ביבא-לת תטיסרבינוא
חורה יעדמל הטלוקאפה
תוברתה רקחמל הדיחיה
דליה ךוניחו תוברת ץבקה

:רבע תונבל

י"אב בושיה תישארב םידליל םיטסקט


רהז-ןבא תמשב

(ט"נשת 'א רטסמס)


סרוקב םידימלתה תובוח

:סרוקב ןויצ לבקל ידכ

.םירועישה לכב תויהל הבוח .א

רמוחהו ,האירקה תמישר :סרוקב רמוחה תא אורקל הבוח .ב
.תוברתה יעדמל רפסה-תיב תוריכזמבש קיתב םלוצמה

:התיכב טארפרה תגצה .בתכבו הפ-לעב טארפר שיגהל הבוח .ג
.םידומע 5 םומיסקמ :בותכה טארפרה תשגה .תוקד 10-5

תושירדב םדוק דומעל הבוח תינוירנימס הדובע בותכל ידכ .ד
.'גו 'ב ,'א

ךלהמב ,יתיא םואיתב עבקיי תינוירנימסה הדובעה אשונ .ה
.רטסמסה

לבקי סרוקב תינוירנימס הדובע בותכל ןיינועמ וניאש ימ .ו
.יתיא םואיתב ,תיב תניחב

סרוקב האירקה תובוח

הירוטסיהו ךוניח ,םידלי תורפסב וננמז ינב םירקחמ

:םיטירפ (7) העבש האירקה תמישרב

1 'סמ טירפ

םידלי-תורפס לש התחימצ '!םירבע םישנאל םתייהו'" קרפה
.קפוא לאירוא םידליה תורפס רקוח תאמ "לארשי-ץראב תיעבט
תעה-בתכב רמאמכ םג :םכתריחבל ,תומוקמ ינשב ספדנ קרפה
קפוא לש ורפסב קרפב םגו ,הבושייו לארשי ץרא תודלותל הרדתק
:םיקייודמה םוקמה יארמ ןלהל .תירבעה םידליה תורפס לע

לש התחימצ '!םירבע םישנאל םתייהו'" .ז"לשת לאירוא ,קפוא
112-73 :3 הרדתק ,"לארשי-ץראב תיעבט םידלי-תורפס
לארשי-ץראב ורבוחש םידלי ירפס" :יפרגוילביבה חפסנה)
.(116-113 'מע ,"1917 ז"ערת - 1887 ז"מרת םינשב

-לת) הלחתהה - תירבעה םידליה תורפס .ט"לשת לאירוא ,קפוא
"!םירבע םישנאל םתייהו" קרפה :(ביבא

2 'סמ טירפ

לחר תרקוחה לש הרפסמ ןושארה ךרכב םינושארה םיקרפה תשולש
הארמ ןלהל .ץראב ירבעה ךוניחה תודלות לע רורד-םיובלא
םהל שידקהל יוצרש םידומעה טוריפ ללוכ ,קייודמה םוקמה
:תדחוימ בל תמושת

לארשי-ץראב ירבעה ךוניחה .ו"משת לחר ,רורד-םיובלא
.206-1 'מע ,א ךרכ ,(יבצ-ןב קחצי די:םילשורי)

:בל תמושתל

.ישילש קרפ דוחייבו ;67-65 ,54 ,49 'מע

ברעמה ידוהי ןיב ידוהיה דוריפל בל םישל :הטמל 175 'מע
סחיל םיכוזו תוברת רסח ןומהל םיבשחנש ,חרזמה ידוהיל
.(ןילופו היסור ,הפוריא חרזמ ידוהיל הנווכה) אשנתמ

ולוס ולוס ,ךרד ונפ ולוס ולוס - "ולוס ולוס" :182 'מע
.('י:ב"ס והיעשי ,ד"י:ז"נ והיעשי) ןבאמ ולקס הליסמה

