו ,םידליב לופיטה יכרד לע תויודעב םג "םא תבהא" לש
םיקוחב ,תועיד יגוהו םייתד םיפיטמ ,םיבושח םישיא לש םהיבתכב) תוברתב
.(דועו ,םיבתכמב ,תונורכזב ,הפיה תורפסב ,םמושייבו םיגוהנה םייטפשמה
לש רצי םייק םא לכבש סותימה הנושארל עיפומ 18-ה האמב קרש ,וארה היאצממ
ךכיפלו "םיחתות רשב"ל ןוטלשה לש תושירדה בקע ,הקוניתל תינאטנופס הבהא
ןניא תוהמאה בורש ,ררבתמ ןכ יפ לע ףא .ההובגה תוקוניתה תתומתב רופישל
םיפיסומ 19-הו 18-ה תואמה לכ ךרואל .ןקונית יפלכ הזה רציה תא תואטבמ
,"םאה תבהא" לש המויקב תוהמאה תא ענכשלו תוסנל תועידה יגוהו םיפיטמה
םיעצמאב ןהיתוקוניתמ "רטפיהל" תופיסומ תוהמאהו ,םימויאבו תוחטבהב
,(םיהובג התומת יזוחאב ךורכה גהונ) תוקינימל םתחילש םהיניב ,םינוש
,"םאה תבהא" סותימ .(םינב) תוימינפו (תונב) םירזנמל ןכמ רחאלו תונמואל
םאה לש התוכמס תאו החוכ תא לידגה ,תפרצב תונגרובה תיילעב ךורכ היהש
דיקפתמ "וחיוורה"ש תוהמא ןתוא ןכלו ,באה לש ותוכמס ןובשח לע החפשמב
ןכא ,החפשמה ךותב ןדמעמב רופישו ןהלש יתרבחה סוטאטסב היילע תוהמאה
תונגרובהמ םישנה ויה הלא .תושרדנה תושדחה תומרונה יפל גהנתהל וליחתה
ותואב הנומאה יפל) תוהמאב הכורכ התיהש השקה הברקההש ,תינוניבהו ההובגה
ףסונ לטנ הזילנאוכיספה הפיסוה 20-ה האמב .תקפסמ הרומת ןהל הנתנ (ןמז
לטומה םזגומה לועב הרכה לש ,תרתוס המגמ עינה םזינימפה ךא ,תוהמאה לע
האמב ורדאוה הכש ,דליה ןעמל הברקהלו טלחומה רותיוול תודגנתהו ,םאה לע
,השדחה "באה תבהא" תחימצ לש תויתרבח תומגמ רטנדאב תרתאמ םוכיסב .19-ה
רתוי הווש הקולח לע תועיבצמ ילואש תומגמ ,"םאה תבהא"ל הייפואב המודה
.םאל באה ןיב תורוהה לטנ לש

.(סיפדתב אצמנ .ונייוצש םידומעה קר ,5 טירפ) קופס ר"ד - 25.3.2001 :4 רועיש
לכ לצא םייקש ,שגרל תסחייתמ "םאה תבהא"ש ,רורב קופס ר"ד לש ורפסב
ר"ד .םיאפורמ הנושארבו שארב ,הנווכה שרוד קוניתב לופיטהש דועב ,הרוה
-אל םירוה םג שיש עמתשמ ךכמו ,"םיבוט" םירוה לש םמויק תא ריכזמ קופס
הבהא" שי דימת אל ,רמולכ - הדילה רחאלש ןואכידה תא ריכזמ ןכו ,םיבוט
םע ."םאה תבהא" סותימב ולחש םייוניש הלא .ותדילמ קוניתל "תינטנופס
הדובעכו רותיוכ ,הברקהכ ,לבסכ גצומ םידליה לודיג ,רבעל ךשמהב ,תאז
תוקוצמל עצומה ןורתפהו ,ךוניחו בוציע שרודה דרטמכ גצומ דליה .השק
שי .קוניתהמ "ררחתשהל" אוה (בר יכב ןוגכ ,קוניתה לש תוקוצמ םג) תונוש
,םידליה לודיג תלאשב .באה דצמ הרזע רסוחלו תיתודלי תוגהנתהל היצמיטיגל
ןעוט רפסה תישארב רבכ ?תוכמסה רוקמ ימ :הלאשה תא קופס ר"ד לצא ונקדב
רתוס אוה ךא ,הדליב לפטל דציכ םלוכמ בוט תעדויה איה םאה יכ ,קופס
,הדמעה תא רתוי קזחמ השעמלו ,םינוש תומוקמבו תובר םיכרדב וז הרימא
.םהב לופיטהו םידלי לודיג יבגל ןוילעה תוכמסה רוקמ אוה יאופרה דסממהש
תוכמס תורוקמ לאכ תונוש תוהמאל סחייתמ םג אוה "םאה תבהא"ב הנומאה דצל
לכ תרסח איה "םאה תבהא" יכ ,עבונ ךכמ .(םאה לש המא ,לשמל) םיקפקופמ
ר"ד לש ורפסמ .הבוט תורוה םג חיטבהל הלוכי הניאו ,יעדמ וא ישעמ ךרע
לע :םירשעה האמה עצמאב תיאקירמאה הרבחה לע תובר דומלל רשפא קופס
,תינרדומה הרבחהמו תיניערגה החפשמה הנבממ האצותכ םרגנה יתרבחה דודיבה
דוסיה תחנה לע ,ולש תולתה יכרצמ דחפהו דליה לש "תואמצע"ל השירדה לע
לעו ,דליה ןיבל (םאה דחוימב) םירוהה ןיב יבטוק םיסרטניא דוגינ שיש
.הרבחה ןמ םידליה לש הדרפהה

