תונוש תושיגב ןויד :"םאה תבהא"

רהז-ןבא תמשב ר"ד
א"סשת 'ב רטסמס


סרוקב הדובעה
א"סשת תנשל תולאשו תויחנה

בתכייש ,קמונמו רצק רוביח איה הדובעה .הדובע שיגהל שי סרוקה םויסב
,םידומע 3 לע הלעי אל הדובעה ףקיה .ןלהלש תולאשה ןמ תחאל הבושתכ
הכיסב םיפדה תא תכסל שי .דצ לכמ מ"ס 3 לש םיילושו לופכ חוורב םיספדומ
תופטעמב וא םיקיתב ,םינוליינב שיגהל רוסאו ,הלעמל ןימי דצב הדדוב תחא
.גוס לכמ

ןינב ,דבלב תוברתה יעדמל רפסה תיב תוריכזמ ךרד שיגהל שי תודובעה תא
.03-6409325 ןופלט ,4 המוק ןמליג

החיתפה תועש אדוול שי .ללוכ ,2001 ילויב 10 ,ישילש םוי דע :השגהה דעומ
קתפ שקבל יאדכ .תישיא הדובעה תא שיגהל הבוח) םויה ותואב תוריכזמה לש
ןיא .תודובעה לכ תא חקא ,ילויב 11 ,תרחמלש יעיבר םויב .(םתשגהש רושיא
.רחאל תורשפא

:םיאבה םיטרפה תא הדובעה רעש לע םושרל הבוח
'ב רטסמס ,ז"ת ,דימלתה םש ,רהז-ןבא תמשב :הצרמה ,"םאה תבהא" :סרוקה םש
.(שי םא) ינורטקלא ראודו דימלתה לש םינופלט ,השגהה ךיראת ,א"סשת

.דבלב תחא הלאש לע תונעל ךילע תואבה תולאשה ךותמ

תולאש המכ ןכמ רחאל ,הלאשב ונודייש םיטסקטה טוריפ תא תללוכ הלאש לכ
וא הלאש ףוסבלו ,תוקייודמו תורצרצק תובושת ןהילע תונעל שיש תויפיצפס
.םיטסקטה ןיב יתאוושה ןויד ושרדיש םייתש

םוקמ יארמ ללוכ ,םינודנה םירפסה ךותמ תוחכוה לע ססבל שי תובושתה תא
.(תוחפל ,דומעה רפסמו - "3 טירפ" וא "ףולדיל" ,לשמל - טסקטה ןויצ) םיקייודמ
.ולספיי - תוססובמ אל וא תולפרועמ ,ןיינעל אל תובושת

םיטירפה ןיב הנושהו המודה רואית לע דיפקהל שי האוושהב ,ןכ ומכ
םימיכסמ םירקוחה ינש" :אמגודל) םינוירטירק םתוא יבגל ,םיוושומה
אוה 'ב ,רקחמ לע ססובמה יעדמ טסקט אוהש ,'אל דוגינב" וא ,"...יבגל
תוסחייתה אלל ,םיטירפהמ דחא לכ לע דרפנ םוכיס .("ינוידב יתורפס טסקט
:אמגודל) האוושה הווהמ וניא ,םיטביה םתוא לש הקידב אללו ,םהיניב רשקל
תפוק לש ףינס תלהנמ 'ב .םידלי השולשל באו ,םינש רשעכ רשואב יושנ 'א"
.("הייריעה תושאר לע תדדומתמו ,םילוח