!חוכיוה לש תוילאוטקאל בל םישל :184-177 'מע

:3 'סמ טירפ

.(סנגאמ :םילשורי) הירוטסיהו תונויצ .ב"משת לאומש ,גומלא
םויסהו ,60-58 'מע ,36-33 'מע רקיעבו ,'א קרפ רקיעב
.222 'מעמ

:4 'סמ טירפ

-תרכה לש היתודלות :הירוטסיהו הלכשה .1995 לאומש ,רנייפ
'מע :(רזש ןמלז זכרמ :םילשורי) תינרדומ תידוהי רבע
.467-430 ,50-11

:5 'סמ טירפ

,םירמאמ :הנושארה היילעה רפס .ךרוע .1981 יכדרמ ,באילא
דרשמו יבצ-ןב קחצי די:םילשורי) לטנזור המימי תופתתשהב
לש םהירמאמו ,באילא יכדרמ תאמ אובמה :א ךרכ ,(ןוחטבה
.יקסרודישו יתמרה ,קלו

:6 'סמ טירפ

לארשי-ץראב ידוהיה בושייה תודלות .ךרוע .ן"שת לארשי ,תלוק
ןושאר קלח ,תינאמ'תועה הפוקתה ,הנושארה היילעה זאמ
דסומו םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאה :םילשורי)
ףסוי תאמ "םירעב שדחה בושייה" קרפה דחוימב ,(קילאיב
"1918-1882 ,לארשי-ץראב ךוניחה" לע םיקרפהו ,ןומלש
.תוניר השמ תאמ

:7 'סמ טירפ

לארשי לכ" :הירוטסיהו הרבח ,ךוניח .1991 ןורהא ,גירדור
די :םילשורי) 1929-1860 ןוכיתה םיה ןגא ידוהיו "םירבח
המדקהה - (םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהו יבצ-ןב קחצי
יעיבר םיקרפ :ינש קלח ,(32-7 'מע) ןושארה קרפהו
'מע) ישילש קרפ :ישילש קלחו ,(129-102 'מע) ישימחו
.תונומת םה םיבר םידומע :בל םישל .(233-223

:םיטארפרה

:טארפרה תשגהל תויללכ תויחנה

.םידומע 5 לע הלעי אל בתכב טארפרה ךרוא *

ןמאתהל שיו ,תוקד 10-5 ךשמית התיכה ינפב טארפרה תגצה *
.רתוי הכורא הניא האצרההש אדוול ןועש תרזעב תיבב

.29.1.1999 ךיראת דע בתכב ושגוי םיטארפרה לכ *

אשונ לכ .סרוקב האירקה רמוח לע םיססובמ םיטארפרה לכ *
יפיצפסה טירפה תא טרפמ ןלהל ב"צמה המישרב טארפרל
ולוכ - גיצהל שי ותואש ונממ קלחה תאו האירקה תמישרמ
טירפ אוה 1 'סמ טארפרל אשונה ,לשמל .ונממ קלח קר וא
אשונה ךא ,קפוא לאירוא לש ורפסמ קרפה ,ולוכ 1 'סמ
.2 'סמ טירפמ שילש קר אוה 2 'סמ טארפרל

תולאשה תא ןתונו האירקה רמוח תא טרפמ טארפרל אשונ לכ *
תויהל ךירצ טארפרה ,ןכ םא .הדובעה תא תונבל שי ןהיפלש
תא גיצמה דרפנ רוביחכ הבושת לכ ,תולאשל תובושתכ יונב
וליאכ בותכ תויהל ךירצ טארפרה .התיכה ינפב אשונה
.רמוחה לע רבד םיעדוי םניא םיעמושהו םיארוקה

אוה םנמוא םא ,קודבלו תינש וארקל שי ,בותכ טארפרהש רחאל *
בושח .אשונה לש תולאשה לע תנגרואמו הרורב הרוצב הנוע
וא הקתעהל ררגיהל אלו ,אשונהמ תוטסל אל :דחוימב
.ןיינעל הבושת םוקמב רמוחה לש הזארפרפ

