םיסרוק :רהז-ןבא תמשב
Basmat Even-Zohar: Courses


ביבא-לת תטיסרבינואב םיסרוק

ט"נשת

י"אב בושיה תישארב םידליל םיטסקט :רבע תונבל -

א"סשת

תונוש תושיגב ןויד - "םאה תבהא" -

ב"סשת

היגולויב וא סותימ - "םאה תבהא" -
הנתשמ הרבחב תוהמאה -החותפה הטיסרבינואב םיסרוק