.(סיפדתב אצמנ .ונייוצש םידומעה קר ,4 טירפ) 'ץיל הפולנפ - 1.4.2001 :5 רועיש
ןיא הרפסב .קופס ר"ד תמועל רורב יוניש גציימ 'ץיל הבתכש םירוהל ךירדמה
בל תמושת"כ קוניתל הבהאה תא הרידגמ איה ."תוהמאה סותימ"ב הנומאל יוטיב
םצע ,רמולכ ."ותווהתהב םדא אוהש ,יתואיצמה ,ישממה םכדליל [...] השיגר
,ישונא דובכב ויכרצ לאו וילא תוסחייתההו ,קוניתב בהואהו שיגרה לופיטה
תעפוה תא הוולמהו ,םאב עובטה רצי ראתמה סותימל דוגינב .הבהאה איה-איה
איה ,ןכ םא ,הבהאה .קוניתל תוסחייתהה ךרד לע קרו ךא תרבדמ איה ,קוניתה
.הדילב םייקש ינאטנופס רבד אלו ,קוניתל םירוהה ןיב םיסחיהמ רצונש רבד
םאה ןיב הלידבמ םג 'ץיל ,םא לכב םייקה "יעבט" רציב רבודמ ןיאו ליאוה
יולתה רבד ,קוניתב לופיטהמו הנממ תלבוסה םאה ןיבל התוהמאמ תינהנה
יכרד תאו תונושה ןהיתובוגת תא תראתמ איה .םא לכ לש הכוניחבו הייפואב
םג ,םנמא .רוסמה לופיטה לש תויאדכב ענכשל הסנמו ,ןהלש תונושה לופיטה
ןיא ,תומדוק תוסיפתל דוגינב ךא ,"השק הדובע" קוניתב לופיטב האור איה
הלודגה הרומתה תא השיגדמ איהש ינפמ דחוימב ,הברקה וז הדובעב האור איה
.שדח םדא תריציבש המוצעה תובישחה השארבו ,העקשהה לע ריזחמ קוניתהש
תא תנייצמ הניאש רחאמ ,ותאירק רחאל תולגל רשפאש יפכ) יבלואב תובקעב
ךרד לש העפשהה תא הריהבמ איה ,(טוקיניו ןוגכ) םירחאו ,(התעפשה תורוקמ
,קוניתה יכרצב בשחתמו בושק ,שיגר ,םח לופיטל תארוקו ,קוניתה לע לופיטה
סחייתיש ,בהוא םדאל ומצעב ךופהיש ידכו ,ולודיג ךילהתב קזניי אלש ידכ
לע םיססובמ השיגרהו המחה תוגהנתהה דעב הינועיט ,תאז םע .וידליל הבהאב
תכיפה תא ענמי בושק לופיט ,לשמל :תידיימה תויאדכהו תלעותה תונורקע
רוחבל יאדכ ןכלו ,הניש תועש םאל ךוסחי וא ,ינעבות "קינדונ"ל קוניתה
לש ותופתתשה-יאל היצמיטיגל ןתונו םאל הנופה ,קופס ר"דל דוגינב .וב
לופיטה תא דימצהל אלו ,םירוהה ינשל הווש לקשמ תתל הסנמ םג איה ,באה
םאה ןיב םיסרטניא דוגינ ראתמה ,קופס ר"דל דוגינב .דבלב םאל קוניתב
ולשו םכלש םיסרטניאה"ש ,םיארוקה םירוהה תא ענכשל 'ץיל הסנמ ,קוניתל
השיג גציימ קופס ר"דש דועב ."סרתמה לש דחאה ודצב םייוצמ םכלוכ .םיהז
ר"ד לצאש ,תויחאהו םיאפורה .תלבקמ השיג תאטבמ 'ץיל ,קוניתה יפלכ תכנחמ
רוקמ לש דמעמ 'ץיל לצא םילבקמ ,םאה יבגל תינורטפ תוכמס רוקמ םה קופס
לש "קוניפה יקזנ"מ גאודה ,קופס ר"דל דוגינב .םאל הרזעלו הכימתל
,קוניתל יגולוכיספ קזנ :קוניפמ דחפה םרוגש קזנהמ 'ץיל תששוח ,קוניתה
אוה ,'ץיל תנעוט ,ינעבותהו ןגרנה קוניתה .ויפלכ (ירזכאו) השקונ סחי
םע ."קוניפ"ה תאצות - קופס ןעוטש יפכ - אלו ,וילא השקונה סחיה תאצות
לבוסה ,דרטמ אוה קוניתהש ןימאמה םיארוק להקל תבתוכ 'ץילש ,רורב תאז
.ול תונעיהל אלש ףידעמהו ,קוניתב לופיטהמ

