םייח תורוק

רהז-ןבא תמשב

2001 סרמ

רינ רהז-ןבא תמשב
'ב9 ןייפוה
69103 ביבא לת
(03) 641-3996 .לט
basmatez@yahoo.com
http://www.tau.ac.il/~basmat


םייח תורוק .1

.ביבא לתב הדלונ 27.10.1961
.היבנידנקס תוצראב הייהש 1968-1966
.א"ת "שדחה ןוכיתה" ס"היב 1979-1973
.(ן"מח) ל"הצב תוריש 1981-1979
.הדלי + (רינ ןרל) האושנ :יתחפשמ בצמ

ביבא לת תטיסרבינוא ,םידומיל .2

"םינייטצמ לולסמ"ב ,ביבא לת תטיסרבינואב ןושאר ראות 1984-1981
תרותל םיגוחה לע שגדב ,"חורה יעדמב םייללכה םידומילה תינכת" תרגסמב
.היפוסוליפ ,תונשלב ,תורפסה
.תונייטצהב .א.ב ראות    1985 יאמ
.ביבא-לת תטיסרבינואב תיללכה תורפסה תרותל גוחב .א.מ ידומיל 1988-1984
.הריתי תונייטצהב .א.מ ראות    1988 ינוי
,"1930-1880 תירבעה תורפסב 'שדחה ירבעה' םגד לש ותחימצ" :רמגה תדובע
.ירוט ןועדג 'פורפ תכרדהב
.(ב"נשת ל"הנשמ) תוברתה יעדמל רפסה תיבב ,ביבא לת תטיסרבינואב ישילש ראות 1999-1991
טיבש רהז 'פורפ :החנמה
תוברתה לש התיינב ךילהתב םידליה תורפס לש תכרעמה תריצי" :הדובעה אשונ
."לארשי-ץראב תירבעה
.הלועמ ןויצב ר"ד ראות    2000 ינוי

(תודועתו הניחב םיוולמ םידומילה) ל"וחב תומלתשה ידומיל .2.1

.הידבשב דנול תטיסרבינואב תידבשל ץיק סרוק 12.8-19.7.1982
:םיאשונב הידבשב הלאספוא תטיסרבינואב ץיק-רפס-תיב 23.8-14.7.1985
.תידבש תורפסב יביסנטניא סרוק (2) ;םימלתשמ תמרב תידבש ןושל (1)

הדובע .3

.הייחנהבו הארוה זוכירב ,םיסרוק חותיפב ,ביבא-לת ,החותפה הטיסרבינואה תדבוע 9.1985

:םייחכונ םידיקפת

לע ססבתהב ,"תילארשיה תוברתב םיסותימ" סרוקה חותיפ (1995 זאמ) --
.המע ףותישבו המולחב היובש ץרג תירונ 'פורפ לש הרפס
."30-ה תונשב י"אב היגולואידיאו תורפס" סרוקה תזכרמ (2000 לירפאמ) --
."תילארשיה תוברתב םיסותימ" סרוקה תזכרמ (2000 ינוימ) --
חותיפ יאשונב תויונמאו ןושל ,תורפסל הקלחמה תגיצנ --
ןוכדיע ,םיסרוק בושקית ,"תולאשה קנב" טקייורפ) הארוהב תויגולונכט
.(םיסרוקה לש יגולונכט
-ןיבהו םייללכה םידומילה תינכות ,ביבא-לת תטיסרבינוא :2001 --
,'ב רטסמס) "תונוש תושיגב ןויד :'םאה תבהא'" סרוקה תארוה ,םיימוחת
.(ץוחה ןמ הרומ תגרדב ,א"סשת