,לשמל ,םיראתמ םא .םרמוא םשב םירבד איבהל :רתויב בושח *
יפל" :םושרל שי ,קפוא לאירוא לש ורקחממ םיוסמ טקפסא
לש ותעדל" וא ,"...ש ןעוט קפוא לאירוא" וא ,"קפוא
"...יכ הלוע קפוא לאירוא לש ורקחמ יפל" וא ,"קפוא
םינושה םירקוחל סחייתהל דיפקהל שי ,ןכ ומכ .המודכו
רדס יפל ,החפשמ םשו יטרפ םש יפל וא ,םתחפשמ םש יפל
.דבלב יטרפה םמש יפל אל םלועל .ל"נה אמגודב ומכ ,הז

:םיטארפרל םיאשונה

הנעו ,קפוא לאירוא תאמ רמאמה ,1 'סמ טירפ תא ארק .1
:תואבה תולאשה לע טארפרב

םינשה ןיב לארשי-ץראב תירבעה םידליה תורפס תא םכס .א
,םירפוסה ,הפשה :תואבה תוניחבהמ ,קפוא יפל ,1910-1880
,ןכ ומכ .םירפסה תואצוה ,םיארוקה להק ,םיטסקטה יגוס
:םיטסקטה ןיבו םירפוסה ןיב קפוא ראתמ רשק הזיא קודב
םאה ?דחי םילעופ םה םאה ?םירפוס לש הרובח שי םאה
יתורפס ראוטרפרל וא ,הזל הז םיסחייתמ םהלש םיטסקטה
רבעמ םירבדל סחייתהל ןיא :ךבל תמושתל) ?ותעדל ,ףתושמ
.(1910 תנשל

וא ,הירוטסיהל תויוסחייתה הז רמאמב קפוא לצא שי םאה .ב
םש ללוכ ,טרפ ?וז הפוקתב ,הירוטסיהב םיקסועש םיטסקטל
.ורוביח תנשו טסקטה םש ,רבחמה


חתפ תא ,רורד-םיובלא לחר לש הרפס ,2 'סמ טירפמ ארק .2
לע טארפרב הנעו ,57-1 'מע ,ןושארה קרפה תאו רבדה
:תואבה תולאשה

לש הצפהבו ןוגריאב ךוניחה תכרעמ האלממש דיקפתה והמ .א
ךוניחה" לש ודיקפת היה המ ?רורד-םיובלא יפל ,תוברת
םגו "רבדה חתפ"ב םג דחוימב רזעיה) ?הז רשקהב "ירבעה
(וז הלאשל 43 'מעמ ףיעסב

תא הנמ .השדחה תעה דע תוליהקב ידוהיה ךוניחה תא ראת .ב
.וירקבמ יניעב ויתונורסח תאו םיירקיעה וינייפאמ

,יונישל רישכמ שמשל ךוניחה לש וחוכב הנומאה העיפוה יתמ .ג
ידוהיה ךוניחב ומרגנ םייוניש הזיאו ,תוצובק וליא ברקב
?ךכמ האצותכ

המב .19-ה האמב הפוריאב יליכשמה ךוניחה ינייפאמ תא ראת .ד
?וב ודמל המ ?וב דמיל ימ ?יתרוסמה "רדח"המ הנוש היה
?תוירקיעה ויתורטמ ויה המ ?םיירקיעה ויכרע ויה המ

ףוס לש הפוריאב (ינויצ) ימואלה ךוניחה ינייפאמ תא ראת .ה
ךוניחהמ הנוש היה המב ?רדחהמ הנוש היה המב .19-ה האמה
?יליכשמה

ויה המ ?וב ודמל המ ?וב דמיל ימ ?"ןקותמה רדחה" והמ .ו
?םיירקיעה ויכרע

הירוטסיהל ךוניחה סחייתה דציכ ,רורד-םיובלא יפל .ז
םידומע הזיאב ןייצ ?אטבתה הז דציכ ?לארשי םע תודלותלו
.תקדבש רמוחב הז אשונ ןודינ