.(9-ו 2 םיטירפ) יבלואב - 22.4.2001 :6 רועיש
דליה לש היגולוכיספה ימוחתמ אבה רקוח ,(יבלואוב) יבלואב ןו'ג
רחאל דחוימב ,ומאל דליה ןיב רשקה תלאשב ןיינעתהל ליחתה ,הירטאיכיספהו
,ח"ודה .םמאמ ודרפוהש םידלי לע ימלועה תואירבה ןוגריא רובע ח"וד ןיכהש
תואסריגו ,Maternal Care and Mental Health, 1952) 1951-ב שגוהש
,תיעמשמ-דחה הנקסמל עיגה ,(2 טירפ) 1957-ב תירבעל םגרותו ,(תופסונ
םע וא ,ומא םע ףוצרו ימיטניא ,םח רשק"כ תרדגומה ,םאה-תבהאל קוקז דליהש
ומרגנש םיקזנה ."האנהו קופיס ונממ םיקיפמ םידדצה ינשש ,עובק םא ףילחת
,לכשמה תנמב םיקזנ וללכ "תומדקומה תודליה תונשב םא תבהא רדעה"מ האצותכ
קזנה ,ןכ לע רתי .םייתרבח םירשק רושקלו בוהאל תלוכיב דחוימבו ,ןואכיד
םירוה תויהל םילדג םיללמואו םא יכוסח" םידלי :ומצע תא חיצנהל הטונ
לכ עונמל םיצמאמה לכ תא תושעל שיש ,איה יבלואב לש ותנקסמ ."םיעורג
תא יבלואב רידגמ "םא"בש ,ריהבהל םוקמה ןאכ) ומא ןיבל דליה ןיב דוריפ
ףאו ,תיגולויבה ומא תויהל תבייח איה ןיא :דליב תלפטמה העובקה תומדה
לע יבלואב לש לודגה ורקחמל ליבוה הז רקחמ .(השא תויהל תבייח הנניא
Attachment and Loss יסאלקה ורפסב םכוסש ,ומאל דליה ןיב רשקה תוהמ
םינווגמ םירקחמ לע קר אל וינועיט תא יבלואב ססבמ הז רקחמב .(9 טירפ)
איה ולש אצומה תדוקנ :השדח הסיפת לע הנושארבו שארב אלא ,םידליב ושענש
ותביבס יהמ ,הלאשה תא לכ םדוק הלעמ אוהו ,תיגולויבה היצולובאה תרות
תבהאב תוננובתהה תא הנשמ אוה ךכב .םאתומ אוה הילאש ,םדאה לש תיעבטה
רקחמב תספתנה) תינרדומה תיברעמה תוברתה לש רשקהה תקידבמ רבוע אוה :םאה
םה הב הפצנה םדאה ינייפאמש איה דוסיה תחנהו ,לכה תוזחכ תובורק םיתעל
ןב םדאה ,אוהש םושמ ,ןבאה תפוקת ןב םדאה לש רשקהה תקידבל (םיילסרבינוא
םאתומה םייחה לעב אוה ,םינש ינוילמ לש היצולובאה רצות ,םינשה ןוילמ 2
לכו ,רתויה לכל הנש 10,000 תב איה תיאלקחה תוברתה ,ותמועל .ותביבסל
תרותל המאתהב .םדאב ינויצולובא יוניש לכל וליבוה אל ןיידע היתויוחתפתה
לש דחוימבו ,םירחא םייח ילעב לש תויוגהנתה םג קדוב יבלואב ,היצולובאה
,םידלומה םיכרצה םהמ תולגל ידכ ,םדאל רתויב םיבורקה ,םיפוקה
.הקוניתל םאה ןיב רשקה לש תויגולויבה תובתכההו םייעבטה םיטקניטסניאה
,תוקוניתה תוגהנתהב תונוש תועפות ריבסהל לוכי הזה רשקהה קרש ,הלגמ אוה
אוה ,לשמל .תינרדומה תינברואה תיברעמה תוברתה עקר לע ונל תונבומ ןניאש
תיזיפ דומצ תויהל יונב ,םיפוקה ויחאכ ,ישונאה קוניתהש ,הנקסמל עיגמ
.הנממ תורצק תודירפ םוזיל ליחתמ ומצע אוהש דע ,םידחא םישדוח ךשמב ומאל
םאה ףוגב) סופתלו זחאיהל ,םמע דלונ קוניתהש םיסקלפרה תא ריבסמ הז רבד
יפלכ םיידיה תמרה לש תוגהנתהה תא ,(תוריהמב הנופ וא תצפוק איהש העשב
חטשמ לע שטננ אוהשכ קוניתה לש ןואכידהו יכבה תא ,(ותוא םירתש ידכ) םאה
םניב קחרמה) תוקוניתה לש דלומה הייארה חווט תא ,"םיידיה לע" אל ,והשלכ
.האלה ןכו ,(האישנ וא הקנה ןמזב םאה ינפ ןיבל