רבעב םיימדקא םיקוסיעו םידיקפת .4

-לת תטיסרבינוא ,תיללכה תורפסה תרותל גוחה ,הארוה-רזוע - 1985
.(ה"נשת ל"הנש ,'ב רטסמס) "תורפסה" תעה-בתכב ,ביבא
היגולואידיאו תורפס" סרוקה חותיפ ,החותפה הטיסרבינואה - 1988-1985
,רקחמ-תרזוע :דיקפתה תרדגה) ץרג תירונ םע דחי "30-ה תונשב לארשי-ץראב
.(הארקמה תכרועו תפסאמ ןכו ,תכרוע ,הנשמ-תבתוכ
לש הקיטאופל אובמ" סרוקה תביתכ ,החותפה הטיסרבינואה - 1996-1988
.טיבש רהז םע דחי "םידלי תורפס
.א"ת ,יקסניול תללכמ ,םידלי תורפסל סינפיק ןיול זכרמ - 1997-1991
ףינסה - םיריעצל םירפס ןעמל תילארשיה התומעה" לש ץוחה-ירשק תזכרמ
.(1997 רבמצד דע) "IBBY לש ילארשיה
.יקסניול תללכמ ,"םידלי תורפסל סינפיק ןיול זכרמ" שאר - 1993-1992

הארוהב ןויסינ .4.1

סרוקב החנמו הארוהה תזכרמ ןכו ,הארוהה ךרעמ תרצוי - 1994-1987
.החותפה הטיסרבינואב "30-ה תונשב לארשי-ץראב היגולואידיאו תורפס"
םוגרתל הנדסה תרגסמב "םידלי תורפס םוגרת" לש הארוה - 1990
בולישב תואצרה 4) ביבא-לתב ,הלאירא תיב ,"ןויצ רעש" תיירפסב יתונמא
.(לירפא-סרמ ,הנדס
תויסאלק תוריצי" לע הנדס (ג"נשת ל"הנשו ב"נשת ל"הנש) - 1993-1991
.יקסניול רנימס ,סינפיק ןיול זכרמ םעטמ "תימלועה םידליה תורפסב
אובמ" סרוקב החנמו הארוהה תזכרמ ןכו ,הארוהה ךרעמ תרצוי - 1996-1993
.החותפה הטיסרבינואב "םידלי תורפס לש הקיטאופל
תארוה ,תימדקאה הביטחה ,יח-לת תללכמ (ה"נשת ל"הנש) - 1995-1994
ךירדמ" תגרדב "רעונלו םידליל םיטסקטהו תוברתב דליה גשומ" סרוקה
.הללכמב "רעונהו דליה תוברת" תינכת םיקהל ןויסנ תרגסמב ,"הטיסרבינוא
:םיימוחת-ןיבהו םייללכה םידומילה תינכות ,ביבא-לת תטיסרבינוא - 2000-1998
בושייה תישארב םידליל םיטסקט :רבע תונבל" סרוקה תארוה -
.('ד רזוע-הרומ תגרדב ,ט"נשת ,'א רטסמסו ,ח"נשת ,'ב רטסמס) "לארשי-ץראב
"הדוהי-ןב רזעילא לש תידוהיה הירוטסיהה :'?רוביג והזיא'" סרוקה תארוה -
(לעפא תמר ,4.2 ףיעס םג 'ר) .(ךירדמ תגרדב ,ס"שת ,'ב רטסמס)