קרפה תא ,רורד-םיובלא לחר לש הרפס ,2 'סמ טירפמ ארק .3
:תואבה תולאשה לע טארפרב הנעו ,121-58 'מע ,ינשה

םינשב לארשי-ץראב ויה רפס-יתב וא ךוניח יגוס הזיא .א
.םהב ושמישש תופשה לע םג דומעו ,טרפ ?1910-1880

ךוניחה יגוס ןיב ימואלה ירבעה ךוניחה לש ומוקמ היה המ .ב
תייכרארייהב ודמעמ תאו ,יסחיה ולדוג תא רבסה ?ל"נה
תדימ לע םינותנב םג הז ךרוצל רזעיהו ,בושייב ךוניחה
,לביקש תיפסכה הכימתה תדימ ,הב לקתנש תודגנתהה
ןיב םילדבה שי םא בל םיש .םידימלת סויגב ותחלצהו
.הלאה םינשה ךרואל תונוש תופוקת

.הרצקב ראת ?הלא םינשב לארשי-ץראב םירומה ויה ימ .ג

הירוטסיהל ךוניחה לש וסחי היה המ ,רורד-םיובלא יפל .ד
םידומע הזיאב ןייצ ?אטבתה הז דציכ ?לארשי םע תודלותלו
.תקדבש רמוחב הז אשונ ןודינ

םיזנכשאה תודע ןיבל םידרפסה תודע ןיב לדבהה היה המ .ה
?ימואלה ירבעה ךוניחלו לארשי-ץראב ינרדומה ךוניחל םסחיב

לארשי-ץראב םינבה ךוניחל תונבה ךוניח ןיב לדבהה היה המ .ו
?הלא םינשב


קרפה תא ,רורד-םיובלא לחר לש הרפס ,2 'סמ טירפמ ארק .4
:תואבה תולאשה לע טארפרב הנעו ,205-122 'מע ,ישילשה

םינשב לארשי-ץראב ויה רפס-יתב וא ךוניח יגוס הזיא .א
.םהב ושמישש תופשה לע םג דומעו ,טרפ ?1910-1880

ךוניחה יגוס ןיב ימואלה ירבעה ךוניחה לש ומוקמ היה המ .ב
תייכרארייהב ודמעמ תאו ,יסחיה ולדוג תא רבסה ?ל"נה
תדימ לע םינותנב םג הז ךרוצל רזעיהו ,בושייב ךוניחה
,לביקש תיפסכה הכימתה תדימ ,הב לקתנש תודגנתהה
ןיב םילדבה שי םא בל םיש .םידימלת סויגב ותחלצהו
ןיב לדבה שי םאו ,הלאה םינשה ךרואל תונוש תופוקת
.(תובשומה ,ופי ,םילשורי) םינוש םיבושיי

,םירומ תאיצמב ,ירבעה ךוניחה ןהב לקתנש תויעבה ויה המ .ג
,םירוהה סחיב ,דומיל תותכב ,הארוה ירזעב ,םתרשכהב
?רפסה-תיב ןומימב ,םידימלתה לש םייחה יאנתב

ךוניחב םידומילה תוינכות ויה המו םירומה ויה ימ .ד
.הרצקב ראת ?ימואלה


ןיבמ ימ ?התוא םיקה ימ ?"השמ ינב" תדוגא התיה המ .ה
?היתונורקע ויה המ ?הב רבח היה לארשי-ץראב םירומה
-ץראב תברועמ הדוגאה התיה םיישעמ םיטקייורפ וליאב
םינוש תומוקמב תרכזומ הדוגאה :ךבל תמושתל ?לארשי
.םלוכמ עדימה תא זכר .קרפה ךרואל


םג סחייתה ?ופיב תונבל רפסה תיב לש ותובישח התיה המ .ו
הכימתה תורוקמל ,םירומה לגסב םייונישל ,ותמקה תנשל
ךוניחה יגוסל וסחילו ולש םייכוניחה תונורקעל ,וב
.לארשי-ץראב םינושה


