?היגולויב וא סותימ :"םאה תבהא"
רהז-ןבא תמשב ר"ד

ב"סשת 'א רטסמס


סרוקב םויסה תדובע

17.3.2002 םוי דע ,דבלב יללכה .א.בה תוריכזמל תספדומ שגות הדובעה
.תוריכזמה ידיל ,13:00 העשב

:הדובעה רעש לע ומשר

םש ,רהז-ןבא תמשב :הצרמה ,ב"סשת 'א רטסמס ,"םאה תבהא" :סרוקה םש
.(שי םא) ינורטקלא ראודו דימלתה לש םינופלט ,השגהה ךיראת ,ז"ת ,דימלתה

.תולאשה שולש ךותמ תחא לע תונעל שי

.םידומע 3 םומיסקמ :הדובעה ךרוא

1 הלאש

תסיפת ןיבל ,"םאה תבהא" תא (2 טירפ) רטנדאב תבזילא לש התסיפת ןיב וושה
:אבה טוריפה יפל ,(9 טירפ) לומס תידרמ לצא "םאה תבהא"

הנימאמ איה םאה :טוריפ ?"םאה תבהא" יבגל ןהמ תחא לכ לש התסיפת יהמ .א
יעבט ןפואב הלש דליה תא תבהוא םא לכ ויפל ,"םאה תבהא" סותימב
העפות איה "םאה תבהא"ש הנימאמ איהש וא ,ודלוויה עגרמ ינאטנופסו
םיאנתב תלעופ הניאו םימיוסמ םיאנתב תאטבתמה ,תילאסרבינוא תיגולויב
?תרחא התסיפתש וא ,םירחא

תואמגוד 2 חתנל ךירצ ,"םאה תבהא"ל ןהמ תחא לכ לש התשיג תא חיכוהל ידכ
תבהא" תא האור ןהמ תחא לכ ךיא ,תוארמש תואמגוד) תחא לכמ תויטנבלר
.("םאה

תומוד ןה המב .לומס לש הסיפתל רטנדאב לש הסיפתה ןיב האוושה וכרע .ב
(תחא לכ לש הסיפתה רואיתב רבכ האוושהה תא בלשל רשפא) ?תונוש ןה המבו

.דומע רפסמו תרבחמה םש :םכלש הנעט לכל םיקיודמ םוקמ יארמ לע ודיפקה

2 הלאש

הדע לש הרפס ןיבל (תילגנאב ,6 טירפ) יבלוב ןו'ג לש ורפס ןיב וושה
:אבה טוריפה יפל ,היצולובאל רושקש המ לכב ,(8 טירפ) טרפמל

תויודע וליא יפל ?ישונאה ןימה לש היצולובאה לע רפסמ םהמ דחא לכ המ
ותביבסב םדאה" תא םיראתמ םה דציכ ?היצולובאה לע דומלל רשפא
לכ יפל ,קוניתהו םאה יסחי וז הביבסב ורצונ דציכ ?"תיעבטה תינויצולובאה
יפכ ,קוניתל םאה ןיב "םייעבט"ה םיסחיה ,םהמ דחא לכ תעדל ,םהמ ?םהמ דחא
לעו ,קוניתה יכרוצ לע םהיניב המכסה שי םאה ?היצולובאה ידי לע וררבנש
םוקמ יארמ ךמס לע םכלש הנעט לכ וחיכוהו וושה ,וטרפ ?תוהמיאה לש הסיפתה
.דומע רפסמו רבחמה םש :םיקיודמ

3 הלאש

תורוה"ה רתאל וסנכיה ;(7 טירפ) ףולדיל ןי'ג לש הרפס תא וארקו ורזיח
בייח רמאמה) םש םירמאמה דחאב ורחבו ,(סרוקה רתאב ינשה רושיקה) "תברקמה
ןוידה יפל עבקית תויטנבלרה .יטנבלרו ,תוחפל םידומע השולש ןב תויהל
.(הדובעל רמאמה לש סיפדת ףרצל שי .םכלש

תועבומה תוסיפתה ןיבל םידלי לודיג יבגל ףולדיל לש היתוסיפת ןיב וושה
לצא אלו םהמ דחא לצא קר תועיפומה תוסיפתל םג בל ומיש .םתרחבש רמאמב
יארמ ךמס לע םכלש הנעט לכ וחיכוהו (הנושהו הוושה) וושה ,וטרפ .ינשה
.םיקיודמ םוקמ