.ךשמה ,יבלואב - 29.4.2001 :7 רועיש
.םאהמ הדירפ לכל שיש קזנה תא יבלואב שיגדמ סרוקב םינודינה םירפסה ינשב
ינימ לכ לע ושענש םירקחמ לש המלש הרוש טרפמ אוה (9 טירפ) לודגה ורפסב
םיבלש) דליה תבוגת לש םיבלשה תשולש תא ראתמו ,םאה ןמ תודירפ יגוס
בלשהמ תוגהנתה לש תועפוה ויהי ןואכידה בלשב םג ,לשמל .םייראניל םניאש
.ןואכיד .ב .המודכו םאל תואירק ,יכב ,רעצ ,סעכ ,הזע האחמ .א :(ןושארה
.םינש ךשמב יוארכ ןבוה אל ,יבלואב תנעטל ,ג בלש .קותינהו שואייה .ג
הטונו ,(רעסנה א בלשל דוגינב) עוגר ץוח יפלכ הארנ הז בלשב דליהו ליאוה
וליאכ ספתנ אוה ,(ב בלש לש ןואכידל דוגינב) םייחב דקפתלו רוזחל
דליה :ןוכנה אוה ךפיהה השעמל ."ילמרונה בצמ"ל רזחו הדירפה לע "רבגתה"
רושקל ותלוכיו ,העגפנ ותוחתפתה ,תושידאו קותינ לש ןכוסמה בצמל עיגה
רורב אל ןיידע .ךיפה יתלב ןפואב םיתעל ,העגפנ םישנא םע םיישגר םירשק
ךא ,םיכיפה יתלב םיקזנה לכ םאהו ,םאהמ הדירפ לש גוס לכ בסמש קזנה המ
תמרוג ,תורופס תוקד תב וליפא ,הדירפ לכש ,יבלואב יפל ,ןיטולחל רורב
תא םיביתכמה ,םייביטקניטסניאו םידלומ םימרוגמ האצותכ ,קוניתל המוארט
עגפנש ימ :רבטצמ קזנב רבודמ יכ ,אוה ררבתהש ףסונ רבד .ולש תודרשיהה
השק העיגפה ןכו ,תפסונ הדירפ לכ םע רתוי השק ןפואב ביגהל הטונ הדירפמ
:רתוי םישק הביבסמש םימרוגהש לככו ,רתוי הכורא הדירפהש לככ רתוי
.דועו ישיא לפטמ רדעיה ,םירז םישנא ,רז םוקמ קזנהו המוארטה תא םיריבגמ
ףיקמה ,בהואו ישיא ןפואב וב לפטמה ,דליל רכומ לפטמ םגש ,ררבתה תאז םע
המוארטה תא עונמל לוכי וניא ,דועו םיבוהאהו םירכומה ויצפחב דליה תא
ךא ,תתחפומ התמצוע ,קפס אלל :המוארטה תמצועב אוה דיחיה לדבהה .קזנהו
.תענמנ אל