םע תודלותלו הירוטסיהל םיירבעה םירומה לש םסחי היה המ .ז
אשונ ןודינ םידומע הזיאב ןייצ ?אטבתה הז דציכ ?לארשי
.תקדבש רמוחב הז


םינייוצמה םידומעה ,האירקה תמישרב 3 'סמ טירפ תא ארק .5
:תואבה תולאשה לע הנעו ,גומלא לאומש לש ורפסמ

?גומלא יפל ,תונויצה רובע הירוטסיהה לש הדיקפת היה המ .א

יפל ,םינויצה לש תירוטסיהה הסיפתה תונורקע ויה המ .ב
תורוקמה לע דחוימב דומעו ,םהיתוסיפת תא ןייפא ?גומלא
ורחבש תוירוטסיהה תופוקתה ,םהל םיבושחה םיירוטסיהה
.הירוטסיהב טילבהל ושקיבש םיכרעהו ,טילבהל

גחל ןודנה רמוחב גומלא לש תויוסחייתהה לכ תא םכס .ג
המ ?םתוא ריכזמ אוה םירשקה הזיאב .םיאנומשחלו הכונחה
אוה םאה ?ותנעטל ,םידוהי הזיא ברקבו ,םדמעמ היה
וא ,םיאנומשחבו הכונחב וקסעש םיטסקטל רקיעב סחייתמ
.טרפ ?םירחא םיביכרמל


לש ורפסמ םידומעה ,האירקה תמישרב 4 'סמ טירפ תא ארק .6
:תואבה תולאשה לע הנעו ,רנייפ לאומש

יבגל הלכשהה תסיפת תא רנייפ איצומ םיטסקט יגוס הזיאמ .א
?"לארשי םע תודלות"

תודובעמ הלוע לארשי םע לש הירוטסיהה לש הנומת וזיא .ב
?ירוטסיה רופיס לש ףצר שי םאה :רנייפ יפל ,םיליכשמה
לש היצקנופה המו ,הלא תודובעב םיבושחה םישיאה ימ
?הלכשהה תפוקתב הירוטסיהה תביתכ תרגסמב םהב קוסיעה
לש המוקמ המ ?תירוטסיהה םתסיפתב וטלבוה תופוקת וליא
?תירוטסיהה םתסיפתב לארשי-ץרא

תסיפתל סחיב הלכשהב תונוש תופוקת ןיב םילדבה ויה םאה .ג
?םהמו ,הירוטסיהה


יכדרמ תאמ אובמה תא האירקה תמישרב 5 'סמ טירפ ךותמ ארק .7
,(407 'מעמ) קלו באז לש ורמאמ תאו (ט 'מעמ) באילא
:תואבה תולאשה לע הנעו

?באילא יפל ,הנושארה הילעה לש הינייפאמו הדוחיי םהמ .א

?קלו יפל ,תובשומב ימואלה ךוניחה לש וינייפאמ ויה המ .ב
,םידימלתה תייסולכואל ,םייכוניחה ויתונורקעל סחייתה
.ץראב םירחא ךוניח יגוס ןיבל וניב םילדבהלו ,ירמוחה ובצמל

ךוניחב םידומילה תוינכות ויה המו םירומה ויה ימ .ג
.הרצקב ראת ?ימואלה

םע תודלותלו הירוטסיהל םיירבעה םירומה לש םסחי היה המ .ד
אשונ ןודינ םידומע הזיאב ןייצ ?אטבתה הז דציכ ?לארשי
.תקדבש רמוחב הז


יכדרמ תאמ אובמה תא האירקה תמישרב 5 'סמ טירפ ךותמ ארק .8
,(427 'מעמ) יתמרה המלש לש ורמאמ תאו (ט 'מעמ) באילא
:תואבה תולאשה לע הנעו