תונוש - יעוצקמ ןויסינ .4.2

הד הזיקרמה" הגצהה לש תירבעל תידבשמ ינטלומיס םוגרת - 1990
6) םילשוריב לארשי לביטספב ,ידבשה יתוכלמה יתמרדה ןורטאיתה ,"דאס
.(10.6-5.6 ,תוילד ימענ םע ,תוגצה
היזיולטה תרדיס לש תירבע בובידל תילגנאמ דוביעו םוגרת - 1992-1991
.(םיקרפ 39 כ"הס ,65 ,ןורחאה קרפה דע 27 קרפמ) "רבב ךלמה" םידליל תרייוצמה
:לעפא רנימסב "םיפויתא םיאטרופס טקיורפ" תרגסמב תובדנתה - 1993-1991
,ך"נת ,תירבע תורפס ,תירבע ןושל :תועוצקמב םידימלתל תישיא היחנה
.(תורגבל) תונויצה תודלות ,תוחרזא ,לארשי םע תודלות ,הקיטמתמ ,תילגנא
תיבנידנקס תורפס אשונב ,היבנידנקס לע תינכותב תופתתשה - 1992
םיאור" היזיולטה תרדיס ,עדמה ץורע תרגסמב ,היבנידנקסב םידלי תורפסו
.החותפה הטיסרבינואה לש "םלוע
תרדיסב םיקרפ לש ,תירבעל תילגנאמ ,בובידל דוביעו םוגרת - 1995-1994
.תיכוניחה היזיולטה ,"תולודגה תוילגתה תובקעב ימיד" ,םידליל תיעדמ היצמינא
אשונב ,םידלי תורפסב תורגבל רמג תדובעב הדימלת תכרדה - 1995-1994
השק'" ."םידליל הסריגל םירגובמל הסריגה ןיב האוושה :ישובח הוח תאמ 'סוטקק גורהל
עדימ" לש (דועו תוהגה ,םימוגרת ללוכ) תינושל תכרוע - 1999 תנשמ
תאופרל הימדקאה תוסחב אצויה ,"הקנה אשונב םיאפורל עדימ ןולע :הקנה
.(תובדנתהב) לארשי ה'צל הל תגילו הקנה
(La Leche) ה'צל הל תגיל ימוסרפ םוגרת לע יארחאה תווצב הרבח - 1999 תנשמ
.(תובדנתהב) .(הכירעו םוגרת ,ץועיי) תירבעל תימואלניבה

םיסרפו תוגלימ .5

תוגלימ .5.1

International Summer Session. ,הלאספוא תטיסרבינוא - 1985
.ינשה ראותה ידומילב תונייטצה רובע ,ףלוו ןרק ,ביבא-לת תטיסרבינוא - 1986
םיראתל םיטנדוטסל" גיוצ ןפטס ש"ע הגלימ ,ביבא-לת תטיסרבינוא - 1987
."םידומילב םהיגשה תובקעב םימדקתמ
תופתתשה ךרוצל ,החותפה הטיסרבינואה ,ואור סקמ ןרקמ הגלימ - 1987
.ימואל-ןיב סרגנוקב
.ינשה ראותל רקחמה תדובע לע ,תודהיה יעדמל רפסה תיב ,ןדס בד ןרקמ הגלימ - 1988
.םידומילב םיגשיה לע סיזופ יבצ ש"ע הגלימ ,ביבא-לת תטיסרבינוא - 1990
תופתתשה ךרוצל ,החותפה הטיסרבינואה ,ואור סקמ ןרקמ הגלימ - 1990
.ימואל-ןיב סרגנוקב
.החותפה הטיסרבינואה תועצמאב ,ואיסא דוד ןרקמ תונייטצה תגלימ - 1990
יבצ ש"ע הגלימ :תוברתה יעדמל רפסה-תיב ,ביבא-לת תטיסרבינוא - 5.1994
.ד"נשת ל"הנשל ,סיזופ הנשושו
.ז"נשת ,ו"נשת ,ה"נשת ל"הנש .םיטנרוטקודל םויק תגלימ ,ןמכוב ןרק - 1997-1994
ל"הנשל דומילה לכשב תופתתשה תגלימ ,ביבא-לת תטיסרבינוא - 3.1999
.רטוזה לגסל ט"נשת
ןרק תאמ טארוטקודל רקחמ תגלימ ,החותפה הטיסרבינואה - 12.1999-4.1999
.(טארוטקודה תשגה םע הגלימה ךשמה לע יתרתיו) תחא הנש ךשמל ,פ"ואה לש רקחמה

םיסרפ .5.2

םוגרתה לע ,םידלי תורפס םוגרתל ןסרדנא ןאיטסירכ סנה רוטיע - 1990
.ןרגדניל דירטסא תאמ "םינשערה בוחרמ םידליה" לש
השאה דיקפת" רקחמה לע ,םידלי תורפסל סינפיק ןיול סרפ - 1991
(17.3.1992 ,ןויע םוי תרגסמב ןתינ) ."המודא הפיכ לש םינש 300 :תודגאב

תופש .6

.רובידו הביתכ ,האירק - תידבש ,תילגנא ,(םא תפש) תירבע
.רוביד תנבהו האירק - תינד ,תיגברונ ,תיברע