.(3 טירפ) ףולדיל - 6.5.2001 :8 רועיש
לש םילגנו'גל תחלשמב הפתתשה ,היפרתוכיספב םויכ תקסועש ,ףולדיל ןי'ג
,הרפס לש ןושארה ומוסרפ דעומ) 1975 ינפל תודחא םינש ,הקירמא םורד
5 םברקב התהש איה .(Yequana) הנאוקיה טבש תא םש הריכהו ,(ףצרה ןורקע
לודיגב הנושה םכרדב ןיחבהל הליחתהו ,יצחו םייתנש רבטצמב ,תופוקת
איה ןיא) הנאוקיה ייח לש םינוש םיטקפסא תראתמ איה הרפסב .םידלי
(ףיקמ ןפואב םתוא ראתל ףא וא ,והשלכ יגולופורתנא רואית קפסל תרמייתמ
םתאוושה עקר לע םהיתונורקע תא הטילבמו ,םהלש םידליה לודיגל םירשקתמה
לדגל חילצמ הנאוקיה טבשש ,איה התנקסמ .םנמז תב תיאקירמאה הרבחל
םימלש םישנאל םיכפוהה ,םשפנב םיאירב ,םירשואמ ,םיעוגר ,םיוולש תוקונית
תורכיהמו הרפסב קדקודמ ןויעמ .םירחאלו םמצעל דובכב םיסחייתמה ,םשפנב
תוננובתה לע קר אל היתוסיפת תא תססבמ איהש ,קפס ןיא םירחאו יבלואב םע
םייקה ירטאיכיספהו יגולוכיספה רקחמה לע םג אלא ,הנאוקיה תרבחב המימת
:היצולובאה תרותל םצעב סחייתמ ,"ףצרה ןורקע" ,הרפסל הנתנש םשה .הנמזב
לא תונפל םוקמבו ,םדאב תויונבה תודלומה תויפיצה תא תשפחמ איה ,יבלואבכ
םדא ינב תרבח הגיצמ איה םדאה לש "תיעבטה הביבס"ה תקידב ךרוצל רקחמה
השיגדמ איה .ןבאה תפוקתב היחה הרבח :יעבטה םדאה תא תגציימכ תספתנה
,הקנהל ,(םיידיה לע האישנה) ומא ףוגל תודימצל קוניתה יכרצ תא אופא
חוטב סיסב תקפסמה הנימז םא לע תססובמה תואמצעל ,ומא םע תפתושמ הנישל
,דועו ,דליהמ הדירפ םזוי ונניאש ךא םלועל ונממ תאצל רשפאש לבקמו
תוברתב םיספתנ םהש יפכ - אלו הדילמ וב םיעובטה םיינויצולובא םיכרצכ
ךא .וירוה תא עינכהל קר שקבמה ,קנופמ קונית לש תומחגכ - תיברעמה
"החונ"ה תוגהנתהל םימרותה םיפסונ םיבר םימרוג תוהזל רשפא הרואיתמ
ךותב אלו ץוחב רקיעב יח טבשה :הנאוקיה תוקונית לש הלועפה תפתשמו
העירפמ הניא תוהמאה ךכו ,החמש אתורבחב ןתדובע תא תושוע תוהמאה ,תותקבה
םידלימ לחה) םידליב לפטמ ולוכ טבשה ,ןהלש הרבחה ייחל אלו ןתדובעל אל
תמרותה תיליג-בר הרבחב םילדג םידליה ,דבלב םאה אלו ,(ךרעל 4 ינב
למשח ןיא ,(םילודגה תא םינטקה) יוקיחלו (םינטקב םילודגה) לופיטל
לופיטה ךרד אל ,רמולכ .דועו תוקוניתה לש הנישה תוירוזחמל עירפמה
םתוגהנתה תא תעבוקה איה (דועו ,הנישה ,האישנה ,הקנהה) דבלב תוקוניתב
.תישפנה םתואירבו

.ךשמה ,ףולדיל - 13.5.2001 :9 רועיש
;הנממ תויפיצהו םאה דיקפת ;םמצעלשכ םידליל אלו םירגובמל תונווכתהה
גשומו תוהמאה גשומ רדעה ;סאירא לצא רבכ העיפומה ,תינרדומ םורטה הרבחה
-ל רשקה ;ושפנב אירבו םלש םדא לש וינייפאמ ;הנאוקיה לצא םאה תבהא
;coercion