?באילא יפל ,הנושארה הילעה לש הינייפאמו הדוחיי םהמ .א

.יתמרה יפל ,תירבעה תאייחהל הדוהי-ןב לש ולעופ תא הרצקב ראת .ב

,תובשומל םילשורי ןיב תירבעה תאייחהב םילדבהה ויה המ .ג
?יוטיב ידיל ואב המבו

ןושלל תירבעה תכיפהב ירבעה ךוניחה לש ודיקפת היה המ .ד
:יתמרה יפל ,רתוי עיפשה ךוניח הזיא ?לארשי-ץראב רוביד
?םידליה ןג וא רפסה-תיב

תירבעל םירומה ושעש תויוליעפה יגוס לכ תא הרצקב ראת .ה
.לארשי-ץראב בושייב תירבעה תאייחה ךרוצל


יכדרמ תאמ אובמה תא האירקה תמישרב 5 'סמ טירפ ךותמ ארק .9
,(465 'מעמ) יקסרודיש בד לש ורמאמ תאו (ט 'מעמ) באילא
:תואבה תולאשה לע הנעו

?באילא יפל ,הנושארה הילעה לש הינייפאמו הדוחיי םהמ .א

תפוקתב יקסרודיש ראתמ תירוביצ הירפס לש םיגוס הזיא .ב
?הנושארה הילעה

רשקו ,ץראב ומקוהש תוירוביצה תוירפסה לכ תא הרצקב ראת .ג
.הז רמאמב יקסרודיש הנומש םיגוסל ןתוא

הצובק התוא םאה ?תוירפסה תמקהב םיברועמה םישנאה ויה ימ .ד
הירפס לכש וא ,תוירפסה לכב תברועמ התיה םישנא לש
?םירחא םישנא ידי-לע המקוה הירפסו

הילעה תפוקתב ץראב תוירפסה ואלימ םיירקיע םידיקפת הזיא .ה
?ירבעה ךוניחה ןיבל ןהיניב םירשקה ויה המו ,הנושארה


אובמה תא ,תלוק לארשי תכירעב רפסה ,6 טירפ ךותמ ארק .10
שדחה בושיה" םיקרפה תאו (אל 'מעמ) תלוק לארשי תאמ
"'שדחה בושי'ל 'ןשיה בושיה' ןיב ןילמוג יסחי"ו "םירעב
:תואבה תולאשה לע הנעו ,(580 'מעמ) ןומלש ףסוי תאמ

-ץראל םידוהיה סחיב הירוטסיהה דיקפת תא תלוק ראתמ דציכ .א
?הנושארה הילעה תפוקתב לארשי

דומעו ,תלוק לארשי יפל הנושארה הילעה ינייפאמ תא ראת .ב
.הב ךוניחה ינייפאמ לע דחוימב

םילשוריב םיימואלה תונויערה ןעמל םיליעפה ויה ימ .ג
המ ?19-ה האמה לש 80-ה תונשמ לארשי-ץראב תורחא םירעבו
תוירקיעה תויוליעפה ויה המו ,הלאה םישנאה תא ןייפיא
.('וכו ךוניחל ,תונותיעל סחייתה) ?םהלש

בושייה" ןיב םיירקיעה ,הבירמה וא ,תקולחמה יחטש ויה המ .ד
.םתוא ןייפא ?ןומלש יפל ,"שדחה בושיי"ל "ןשיה


קלחה תא ,תלוק לארשי תכירעב רפסה ,6 טירפ ךותמ ארק .11
'מע) תוניר השמ תאמ "1918-1882 ,לארשי-ץראב ךוניחה"
:תואבה תולאשה לע הנעו ,(!דבלב 693-621

תפוקתב לארשי-ץראב ויה רפס-יתב וא ךוניח יגוס הזיא .א
.םהב ושמישש תופשה לע םג דומעו ,טרפ ?הנושארה הילעה