תורחא תורגסמבו ,םיימואל-ןיבו םיימוקמ םיסנכב תואצרה .7

תורפסל תימואלניבה הדוגאה לש 12-ה ימואלניבה סרגנוקה - 1988
"The Emergence of :האצרהה .טסוגואב 27-22 ,ןכנימ ,(ICLA) תיתאוושה
the Model of 'the New Hebrew' in Modern Hebrew Literature, 1880-1930".
תירבעה םידליה תורפס :םייתרבח םיצוליאו תויתורפס תומרונ" - 1988
-לת תטיסרבינואב תוברתה יעדמל רפסה תיב םעטמ ימואלניב סנכ ,"תינמרגהו
:האצרהה .רבמצדב 12-11 ,ביבא-לת ,התג ןוכמ ףותישב ביבא
"Translation Policy in Hebrew Children's Literature".
תודוקנ :תירבעה תורפסה רקחל יששה יאטיסרבינואניבה סנכה" - 1989
17-16 ,ביבא-לת ,"תורחא תויורפס םע םיעגמל ןתקיזו תירבעה תורפסב הנפימ
."תירבעה תורפסל 'שדחה ירבעה' םגד לש ותסינכו ותושבגתה" :האצרהה .לירפאב
תורפס לש םיימואל-ןיב םיטקפסא"ל ימואל-ןיב יתאוושה יעדמ סנכ - 1990
,ןוב ,ןאמזרטש בטסוג ןוכמ ,"תרוקיב - םוגרת - הירואית ,רעונו םידלי
:האצרהה .ילויב 8-6
"The Female Role in Fairytales - 300 years of Little Red Riding Hood"
םע תודלות ;השדח הרבחל תיתרוסמ הרבחמ :םיינרדומ םינמז" - 1991
תילארשיה תירוטסיהה הרבחה םעטמ תואצרה תרדס ,"20-17-ה תואמב לארשי
- לארשי ץראב 'שדחה ירבעה'" :האצרהה .לארשי תודלותל רזש ןמלז זכרמו
(21.6.91 ,הלאירא תיב) "תוברתו תונמא ,תורפס
סינפיק ןיול זכרמב ןויע םוי ,"םתארוה יכרדו תוישעמו םילשמ" - 1992
:תוישעמב השאה דיקפת" :האצרהה .17.3.92 ,יקסניול רנימס ,םידלי תורפסל
."'המודא הפכ'
םינש לבוי תואלמ לגרל "'תידילי' תורפס לש התושבגתה" סנכ - 1992
:האצרהה .יאמב 13-12 ,הפיח תטיסרבינוא ,םיערה טוקליל (1992-1942)
.(12.5.92) "רבצה אצמוה ךיא"
,ןויצ-רעש תיירפס ,1 'סמ "רעונו םידלי תורפסל ימואלניב סנכ" - 1993
:'ןוסרגלוה סלינ'ו 'יגליג'" :האצרהה .סראמב 31-29 ביבא-לת ,הלאירא תיב
."תידבשמ תמגרותמ תורפס - ףלרגאל המלסו ןרגדניל דירטסא
,20-ה האמב לארשי-ץראב השדחה תירבעה תוברתה :תוזומה ןיב" - 1995
.יבצ-ןב קחצי די םעטמ תיתנש תומלתשה ,"עונלוקו ןורטאית ,תונמא ,תורפס
(12.1.95 ,הלאירא תיב) "םידליה תורפסב 'שדחה ירבעה'" :האצרהה
,תוברת ,תודהי :םישרש" םעטמ תואצרה תרדס ,"םידלי תורפס" - 1996
'רבילוג יעסמ' :םידלי תורפסל םירגובמל תורפס לש םוגרת" :האצרהה ."עדמ
.(9.1.96 ,ןייטשדלוג-ןרוג תיב ,א"ת) "ןחבמ הרקמכ
תירבעה הטיסרבינואה ,"לארשי-ץראב תוברת תונש האמ" סנכ - 1996
3000-ה תוגיגח תלהנימו "עדמ ,תוברת ,תודהי :םישרש" םע ףותישב םילשוריב
ךילהתב תירבעה םידליה תורפס תיינב" :האצרהה .ראורבפב 7-4 ,םילשוריל
."לארשי-ץראב תירבעה תוברתה לש התריצי
,ךוניחל רפסה תיב םעטמ תומלתשה ,"תונויצ תונש האמ" - 1996
לש התריציב תירבעה תוברתה לש הדיקפת" :האצרהה .ביבא-לת תטיסרבינוא
.(29.4.96 ,א"ת 'בינוא) "בושיה תפוקתב הרבחה
ןמלז זכרמ םעטמ סרוק ,"םצופינו םתמצוע :הירוטסיהב םיסותימ" - 1997
ןויעל זכרמה) "'םיברה לומ םיטעמה' סותימ" :האצרהה .לארשי תודלותל רזש
.(4.6.97 ,הינתנ ,תוברתלו
תימואלניבה הרבחה" לש 13-ה יתנש-ודה סרגנוקב ףתתשהל יתנמזוה - 1997
ןיב הילגנאב קרוי תטיסרבינואב םייקתהש ,(LCSRI) "םידלי תורפס לש רקחמל
יתלוכי אל יכ ,יתאצרהו יתופתתשה תא לטבל יתצלאנ ךא ,טסוגואב 26-22
.םדקתמ ןוירה בקע ,סוטל
םירפסו םיפיטואירטס לע - ינא אל אוה הזה דליה" ןויע םוי - 1998
תינכות ,דליה ךוניחו תוברת ץבקה ,ביבא-לת תטיסרבינוא ,"םידליל
הפיכב הטילשה" :האצרהה .חורה יעדמל הטלוקפה ,םייללכה םידומילה
.(10.3.1998) "(המודאה)
שדח תוברת ראוטרפר לש ותצפהו ותיינב - םיגחהו םילויטה" - 1998
,"תילארשיה תוברתה תיינב" סרוקה תרגסמב האצרה ,"1913-1883 ,י"אב
רטסמס) תוברתה רקחמב ינשה ראותל םידומילה תינכת ,ביבא-לת תטיסרבינוא
.(18.5.1998 ,ח"נשת 'ב
,(ילויב 13-6) ח"נשת ץיק ,רפס-יתבב םינרפסל ןויע ימי - 1998
תוברתה ,ךוניחה דרשמ םע ףותישב ךוניחל רפסה תיב ,ןליא רב תטיסרבינוא
דיקפת :(המודאה) הפיכב הטילשה" :האצרהה .לארשי ינרפס ןגרא םעו טרופסהו
.(9.7.1998) "תודגאב השאה