.(8 טירפ) לומס - 20.5.2001 :10 רועיש
לש הרפסל רושיק ידכ ךות "ףצרה ןורקע"ב ןוידה תא ונמלשה הז רועישב
,הנאוקיה קונית לש ולודיג ךרדב תונורקע המכ הריכזמ ףולדיל .לומס תידרמ
ךלהמב חתפתהש יפכ ,קוניתה לודיגל יעבטה יגולויבה סיסבה ,התעדל ,םהש
הניש * .(רחא לפטמ םע וא) ומא םע הדילמ ףוצר יזיפ עגמ * :היצולובאה
ליג תוביבסב בורל) ונוצרמ בזוע אוהש דע ,ףוצר יזיפ עגמב ,וירוה תטימב
בורל ,והשימ ידיב הפוצר תואשניה * .קוניתה יתותיא יפל הקנה * .(םייתנש
ותוא קיזחמהש ןמזב ,(הניש וא ,הקיני וא) םלועב הטקש תוננובתה ךות ,ומא
8-6 ליג תוביבסב כ"דב ,לוחזל ליחתמ קוניתהש דע - ויניינעב קוסע
אלל ('וכו יכב ,תוחונ-יא) ויתותיאל דיימ םיביגמה םילפטמ * .םישדוח
זכרמל ותכיפה וא רתי תגאד אלל םגו ,ויכרצ לש לוטיב וא סעכ ,טופיש
,ועבטב יתרבח אוהש ,םירגובמה תויפיצ (יולימו) יוהיז * .בלה תמושת
יוצר אוהש ןכו ,ומצע לע רומשל םיקזח םיטקניטסניא ול שיו הלועפ-ףתשמ
לש םלודיג רקחל שדח עדמ לש ותעפוה תא תראתמ לומס תידרמ .ךרע לעבו
,הנישה תולאשל םידחוימ םיקרפ השידקמו ,הירטאידפ-ופורתנאה ,תוקונית
רצי ,טקניטסניא ןכא איה "םאה תבהא" םאה ,הלאשב ןויד ךרענ .הקנההו יכבה
םא .בתוכ הזיא לש ותעד יפל ,לכ םדוק ,איה הלאשה וז תרגסמב .שגר וא
רבודמש ,חינהל רשפא ,םינומרוהה תלועפ תאו העבטהה תא ןובשחב םיחקול
,לאיצנטופ והז .דיחאו "טלחומ" וניאש ךא ,יגולויב םנמא אוהש ןונגנמב
ןכו ,(םייתרבחו םייזיפ) םימיוסמ םיאנת לש םתומייקתהב היולת ותושממתהש
תועשב קוניתל תודימצל רבעמש ,וארה םירקחמ .הכוניחבו םאה תוישיאב
,םייהמאה םינומרוהה לש תישפוח הלועפ תללוכה) הדילה רחאל תונושארה
עבוקה הנתשמה ,(הקנהו ,ףוגל ףוג ינפוג עגמ ,ןיצוטיסקואו ןיטקלורפ
תא רתוי תברקמ םאהש לככ :לופיטב הבריקה אוה קוניתל םאה ןיב םיסחיב
הקיחרמ םאהש לככ וליאו ,רתוי דוע ברקלו ךישמהל הטונ איה ךכ ,קוניתה
,ףולדיל ,יבלואב) הקחרהה תא ריבגהל הטונ איה ךכ ,קוניתה תא הנממ
- לופיטהו ,לופיטה איה הבהאה ,'ץיל הפולנפ תנייצמש יפכ ,ןכ םא .(לומס
תולאשב םג ונד הז רועישב .הבהאה אוה-אוה - רטנדאב לש הרפסמ הלועש יפכ
.סרוקה ףוסב שיגהל שיש הדובעה