ךוניחה יגוס ןיב ימואלה ירבעה ךוניחה לש ומוקמ היה המ .ב
תייכרארייהב ודמעמ תאו ,יסחיה ולדוג תא רבסה ?ל"נה
תדימ לע םינותנב םג הז ךרוצל רזעיהו ,בושייב ךוניחה
,לביקש תיפסכה הכימתה תדימ ,הב לקתנש תודגנתהה
ןיב םילדבה שי םא בל םיש .םידימלת סויגב ותחלצהו
ןיב לדבה שי םאו ,הלאה םינשה ךרואל תונוש תופוקת
.(תובשומה ,ופי ,םילשורי) םינוש םיבושיי

,םירומ תאיצמב ,ירבעה ךוניחה ןהב לקתנש תויעבה ויה המ .ג
,םירוהה סחיב ,דומיל תותכב ,הארוה ירזעב ,םתרשכהב
?רפסה-תיב ןומימב ,םידימלתה לש םייחה יאנתב

ךוניחב םידומילה תוינכות ויה המו םירומה ויה ימ .ד
.הרצקב ראת ?ימואלה

.הרצקב ראת ?"בקעי ןורכז לש היסנכה" יהמ .ה

.הרצקב ראת ?"תופשה תמחלמ" יהמ .ו


ןרהא לש ורפסמ םש םינייוצמה םידומעה ,7 טירפ תא ארק .12
:תואבה תולאשה לע הנעו ,גירדור

,ימ ידי-לע ,המקוה יתמ ?"םירבח לארשי לכ" תרבח התיה המ .א
.דציכו ,הלעפ ןכיה

םינושה רפסה-יתבב ח"יכ תרבח לש ךוניחה ינייפאמ ויה המ .ב
,םירומה ,ךוניחה תונורקע ,דומילה תפשל סחייתה ?הלש
,ינרדומ ךוניחל סחיה ,םידומילה תוינכות ,םידימלתה
.דועו ,יתרוסמ ידוהי ךוניחל סחיה

?לארשי םע תודלותלו הירוטסיהל ח"יכ לש הסחי היה המ .ג
הז אשונ ןודינ םידומע הזיאב ןייצ ?אטבתה הז דציכ
.תקדבש רמוחב

,19-ה האמה ףוסב לארשי-ץראב םידליל םיטסקט
:לארשי םע לש רבעה תא םינובה

ינב ידליל ארקמ .1887 ,ןילי דודו הדוהי-ןב רזעילא .1
.ז"מרת ,םלשורי .לארשי

תודלות" ללוכ .לארשי ינב ירענל ארקמ .1889 ,ןילי דוד .2
ונמע תודלותמ םיקרפו לארשי תרות רסומ .לארשי ירובג
.ט"מרת ,םילשורי ."וניתובא ץרא רפס וילא הולנו .וילודגו

וא ,לבבורז" ,םולבניליל ל"מ .דביע ,1889 ,ןילי דוד .3
דיה-בתכמ סופדל אבוה ,(גצוהש הזחמ) "לבב תולגמ הביש
ןוושח ,ה"נ ךרכ ,םינזאמ .1982 ,קפוא לאירוא ידיב
.45-37 'מע ,1982 רבמבונ ,ג"משת

,(גצוהש הזחמ) "םיאנומשחה" .1890 ,הדוהי-ןב רזעילא .4
הזחמה ריצקת .םידימלתה י"ע הכונחב גצומ וטע ירפ הזחמ
'ז ,ו"ט ןוילג ,תינימש הנש ,(יבצהל הפסוה) רואהב ספדנ
.[1892 ב"נרת] ןברוחל ג"כתתו ףלא טבשב

ותויה םוימ לארשי ינב םעל םימיה ירבד .1890 ,ץבעי באז .5
.ן"רת ,םילשורי .לארשי-ץראב שדחה בושיה דוסי דע

.תעד תישאר הדוהי ינב דמלל ,תודלי לט .1891 ,ץבעי באז .6
.א"נרת ,םילשורי .םירופיסו םיריש ללוכ

רפסה-תיב .1892-1891 ,ןירפיצ םייחו יקסבוזרג הדוהי .7
דומיל ירפס 6 .ב"נרת-א"נרת .םילשורי .לארשי ינבל
;קקוחמה ;ךירדמה ;הרומה ;ףלאמה ;רודזורפ :הנבמ ידיחא
ךותב ארקמה תפוקתב לארשי םע תודלות :הירוטסיה] .בשחמה
["הרומה"