1 הלאש

ןי'ג לשו (ירוטסיה רקחמ) סאירא פיליפ לש םהירפס תא אורקל שי וז הלאשל
:ןלהלש תולאשה לע תונעלו ,אבה טוריפה יפל ,(םיישיא העדו רואית) ףולדיל
,סאירא פיליפ לש ורפסב 'ג קלח תאו 'ב קלחל םוכיסה תא ,'א קלח תא
החפשמה ייחו דליה) L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Regime
,6 טירפב :תירבעל םימגרותמ םיעטק ;7 טירפ :תילגנאל םוגרתה ;ןשיה רטשמב
.(א6 טירפב םיפסונ םיעטק [עורג םוגרתב] ןכו ,םיחפסנבו 1 קרפב
לש אלמ םלוצמ קתוע ;3 טירפ) ףצרה ןורקע ,ףולדיל ןי'ג לש הרפס תא
.(םוליצל ,תוברתה יעדמל ס"היב תוריכזמב אצמנ רפסה

?רקיעב ,ץוחב וא תיבב ,הנאוקיה טבשב םייחה םילהנתמ ןכיה ,ףולדיל יפל .א
ייח ןיב הדרפה שי םאה ?הנאוקיה טבשב "הדובע"ה יהמ ,ףולדיל יפל .ב
?סוטאטס וא ףסכ םאה ,הדובעה תרטמ יהמ ?החפשמה ייחל הדובעה
ידכ ךות אלש ,ומאמ הנאוקיה קונית לבקמ בל תמושת המכ ,ףולדיל יפל .ג
?םייתרבחה הייחו התנש ,התצחר ,התדובע
?םיעוצעצו דויצ תיינק ,השבלה ,הלתחהל קוקז הנאוקיה תרבחב קוניתה םאה .ד
?תוביסנ וליאבו ןכיה ?ומא םע דודיבב וא ,תיבה ךותב הנאוקיה ןב קונית הלבמ ןמז המכ .ה
ברעמב "דליה גשומ" לש ותוחתפתה ךילהת תא ורפסב ראתמ סאירא פיליפ .ו
ןיב האוושה תרייטצמ ורואיתב .םירשעה האמה דעו םייניבה ימימ ,הפוריא
ךמתסהב ."ינרדומ דלי גשומ" הב שיש הרבח ןיבל "דלי גשומ" הב ןיאש הרבח
תורבחה יגוס ינשמ הזיא ,ליעל ה-א םיפיעסל ךיתובושת לעו םירפסה ינש לע
שי ?"םא תבהא" לע וז הרבחב רבדל רשפא ןבומ הזיאבו ,ףולדיל תראתמ
.חיכוהלו ריבסהל ,תוושהל

םע ,ןיינעלו הרצרצק .הרוש ךרעב :ה-א םיפיעס לע הבושתה ךרוא !בל תמושתל
:ו ףיעס לע הבושתה ךרוא .םיקיודמ םוקמ יארמו ,ילמינימ טוריפ וא רבסה
.םידומע 3 לע הלעת אל הדובעה לכ ךא ,רתוי טרופמ ןויד
הבושת .ףולדילמו סאיראמ םיקיודמ םוקמ יארמ לע ססבתהל תבייח הבושת לכ
.לספית - רפסה ךמס לע תוחכוה אלל

2 הלאש

ר"ד לש ,(ירוטסיה רקחמ) רטנדאב תבזילא לש םהירפס תא אורקל שי וז הלאשל
לע תונעלו ,אבה טוריפה יפל ,(םירוהל הכרדה ירפס) 'ץיל הפולנפ לשו קופס
:ןלהלש תולאשה
;6 טירפב םג אצמנ ונממ קרפ ;1 טירפ) הבהא םגו ,רטנדאב לש הרפס לכ
.(םוליצל ,תוברתה יעדמל ס"היב תוריכזמב אצמנ רפסה לש אלמ םלוצמ קתוע

טוריפ) דליבו קוניתב לופיטה ,קופס ר"ד לש ורפסמ םייטנבלרה םידומעה
.(הירפסב סיפדתב אצמנ רמוחה ;5 טירפב

טוריפ) דליהו קוניתה ,'ץיל הפולנפ לש הרפסמ םייטנבלרה םידומעה
.(הירפסב סיפדתב אצמנ רמוחה ;4 טירפב

