?היגולויב וא סותימ :"םאה תבהא"

רהז-ןבא תמשב ר"ד

ב"סשת 'א רטסמס

2002 ראוני-2001 רבוטקוא
326 ןמליג ,12-10 ,ןושאר םוי


רטסמסה עצמא תודובע
(התיבשה בקע השגהה ידעומב םייונישל בל ומיש)


.ןלהלש תודובעה 7 ךותמ 4 תוחפל שיגהל שי -
.סרוקב םויסה תדובע תשגהל יאנת איה תודובע 4 תשגה -
.הלאשנש הלאשל הנועה ,קמונמו רצק רוביחכ בתכית הדובע לכ -
.(דומע שילש ינשמ רתוי אל ןפוא םושב) דומע יצחכ :הדובעה ךרוא -
דע השגוה אלש הדובע .(םידקהל רשפא) דעומב הדובעה תא שיגהל הבוח -
.בשחית אל ,םיאתמה רועישה

תרתוכב לשמל ,הטושפ הרוצב םירפסב תויוצמ ןניא תולאשל תובושתה :בל ומיש
ידכ ךות ,רפסה לכ תא םיארוק םא קר .םיוסמ םוקמב םוכיסכ וא ,המיאתמה
םיטרפה תא םש בותכה ךותמ קיסהל רשפא ,הלאשל תויטנבלרה תויודעה שופיח
תומיאתמה "תודבוע"ה תא תולדל ולכות םתא קר .הלאשה לע תונעל םימיאתמה
.םתלאשנש המל תיטנבלרו תמלוה הבושת הווהיש רוביח ןהמ תונבלו ,טסקטה ךותמ

השגוה 28.10-ב רועישה דע השגהל ,1 'סמ הדובע
:ונעו ,האירקה תמישרב א ףיעסב טוריפה יפל ,סאירא פיליפ לש ורפס תא וארק
,סאירא יפ לע ,"ינרדומ דלי גשומ" הב ןיאש תיפוריאה הרבחה תא ונייפא
,םידליה לודיג ,החפשמה ,יאנפה ,הדובעה ,תונודנה תוצראה ,הפוקתה תניחבמ
."ץוחה" תמועל "תיבה"ו םידומילה ,שובלה

השגוה 4.11-ב רועישה דע השגהל ,2 'סמ הדובע
:ונעו (4 טירפ ,ב ףיעס) רטנידאב תבזילא לש הרפס לכ תא וארק
םייטנבלרה םיאשונה) דליב לופיטה לש םידחא םידדמ הרקחמב תקדוב רטנדאב
?20-ה האמה דעו 17-ה האמה ןמ ,הלא םידדמ םהמ .(םידליב לופיטל היניעב

התיבשה בקע ,שיגהל ןיידע רשפאו ,השגוה 2.12-ב רועישה דע השגהל ,3 'סמ הדובע
:ונעו (5 טירפ ,ג ףיעס ,תירבעב) יבלוב ןו'ג לש ורפס לכ תא וארק
חווט תורצק תועפשהה םאה ?םידליה יבגל ,םאה ןמ דוריפה לש תואצותה ןהמ
?הז רפסב רתויב תשגדומה העפשהה יהמ ?חווט תוכורא וא

9.12-ב רועישה דע השגהל ,4 'סמ הדובע
:ונעו (6 טירפ ,ד ףיעסב טוריפה יפל ,תילגנאב) יבלוב ןו'ג לש ורפס תא וארק
ןהמ ?יבלוב יפל ,ומאל קוניתה ןיב קזחה רשקה לש ינויצולובאה ודיקפת והמ
?רשקה לע תודיעמה קוניתה תויוגהנתה

23.12-ב רועישה דע השגהל ,5 'סמ הדובע
:ונעו ,(7 טירפ ,ה) ףולדיל ןי'ג לש הרפס לכ תא וארק
?רבודמ ףצר הזיאב ?רבודמ ןורקיע ןימ הזיאב ?"ףצרה ןורקע" םשה שוריפ המ

30.12-ב רועישה דע השגהל ,6 'סמ הדובע
:ונעו ,(8 טירפ ,ו) טרפמל הדע לש הרפס לכ תא וארק
םיססובמ ונתורגבב הבהא יסחי לכש ,הרפס ךלהמב חיכוהל טרפמל הסנמ דציכ
?ונמא ןיבל וניניב הררשש הבהאה לע

6.1-ב רועישה דע השגהל ,7 'סמ הדובע
:ונעו ,(9 טירפ ,ז) לומס תידרמ לש הרפס לכ תא וארק
דחא לכב םאהו ,הרפס ךלהמב לומס תקסוע םידליב לופיט לש םיאשונ וליאב
?תצלמומ תורוה ךרד העיצמ איה םהמ