םתייחנהו םיסנכ ןוגריאב תופתתשה .8

ךרענ ,"עונלוקבו תורפסב םתריבשו םיפיטואירטס - רחאה תומד" - 14.6.1987
.ביבא-לת תטיסרבינואב היזיולטו עונלוקל גוחהו החותפה הטיסרבינואה םעטמ
םעטמ ךרענ ,"תרושקתה ילכבו עונלוקב ,תורפסב המחלמה תאירק" - 10.3.1988
.ביבא-לת תטיסרבינואב היזיולטו עונלוקל גוחהו החותפה הטיסרבינואה
זכרמ םעטמ ךרענ ,"םידלי תורפסו הקיסומ ,רולקלופ :שרע יריש" - 9.6.1992
.יקסניול תללכמב םידלי תורפסל סינפיק ןיול
ןיול זכרמ םעטמ ךרענ ,"רעונו םידליל תורפסבו הרישב םילשורי" - 13.1.1993
.(היחנהו ןוגריא) יקסניול תללכמב םידלי תורפסל סינפיק
ךרענ ,"תיוושכעה רעונה תורפסב ןתופקתשהב תויתרבח תויעב" - 5.5.1993
תאצוה םע ףותישב יקסניול תללכמב םידלי תורפסל סינפיק ןיול זכרמ םעטמ
.(היחנהו ןוגריא) "דחואמה ץובקה"