ראתל שי ?"םאה תבהא" סותימל 'ץיל לשו קופס לש ,רטנדאב לש םסחי המ .א
.םהיניב תוושהלו

תוסיפתה ('ץילו קופס) הכרדהה ירפס ינשמ דחא לכב תואטבתמ דציכ .ב
:לשמל) תונורחאה םינשה תואמב תיברעמה הרבחב ןתוחתפתה תא תראתמ רטנדאבש
3 לש חותינב יד) ?("הבירקמה םאה" לאידיא ;"דרטמ"כ קוניתה תסיפת
.(תוסיפת

הבושת לכ .םידומע 3 דע :היפיעס ינש לע ,הלוכ הדובעה ךרוא !בל תמושתל
אלל הבושת .'ץילו קופס ,רטנדאבמ םיקיודמ םוקמ יארמ לע ססבתהל תבייח
.לספית - םירפסה ךמס לע תוחכוה

3 הלאש

Attachment and Loss ,יבלואב ןו'ג לש םהירפס תא אורקל שי וז הלאשל
יפל ,(ירוטסיה רקחמ) רטנדאב תבזילא לשו,(יגולוכיספ-יגולויב רקחמ)
:ןלהלש תולאשה לע תונעלו ,אבה טוריפה
תדחוימ בל תמושת .ןושארה ךרכה תא אורקל שי (9 טירפ) יבלואב לש ורפסמ
ףרפרל קר - 177-65 'מע) 4 קרפ ,57-50 ,38 ,33 ,28-27 ,24 ,20 :םידומעל
,260 ,255 ,251 ,242-240 ,222 ,213 ,205-204 ,199 ,190 ,180 ,(םשרתהלו
.356 ,(!) 349-342 ,334 ,333 ,316 ,307-306 ,304-300 ,272
;6 טירפב םג אצמנ ונממ קרפ ;1 טירפ) הבהא םגו ,רטנדאב לש הרפס לכ
.(םוליצל ,תוברתה יעדמל ס"היב תוריכזמב אצמנ רפסה לש אלמ םלוצמ קתוע

:םיאבה םיטביהב רטנדאבו יבלואב לש םתשיג ןיב תוושהל שי

?םיכרד וליאב ?םיקדוב םה תורבח וליא ?םהמ דחא לכ לש רקחמה אשומ והמ .א

.חיכוהלו טרפל שי ?םאהמ קוניתה לש הדירפל םסחי המ .ב

?רחא ,תיגולויב תוגהנתה ,שגר ,רצי :"םאה תבהא" יהמ .ג

האוושהה .םידומע 3 דע :היפיעס תשולש לע ,הלוכ הדובעה ךרוא !בל תמושתל
.םיקיודמ םוקמ יארמ לעו םיחסונמו םיווש םינוירטירק לע ססבתהל תבייח
.לספית - םירפסה ךמס לע תוחכוה אלל הבושת


4 הלאש

(ירטאידפ-ופורתנא רקחמ) לומס תידרמ לש ןהירפס תא אורקל שי וז הלאשל
לע תונעלו ,אבה טוריפה יפל ,(םיישיא העדו רואית) ףולדיל ןי'ג לשו
:ןלהלש תולאשה

קתוע ;8 טירפ) Our Babies, Ourselves ,לומס תידרמ לש הרפס לכ תא
.(םוליצל ,תוברתה יעדמל ס"היב תוריכזמב אצמנ רפסה לש אלמ םלוצמ

לש אלמ םלוצמ קתוע ;3 טירפ) ףצרה ןורקע ,ףולדיל ןי'ג לש הרפס תא
.(םוליצל ,תוברתה יעדמל ס"היב תוריכזמב אצמנ רפסה