לארשי ינבל םימיה ירבד רוצק .1892 ,הדוהי-ןב רזעילא .8
.ב"נרת ,םילשורי .םתמדא לע םתבשב

,הסדוא .םיבכמה רופיס ,הכונח .1893 ,יקסבוזרג הדוהי .9
.דוקינב ,'מע 30 .ג"נרת

קחצי תאמ הזחמ ,םיאנומשחה .םגרת ,1893 ,ןייטשפא קחצי .10
.ד"נרת ,םילשורי ,תפצב תונבל רפסה-תיב תאצוה .סיו

ינב חורב בותכ ,םימעה ימי ירבד .1894-1893 ,ץבעי באז .11
.ד"נ-ג"נרת ,השראו .ד-א םיכרכ .לארשי

.תיבלו רפסה-תיבל ארקמ רפס ,הירומה .1894 ,ץבעי באז .12
.ד"נרת ,םילשורי

ץראהלו המואהל םינידמה םימיה ירבד .1894 ,ץיבולידוי דוד .13
.ד"נרת ,םילשורי ,

הארקמ ,ירבע רפס תיב .1898-1895 ,יקסבוזרג הדוהי .14
180 ,םימדקתמל (ב ;'מע 92 ,םיליחתמל (א :םיקלח השולשב
-ה"נרת ,םילשורי .תוהובגה תוקלחמה ידימלתל (ג ;'מע
.ח"נרת

םימעה (א .םימעה ימי ירבד .1899 ,דניקלב לארשי .15
.ט"נרת .םילשורי .םייניבה ימי (ב ;םינומדקה

(א .לארשי-ץראב םידליה ייחמ .1900 ,הדוהי-ןב הדמח .16
"הישות" ,השראו .םינאתה רכומ (ג ;לבברז (ב ;לארשי
.ס"רת ,םירענל

.לארשי םעל םימיה ירבד רוצק .1901 ,יקסבוזרג הדוהי .17
.א"סרת ,השראו

.ג"סרת ,השראו .לארשי-ץרא .1903 ,יקסבוזרג הדוהי .18

,השראו .סונקרוה ןב רזעילא יבר .1903 ,סחוימ ףסוי .19
.ג"סרת

ימימ רופס :רמתיא .םגרת ,ג"סרת ,הדוהי-ןב רזעילא .20
ךרוע ,ןמהל ריאמ ר"ד תאמ הארנכ .הדוהיב םיאמורה ןוטלש
.1903 ג"סרת ,םילשורי .Israelit ןועובשה

םתולגב לארשי ינבל םימיה ירבד .1904 ,הדוהי-ןב רזעילא .21
.ד"סרת ,השראו .

תפשל דבעמו םגרת .(הזחמ) אטסוקא לאירוא .לרק ,בוק'צוג .22
.ה"סרת ,םלשורי .ופיב תונבל ס"היב ירומ ידי-לע רבע

:לארשי-ץראב םידבעמהו םירבחמה לע םידחא םיטרפ

1897-ב דרי ,1887-ב הצרא הלע ,1847 דילי :ץבעי באז

1881-ב הצרא הלע ,1858 דילי :הדוהי-ןב רזעילא

1882-ב הלע ,1861 דילי :דניקלב לארשי

1887-ב הצרא הלע ,1862 דילי :רוג-יקסבוזרג הדוהי

1886-ב הצרא הלע ,1862 דילי :ןייטשפא קחצי

1883-ב הצרא הלע ,1863 דילי :ץיבולידוי דוד

1864 םילשורי דילי :ןילי דוד

1868 םילשורי דילי :סחוימ ףסוי

1888 ינפל הצרא הלע :ןירפיצ םייח

1892-ב הצרא התלע ,1873 תדילי :הדוהי-ןב הדמח