תונוש תושיגב ןויד :"םאה תבהא"

רהז-ןבא תמשב ר"ד

א"סשת 'ב רטסמס
(2001 ינוי-ראורבפ)

278 ןמליג ,14-12 ,ןושאר םוי

Basmat Even-Zohar
Different Approaches to "Mother Love"תבזילא לש הנוידמו ,"דליה גשומ"ב סאירא פיליפ לש ונוידמ אצוי סרוקה
תורפס לש הקיטאופל אובמה תרגסמב ודמלנש ,"םאה תבהא" גשומב רטנדאב
תושיג םג ונחביי תוברתב ירוטסיה גשומכ "םאה תבהא"ב ןוידה דצל .םידלי
תויגולויבו תויגולופורתנא ,תויאופר ,תויגולוכיספ רקיעב ,תורחא תויעדמ
ךותב" תושיגה םג וקדבייו ,(ףולדיל ןי'ג ,לומס תידרמ ,יבלואב ןו'ג)
.('ץיל יפולנפ ,קופס ר"ד) "תוברתה

הצרמה לא היינפ

:תואבה םיכרדב הצרמה םע השיגפ םאתל רשפא

.רועישה ירחא וא ינפל .1
.(תויניטל תויתואב - baqasha lipgisha) השיגפל השקב :םושרל שי "ןודנ"ב .ינורטקלא ראודב .2

:ינורטקלאה ראודב היינפל תובותכה
basmat@post.tau.ac.il .1
basmate@oumail.openu.ac.il .2

.תוירבע תויתואב בותכל רשפא 2 'סמ תבותכל)
(.דחי םג תובותכה יתשל ראוד לכ חולשל ץלמומ ,תולקת בקע

.03-6460591 ןופלטב ,תומיוסמ תועשב .3

סרוקב םידימלתה תובוח

.סרוקב האירקה תמישרבש רמוחה תא וארקי םידימלתה .1

.ךשמהב התשגה יאנתו תולאשה .סרוקה םויסב הדובע ובתכי םידימלתה .2

סרוקב האירקה תובוח

ךשמהב ואר .ב"אה רדס יפל ןלהל םימושרה ,םיטירפ (10) הרשע האירקה תמישרב
.םירועישה יפל םיטירפה לש האירקה רדס תא

האמה ןמ םאה-תבהא לש היתודלות :הבהא םגו... .1985 תבזילא ,רטנידאב .1
.(בירעמ תירפס :ביבא-לת) רבנע לטיבא :תיתפרצמ םגרת .20-ה האמה דעו 17-ה

דליה תוחתפתה לע ותעפשהו ךרה ליגב םאה ןמ דורפה .1957 ןו'ג ,יבלואב .2
ינשב םג ספדנ םוגרתה .(רעונהו דליה ןעמל דלאס דסומ :םילשורי)
.2-1 'סמ ,'ח ךרכ ,"תומגמ" ןועברב םיכשמה

.םירשואמ םידלי לדגל :ףצרה ןורקע .[1975] 1997 ןי'ג ,ףולדיל .3
.(תוביטנרטלא :ביבא-לת) אנהכ תירוא :תילגנאמ

.בגוי הרפע :תירבע .םירוהל ךירדמ :דליהו קוניתה .1997 הפולנפ ,'ץיל .4
תיעדמ הכירע .ךברוא ידו'ג ר"ד :תירבעה הרודהמל םיקרפ תפסות
.(רתכ :םילשורי) ןמצרוק הנחו יטלפ הוח 'פורפ :תירבעה הרודהמל

:םיאבה םיטירפה קר
.15-8 'מע :המדקהה
.36-31 'מע ,םינושארה םימיה
.196-189 'מע ,קוניפו הבהא

בונילק הניר :תירבע .דליבו קוניתב לופיטה .[1960] ןימינב ר"ד ,קופס .5
.(מ"עב יקצמיטס תונכוס)

:םיאבה םיטירפה קר
.12-11 'מע :השדחה הרודהמה יארוק לא בתכמ
.הלעמל 36-13 'מע :םירוהה לש םקלח
.58-49 'מע :ללוכ 75-66 םיפיעס
.73-72 'מע :94 ףיעס
.196-190 'מע :285-277 םיפיעס

הקיטאופל אובמ :תודלי השעמ .1996 רהז-ןבא תמשב תופתתשהב ,רהז ,טיבש .6
.(החותפה הטיסרבינואה :ביבא-לת) םידלי תורפס לש

:םיאבה םיטירפה קר
.(66-13 'מע) ברעמה תוברתב תודליהו דליה גשומ תחימצ :1 קרפ
."םידליה שובל" ,סאירא פיליפ :1 קרפל 1 חפסנ
."תודליה לש םיגשומה ינש :םוכיס" ,סאירא פיליפ :1 קרפל 2 חפסנ
."השידאה םאה" ,רטנידאב תבזילא :1 קרפל 3 חפסנ
.(425-377 'מע)

;תודליה יוליג - ינש קרפ :םיתיעה ילוגליגב תודלי" .פיליפ ,סאירא .א6
,טרופופר :ךותב ,"תודליה יגשומ ינש :םוכיס ;םותל תורקפהמ :ישימח קרפ
:םילשורי) םירוענה לש יתרבחה דמעמה :תומלוע ינש ןיב .תכרוע .1986 רמת
.60-15 'מע :(תירבעה הטיסרבינואה

7. Ariès, Philippe 1962 [1960]. Centuries of Childhood: A Social
History of Family Life. Translated from the French by Robert
Baldick (London: Jonathan Cape).

8. Small, Meredith F. 1998. Our Babies, Ourselves: How Biology and
Culture Shape the Way We Parent (New-York: Anchor Books). ISBN
0-385-48362-7.

9. Bowlby, John 1969. Attachment and Loss (London: Hogarth Press).


רועיש לכל אורקל שיש םירפסהו סרוקה תינכות

[*] ןאכ שיקהל אנ --

סרוקב הדובעה

[*] א"סשת תנשל תולאשהו תויחנהה תלבקל ןאכ שיקהל אנ --

טנרטניאב םייטנבלר םירתאל םירושיק

:(תילגנא) "ףצרה ןורקע" רתא
http://www.continuum-concept.org

:(תילגנא) "תברקמ תורוה" רתא
Fostering Healthy Attachment - The Natural Child Project:
http://www.naturalchild.com

:(תירבע) "יעבט ןפואב" תעה-בתכ רתא
http://www.beofen-tv.co.il

.תורחא תופשו תילגנא) יטנ'צוניא תנמא יחסנממ ,רניירג דט לש הקנהה רתא
:(םירושיק הברה ,תופי תונומת
http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/3156/index.html

:(תילגנא) תימואלניבה ה'צל הל תגיל לש רתאה
La Leche League International:
http://www.lalecheleague.org

(ינורטקלא ראוד) לאוד יל ובתכ

basmat@post.tau.ac.il .1
basmate@oumail.openu.ac.il .2