תויעוצקמ תודוגאב תורבח .9

"םיירבעה םימגרתמה תדוגא"ב הרבח - 2000-1987
.(International Board on Books for Young People) IBBY-ב הרבח 1991 תנשמ
לארשי (La Leche) ה'צל הל תגילב הרבח - 1998 תנשמ
לארשיב םישנ תואירב םודיקל הדוגאב הרבח - 1998 תנשמ
תימואלניבה (La Leche) ה'צל הל תגילב הרבח - 1999 תנשמ

םימוסרפ .10

םייעדמ םימוסרפ .10.1

שידיי ןיב םיסחיהו שידיי" .1986 ,ז"אאו תמשב ,רהז-ןבא 1986
תורפסה ,"תרעומ היפארגוילביב :(32-1א) 1983-1968 .265-263 :36/35 תורפסהב תירבעל
:ךותב ,"הירואיתה םוכיס - ראוטרפרו תכרעמ" .תמשב ,רהז-ןבא 1988
:ביבא-לת) סרוקל הארקמ :30-ה תונשב לארשי-ץראב היגולואידיאו תורפס
.6-3:(החותפה הטיסרבינואה
"The Emergence of the Model of 'the New Hebrew' in Modern 1990
Hebrew Literature, 1880-1930", Proceedings of the XII ICLA/AILC
Congress, Munich 1988
.
"Translation Policy in Hebrew Children's Literature: the 1992
Case of Astrid Lindgren", Poetics Today, Vol. 13, No. 1: 231-245.
תורפסל 'שדחה ירבעה' לש םגדה תסינכ" .תמשב ,רהז-ןבא 1993
הנפמ תודוקנ ,(םיכרוע) ןמצלוה רנבאו הויז ,רימש :ךותב ,"תירבעה
.200-187 :(ביבא-לת תטיסרבינוא) תורחא תויורפס םע םיעגמל ןתקיזו תירבעה תורפסב
"The Female Role in Fairytales: 300 years of 'Little Red 1994
Riding Hood'", in Kinderliteratur im Interkulturellen Prozess:
Studien zur Allgemeinen und Vergleichenden Kinderliteraturwissenschaft

Hans-Heino Ewers, Gertrud Lehnert & Emer O'Sullivan, eds.
(Stuttgart: Verlag J.B. Metzler): 181-190.
.1996 רהז ,טיבש :(הביתכב הפתתשה) תמשב ,רהז-ןבא 1996
.(החותפה הטיסרבינואה) םידלי תורפס לש הקיטאופל אובמ :תודלי השעמ
לאגי תאמ הבמסח תרדיס :ןחבמ הרקמ :10 קרפ" .תמשב ,רהז-ןבא 1996
,"רבילוג יעסמ :ןחבמ הרקמ ;תכרעמל תכרעממ ומגרותש םיטסקט :12 קרפ" ;"ןוזניסומ
םידלי תורפס לש הקיטאופל אובמ :תודלי השעמ .1996 רהז ,טיבש :ךותב
.364-337 ,324-297 :(החותפה הטיסרבינואה)
"Entrada do Modelo do 'hebreu Novo' na Literatura 1998
Hebraica", Cadernos de Lingua e Literatura Hebraica, Nancy
Rozenchan, ed. (São Paulo: Publicação do Curso de Pos-Graduação de
Lingua Hebraica, Literatura e Cultura Judaicas).
תירבעה תוברתה לש התריצי ךילהתב תירבעה םידליה תורפס תיינב" סופדב
.(סנגאמ תאצוה :םילשורי) האלמה הלגעה ,"1960-1880 ,לארשי ץראב

םירחא םימוסרפ .10.2

.ץראה ,"יגולואדיא חתמ ילב העונת" .27.11.88 1988
1989 אמיגרת ,"תירבעה תורפסהו השדחה תירבעה" .1989 ראורבפ
.15-13 :11 ןוילג ,(לארשיב םימגרתמה תדוגא ןואטב)
לש רחבמל העצה :6000-ה תמישר רפסה תביתכב תופתתשה 1990
,תונמואה תוריצי ,םירפסה ,םיכיראתה ,םימגתפה ,םיחנומה ,םיגשומה
(תונורחא תועידי/םינדיע) טמאס ןועדג תאמ תעדל םילארשיל יאדכש םייוטיבה ,םישיאה
.(רבד ףסומ) אשמ ,"רבצה אצמוה ךיא" .5.6.92 1992