.ךשמה ,לומס - 3.6.2001 :11 רועיש
לע "ונחנא ,ונלש תוקוניתה" הרפסב תרפסמו ,תיגולופורתנא איה לומס תידרמ
יאפור ,םיגולופורתנא ידיב 1995-ב "הירטאידפ-ופורתנא" שדחה עדמה דוסיי
לכב םידליהו םירוהה תא רקוח הז עדמ .דליה תוחתפתה לש םירקוחו םידלי
תישפנהו תיזיפה םתואירב לע לופיטה יכרד תועיפשמ דציכ קדובו ,תויוברתה
לש אצומה תדוקנמ תאצוי ,יבלובכ ,איה םג .םתודרשיה לעו ,םידליה לש
רצות אוה ישונאה קוניתה םגש ,השיגדמ איה .ישונאה ןימה לש היצולובאה
עודמ :הלאשה תא תלאושו ,תילמיטפוא תוחתפתהל דחוימב יונבה ,ינויצולובא
ןומט הבושתהמ קלח ?ןמזה לכ קנויו ומא לע אשינה קונית היצולובאה הרצי
לע רמושהו רתויב יולתה רוגה אוה ישונאה קוניתה ,םייחה ילעב לכמש ,ךכב
אוהו ,המוצע העקשה שרוד ולודיג ,רמולכ .וירוה םע רתויב ךוראה רשקה
.(עבטה י"ע הלוכ תבתכומה תוחתפתה לש רצות אל) תאזה העקשהה לש רצות
ישונאה קוניתה .הדימלו (Attachment) קודה רשק םיבושח ישונאה ןימל ,ןכל
רבעמהש ןוויכמ .א :תוינויצולובא ,תופסונ תוביסמ םינוא רסחו יולת דלונ
קוניתל השקש ךכ ,השאה ןגאב לותיפל םרג םייתש לע הכילהל ישונאה ןימה לש
דחא דצמ םרג ישונאה חומב םוצעה לודיגה .ב .תבאוכו השק הדילהו תאצל
(דלוויהל) םחרהמ תאצל רבועה תא ץליא ינש דצמו ,לודג שאר םע קוניתל
עדמב םירקחמ .הדילה תלעתב ושאר רובעי אל תרחא ,"לשב" וניא ןיידעשכ
םירוה ןיב םיסחיב םגו ,הדימלב םג תובר וקסע (Ethologia) היגולותאה
,םיזוורב לש םיחורפאבש וארה ץנרול דרנוק לש וייוסינ .עבטב םיאצאצל
םהש ןושארה רבדב םיהזמ םה :"העבטה"ה טקניטסניא םייק םיזוואו תולוגנרת
םייוסינה .םימודא םיפגמ גוז וא ,רקוחה הרקמב והז םא םג ,םמא תא םיאור
התיה םהבש םיבולכל םיפיפוק ודירפה םישישה תונשב םיפוקב ולראה יראה לש
.הוורפב הפוטע היינש "אמא"ו ,קובקב רבוחמ הילאו לית יטוחמ "אמא"
לע וליב םנמז לכ תא לבא ,לוכאל ליבשב קר קובקבל וכלה םיפיפוקהש ,רבתסה
םוחב ,עגמב ךרוצה לע ססובמ "אמא"ל רשקהש התיה הנקסמה .הוורפהמ םאה
םדוק םירטאיכיספהו םיגולוכיספה ובשחש יפכ) לכואב ךרוצה לע אל ,רשקבו
אל תיתימא "םא" םע רשק לכ אלל ךכ ולדגש םיפיפוקהש ,רבתסה ןכ ומכ .(ןכל
םהלש םירוגב לפטל םילגוסמ ויה אלו ,יתרבח רשק םוש רוציל םתורגבב ולכי
עבוק ומאל קוניתה לש רשקה :םדא ינב יבגל יבלובל ויה םימוד םיאצממ .ללכ
ינימ לכ .ישונא רשקל ולש לדומה והז .וייח לכל םייתרבחה וירשק תא
ךותמ רחא םע ישגר-יתרבח רשקב תויהלו לפטל םידמול (םדאה ללוכ) םיפוקה
תורבחתההו העבטהה דבלמש ,וארה םיפסונ םירקחמ .םהב םילפטמש הז
לש ומויק עבוק תודלוחב ,לשמל .םינומרוה םג תויחב םילעופ (Bonding)
"םאה תבהא" םאה :הלאשה הלאשנ .תיהמאה התוגהנתה תא ןיצוטיסקואה ןומרוה
י"ע תטלשנ איה םג םאה ?הדילב דיימ לעפומה ,טקניטסניא איה םג םדא ינבב
?יגולויב סיסב הלש ,דלי-םא רשקה תריציל תיטירק הפוקת שי םאה ?םינומרוה
םאה תפצומ הדילבש ,םיארמ "םאה תבהא"ל יגולויב סיסב תבוטל םיאצממה
.ךורו הוולש ,העיגר ,הביח םירציימה ,ןיטקלורפו ןיצוטיסקוא םינומרוהב
תא ריבגמו תונבצעו הדרח ,תוניוע ןיטקמ ,עיגרמ םיניפרודנא-יבה רורחיש
,הלודג תושגרתהב תונייפאתמ הדילה רחאל תונושארה תועשה ,ןכ ומכ .הביחה
לש ילסרבינוא טקניטסניא שי .קוניתב דואמ לודג ןיינעבו תרבגומ תונריעב
,םיילגרו תועורז ,םיילגרו םיידי תועבצא) םיוסמ רדס יפל קוניתה תקידב
לש זע ךילהת שחרתמ .קוניתה יניעב טיבהל ילסרבינוא טקניטסניא שי .(ףוג
.קונילו םאה ףוגל דומצ ראשיהל רומא תיגולויבש ,דלונה קוניתב "תובהאתה"
ןימב םג שיש ונעט (Klaus & Kennell) לנק ןו'גו סואלק לשרמ לש םיאצממה
78% קרש ףא .א :םהיאצממ יפל ,bonding-ל יטירקו רצק ןמז ישונאה
.ב .םיגפ 2541% ויה םהב וללעתהש תוקוניתה ןיב ,םיגפ םידלונ תוקוניתהמ
תוקוניתל רתוי תובושקו תושיגר ויה ןקונית םע םדקומ עגמל וכזש תוהמא
וקתונ םיגפהש ,ונעט םה .הנושארה הנשב תיתרגישה אפורה תרוקיבב ןהלש
רשק רוציל וכזש ולא םתמועלו ,יטירק ןמז קרפל הדילה רחאל דיימ םהיתומאמ
טקניטסניא םייק תוהמאבש ,הארה יבלוב רבכ .םמא םע bonding ורצי םדקומ
םילעופ ישונאה ןימב םגש הארנ ,ןכ םא .וילע ןגהלו ,קוניתה יכבל ביגהל
סיסב לע םיקלוח םינועיט טעמ אל לבא .םינומרוההו םיטקניטסניאה ,העבטהה
הדבוע .ב .קותינה תורמל ,הבהאב ולפוטש םיגפ ויהש הדבוע .א :הז יגולויב
םילפטמו םהלש תוקוניתל םיביגמ ,ילנומרוה יוניש לכ ורבע אלש ,תובא םגש
:תינויצולובא הפידע הנוכתכ החתפתה תישונאה תוהבאה ,לומס תנעטל) םהב
חטבותש ידכ ,באה לש הלועפה ףותיש םג שרדנ ויאצאצב ךכ לכ עיקשמה ןימב
תוקונית םילדגמ םיבר םיצמאמ םירוהש הדבוע .ג .(ןימה תודרשיהו םתוחתפתה
לפטל םיטקניטסניאהש (רטנדאב התארהש יפכ) הדבוע .ד .הבר הבהאב םהל-אל
,איה הדבועה ,לומס תנעטל .ללכ לועפל אלש םייושע וילע ןגהל וא קוניתב
לכלשו ,םייקתי הקוניתל םאה ןיב רשקהש ,תנכותמו יונב ישונאה ןימהש
,םדא ינבב םגו םיפוקב םגש ,איה הדבועה .תילילש העפשה שי םהיניב הדירפ
הבהאהו ,לופיטה םע קזחתמ אוה ךא ,תינושארה "תובהאתה"ב ליחתמ םנמא רשקה
,הדימל לע םיססובמה ,הלא םינימב .תידדהה בלה תמושתו תרושקתה תאצות איה
תושימגל ,םילדבהל לודג בחרמ שי ,חווט-ךורא רשק לעו םיאצאצב העקשה לע
םיטקניטסניא לע םיססובמ תויהל םילוכי םניא םה .םייונישלו לופיטב
העיגפ לכש ףאו .תודלוח וא םינוזווא ומכ ,דבלב םיידיימ םייטמוטוא
יגולויבה עבטב תוברעתה רדגב איה ןיקתה ינויצולובאה יגולויבה ךילהתב
םיעבוק תישונא הרבח לכ לש םיגהנמהו תוברתה ןיידע וב העיגפו ,ישונאה
.ונלש יסיסבה יגולויבה עבטהמ רתוי ,תיהמאה תוגהנתהה תא םג