לופיטה יבגל ןהיתונקסמ ןיב ינושה תודוקנ המו המכסהה תודוקנ ןהמ .א
(?ןנויד יאשונב האלמ הפיפח שי םאה :בל תמושתל) ?תוקוניתב ילמיטפואה

טרפל שי ?תוקוניתה לש "קוניפ"ה תלאשל ןהמ תחא לכ תסחייתמ דציכ .ב
.('וכו ,ןתדמע המ ,"קוניפ"מ ששוח ימ ,"קוניפ"ב לולכ המ) .ריבסהלו
.ריבסהלו טרפל שי ?"םא תבהא"ב תונימאמ לומס וא/ו ףולדיל םאה .ג

האוושהה .םידומע 3 דע :היפיעס תשולש לע ,הלוכ הדובעה ךרוא !בל תמושתל
.םיקיודמ םוקמ יארמ לעו םיחסונמו םיווש םינוירטירק לע ססבתהל תבייח
.לספית - םירפסה ךמס לע תוחכוה אלל הבושת

5 הלאש

-יגולוכיספ רקחמ) יבלואב ןו'ג לש םהירפס תא אורקל שי וז הלאשל
ףולדיל ןי'ג לשו (ירוטסיה רקחמ) רטנדאב תבזילא לש ,(יאופר-ירטאיכיספ
:ןלהלש תולאשה לע תונעלו ,אבה טוריפה יפל ,(םיישיא העדו רואית)
תוחתפתה לע ותעפשהו ךר ליגב םאה ןמ דורפה ,יבלואב לש ורפס לכ תא
.(2 טירפ) דליה
;6 טירפב םג אצמנ ונממ קרפ ;1 טירפ) הבהא םגו ,רטנדאב לש הרפס לכ
.(םוליצל ,תוברתה יעדמל ס"היב תוריכזמב אצמנ רפסה לש אלמ םלוצמ קתוע
לש אלמ םלוצמ קתוע ;3 טירפ) ףצרה ןורקע ,ףולדיל ןי'ג לש הרפס תא
.(םוליצל ,תוברתה יעדמל ס"היב תוריכזמב אצמנ רפסה

החפשמל ,םידליל ףידעש ,זמור וא ,תורישי ץילממ יבלואב ולש ח"ודב םאה .א
םוקמב תונושארה םינשב םהב ולפטי םינטק םידליל תוהמאש הלוכ הרבחלו
?הדובעל תואצוי ןהש ןמזב םיפילחת םידליל אוצמל
תא הפוכ יבלואבש וא ,וז הנקסמב תוכמות תוירקחמה תויודעה םאה .ב
?תודבועה לע (תיבב השאה םוקמש הנומא ,לשמל) תיתרבחה ותונשרפ
?יעוצקמ קופיסל ,תילכלכ תואמצעל ,הדובעל - םאה יכרצל סחייתמ יבלואב םאה .ג
לופיטל םאב ידעלב הכ ןפואב םייולת םניאש תונורתפ ראתמ יבלואב םאה .ד
?םיאצמנ םה םיבצמ וא תורבח וליאבו הלא תונורתפ םהמ ,ןכ םא ?דליב םלוה
תמושתל) ?םאה יכרצל ףולדילו רטנדאב תוסחייתמ דציכ ,יבלואבל האוושהב .ה
.(תשלושמ האוושהב רבודמ :בל

וא רבסה םע ,ןיינעלו הרצרצק :ד-א םיפיעס לע הבושתה ךרוא !בל תמושתל
ןויד :ה ףיעס לע הבושתה ךרוא .םיקיודמ םוקמ יארמו ,ילמינימ טוריפ
.םידומע 3 לע הלעת אל הדובעה לכ ךא ,רתוי טרופמ
רטנדאבמ ,יבלואבמ םיקיודמ םוקמ יארמ לע ססבתהל תבייח הבושת לכ
.לספית - םירפסה ךמס לע תוחכוה אלל הבושת .ףולדילמו