תיזעולב םירחא םימוסרפ .10.3

"Läsarbrev: Några påpekanden om bokbranschen i Israel" - 1989
.Svensk Bokhandels tidning 22:98/2,
תעה-בתכב םסרפתהש ,לארשיב םירפסה תואצוהו רפסה קוש לע תידבשב רמאמ)
(תול"ומל ידבשה

םימוגרת .10.4

םייעדמ םימוגרת .10.4.1

;תיתורפס הקימאניד ;תיתורפס תכרעמ" .רמתיא ,רהז-ןבא 1984
(תילגנאמ) .146-135:33 תורפסה, "היצאזיטאמוטוא ;תיתורפס היצנרפרטניא
:םיירוטסיהה הירשקהב שידיי ןושל לש העבט לע" .ןימינב ,בשרה 1986
(תילגנאמ) .45-5:36/35 תורפסה ,"אובמ-תסמ
,"שידיי תונשלבל םיובנריב המלש לש ותמורת" .וי ,ןמנד 1986
(תילגנאמ) .262-252 :36/35 תורפסה

םייתורפס םימוגרת .10.4.2

'מע 118 :(רדה-בירי:ביבא-לת) ץוע ץראמ םסוקה .קנארפ ,םואב 1980
.'מע 191 ,(מ"עב הרומז ,תורפסל תורבחמ:ביבא-לת) 1989 :השדח הספדה (תילגנאמ)
;הדסמ:ביבא-לת) םינשערה בוחרמ םידליה .דירטסא ,ןרגדניל 1987
(תידבשמ) 'מע 86 ("האירק תעש דוע" תרדיס
(תידבשמ) 'מע 123 (דחואמה ץוביקה:ביבא-לת) הנבלה ןבאה .לנוג ,הדניל 1989
(תידבשמ) 'מע 89 (הדסמ:ביבא-לת) בנז-ילב הלפ תואקתפרה .הטסוי ,ןוסטונק 1992
אובמ :תודלי השעמ ךותב ,"םלועה ףולא" .דלאור ,לאד 1994
(תילגנאמ) (החותפה הטיסרבינואה) םידלי תורפס לש הקיטאופל
(תידבשמ) (ןתיב-הרומז:ביבא-לת) דמגה .רפ ,טסיוקרגאל 1995
-לת) תושדח תואקתפרהב בנז-ילב הלפ .הטסוי ,ןוסטונק סופדב
(תידבשמ) (ןדומ: ביבא
(תיגברונמ) (ןדומ:ביבא-לת) הלילה ירופיצ .דומרות ,ןגואה הנכהב

(תילגנאמ ;תיקלח המישר) םירחא םימוגרת .10.4.3.1

-בתכ) ןווגימ ,"םייניב-תוהימת - הריקח תדעו" .שריה ,ןמדוג 1982
.7-6:76 תרבוח ,(לרב תיב ,הנידמו הרבח תולאשל תע
ןווגימ ,"יטאמגרפה וקה ןוחצנ - בופורדנא" .לאכימ ,יקסרוגא 1982
.24-23: 76
.29-28:77 ןווגימ ,"יאבצ בתכ לש תומלידה" .שריה ,ןמדוג 1983
.18:80-79 ןווגימ ,"עורג תמלטצמ העורג המחלמ" .דוד ,םאטשרבלה 1983
ורפס לע) ןוכיתה חרזמה לש םילעושה-דיצ יליבש" .דוד ,יקסרבט 1983
.48-46:80-79 ןווגימ ,"(רתויב הכוראה המחלמה ,ןמרמיט ובוקעי לש
ןווגימ ,"ןלא ידוו לש 'גילז':הקותמ המקנ" .דוד ,יקסרבט 1984
.87-85 :21-19