.סרוקה םוכיס - 10.6.2001 :12 רועיש
איה םא לכ אלו ,םידלי הצור השא לכ אל :הנקסמ התואל ועיגה םירקוחה לכ
יתשל סרוקה ךלהמב ונרכהש םינוידה תא קלחל רשפא ,לבא ."הבוט םא"
התיה הינש הצובקו ,"תירוטסיה" התיה תחא תולאש תצובק :תוצובק
סאירא םינוירוטסיהה לש םהירקחמב ונקסע ירוטסיהה דצב ."תיגולויב"
דצב .'ץיל הפולנפו קופס ר"ד לש הכרדהה ירפס ןחבמה-ירקמבו ,רטנדאבו
לש הרפס תאו ,לומס תידרמו יבלוב ןו'ג לש םהירקחמ תא ונארק "יגולויב"ה
,רטנדאב ,סאירא לש םהיתולאשו םהינועיט תא הרצקב םכסנ) ףולדיל ןי'ג
וסחייתה אל םירוהל תוצעה יבתוכו םינוירוטסיהה ,םנמא .(ףולדיל ,יבלוב
םיגהנמל וסחייתה טלחהב ,יבלוב וליפאו ,לומסו ףולדיל ךא ,יגולויבה דצל
גולוכיספה ."םאה תבהא"ל סחיב ואלימש תיזכרמה היצקנופלו םייתרבחה
דועו קונית שי "קונית" רבד הזכ ןיאש ,רמא םנמא טוקיניו יטירבה
,ונל חיכוה טלחהב ירוטסיהה רקחמה לבא .דרפנב םייק וניא קוניתה .והשימ
.ןהלש תוקוניתהמ דרפנב םייקתהל תולוכי "תוהמא"ש

סרוקב הדובעה

א"סשת תנשל תולאשהו תויחנהה תלבקל ןאכ שיקהל אנ -

טנרטניאב םייטנבלר םירתאל םירושיק

:(תילגנא) "ףצרה ןורקע" רתא
http://www.continuum-concept.org

:(תילגנא) "תברקמ תורוה" רתא
Fostering Healthy Attachment - The Natural Child Project:
http://www.naturalchild.com

:(תירבע) "יעבט ןפואב" תעה-בתכ רתא
http://www.beofen-tv.co.il/alon

.תורחא תופשו תילגנא) יטנ'צוניא תנמא יחסנממ ,רניירג דט לש הקנהה רתא
:(םירושיק הברה ,תופי תונומת
http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/3156/index.html

:(תילגנא) תימואלניבה ה'צל הל תגיל לש רתאה
La Leche League International:
http://www.lalecheleague.org

(ינורטקלא ראוד) לאוד יל ובתכ

basmat@post.tau.ac.il .1
basmate@oumail.openu.ac.il .2