?היגולויב וא סותימ :"םאה תבהא"

רהז-ןבא תמשב ר"ד

ב"סשת 'א רטסמס

2002 ראוני-2001 רבוטקוא
326 ןמליג ,12-10 ,ןושאר םוי

Basmat Even-Zohar -- "Mother Love": Myth or Biology?


תבזילא לש הנוידמו ,"דליה גשומ"ב סאירא פיליפ לש ונוידמ אצוי סרוקה
דצל .םידלי תורפסל אובמה תרגסמב ודמלנש ,"םאה תבהא" גשומב רטנדאב
תויעדמ תושיג םג ונחביי תוברתב ירוטסיה גשומכ "םאה תבהא"ב ןוידה
ןו'ג) תויגולויבו תויגולופורתנא ,תויאופר ,תויגולוכיספ רקיעב ,תורחא
"תוברתה ךותב" תושיגה םג וקדבייו ,(ףולדיל ןי'ג ,לומס תידרמ ,יבלואב
.('ץיל יפולנפ ,קופס ר"ד)

:סרוקב םידימלתה תובוח

.(ןלהל טוריפ) סרוקב האירקה תמישרבש רמוחה תא אורקל .1

םירפסה לע (דומע יצחכ) תורצק תודובע 7 ךותמ 4 רטסמסה ךלהמב שיגהל .2
.ןלהלש תויחנהה יפל ,האירקה תמישרבש

דעומ ןיא .24.2.2002 :ןורחא השגה ךיראת .סרוקה םויסב הדובע בותכל .3
ךלהמב ומסרופי תולאשה .יללכ .א.בל גוחה תוריכזמל שגות הדובעה .ףסונ
.רטסמסה

:סרוקב האירקה תובוח

:סרוקב האירקה רדס יפל םימושר םיטירפה

L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Regime,סאירא פיליפ לש ורפס
.(ןשיה רטשמב החפשמה ייחו דליה)
.'ג קלח תאו 'ב קלחל םוכיסה תא ,'א קלח תא אורקל שי רפסהמ
םוגרתב] ןכו ,2 טירפב :תירבעל םימגרותמ םיעטק ;1 טירפ :תילגנאל םוגרתה
.(3 טירפב םיפסונ םיעטק [עורג

1. Ariès, Philippe 1962 [1960]. Centuries of Childhood: A Social
History of Family Life
. Translated from the French by Robert
Baldick (London: Jonathan Cape).

הקיטאופל אובמ :תודלי השעמ .1996 רהז-ןבא תמשב תופתתשהב ,רהז ,טיבש .2
,(66-13 'מע) 1 קרפ :(החותפה הטיסרבינואה :ביבא-לת) םידלי תורפס לש
.(394-377 'מע) 1 קרפל 2,1 םיחפסנ

.1986 רמת ,טרופופר :ךותב ,"םיתיעה ילוגליגב תודלי" .פיליפ ,סאירא .3
:םילשורי) םירוענה לש יתרבחה דמעמה :תומלוע ינש ןיב .תכרוע
.60-15 'מע :(תירבעה הטיסרבינואה

האמה ןמ םאה-תבהא לש היתודלות :הבהא םגו... .1985 תבזילא ,רטנידאב .4
תירפס :ביבא-לת) רבנע לטיבא :תיתפרצמ םגרת .20-ה האמה דעו 17-ה
.[425-395 'מע ,2 טירפב םג "השידאה םאה" קרפה] .(בירעמ

דליה תוחתפתה לע ותעפשהו ךרה ליגב םאה ןמ דורפה .1957 ןו'ג ,יבלוב .5
םיכשמה ינשב םג ספדנ םוגרתה .(רעונהו דליה ןעמל דלאס דסומ :םילשורי)
.2-1 'סמ ,'ח ךרכ ,"תומגמ" ןועברב

.(ןלהל 6 טירפ) "ןדבואו רשק" ,יבלוב ןו'ג לש ורפס
,38 ,33 ,28-27 ,24 ,20 :םידומעל תדחוימ בל תמושת .ןושארה ךרכה קר
,180 ,(םיפיעסה תורתוכמ םשרתהלו ףרפרל קר - 177-65 'מע) 4 קרפ ,57-50
,304-300 ,272 ,260 ,255 ,251 ,242-240 ,222 ,213 ,205-204 ,199 ,190
.356 ,(!) 349-342 ,334 ,333 ,316 ,307-306

6. Bowlby, John 1969. Attachment and Loss (London: Hogarth Press).

.םירשואמ םידלי לדגל :ףצרה ןורקע .[1975] 1997 ןי'ג ,ףולדיל .7
.(תוביטנרטלא :ביבא-לת) אנהכ תירוא :תילגנאמ

תאצוה ,תרדושמה הטיסרבינואה) הבהאה לש היצולובאה .1994 הדע ,טרפמל .8
.(ןוחטבה דרשמ

:לומס תידרמ לש הרפס
9. Small, Meredith F. 1998. Our Babies, Ourselves: How Biology and
Culture Shape the Way We Parent
(New-York: Anchor Books).


הרפע :תירבע .םירוהל ךירדמ :דליהו קוניתה .1997 הפולנפ ,'ץיל .10
תיעדמ הכירע .ךברוא ידו'ג ר"ד :תירבעה הרודהמל םיקרפ תפסות .בגוי
'מע קר .(רתכ :םילשורי) ןמצרוק הנחו יטלפ הוח 'פורפ :תירבעה הרודהמל
יקסארוס תיירפסב סיפדתב אצמנ .196-189 ,36-31 ,15-8

הניר :תירבע .דליבו קוניתב לופיטה .[1960] ןימינב ר"ד ,קופס .11
,58-49 ,הלעמל 36-13 ,12-11 'מע קר .(מ"עב יקצמיטס תונכוס) בונילק
יקסארוס תיירפסב סיפדתב אצמנ .196-190 ,73-72

:הצרמה לא היינפ

:תואבה םיכרדב הצרמה םע השיגפ םאתל רשפא
.רועישה ירחא וא ינפל -
:(דחי תובותכה יתשל חולשל בושח) ינורטקלא ראודב -
basmat@post.tau.ac.il .1
basmate@oumail.openu.ac.il .2
(.תילגנא יל בותכל אל אנ .Word-ב תירבעב בתכמ ףרצל וא תירבעב בותכל רשפא)
(03)646-0591 ןופלטב ,תומיוסמ תועשב -


:סרוקה תינכות

סרוקל אובמ - 21.10.2001 :1 רועיש

1 'סמ הדובע שיגהל ,(האירקה תמישרב א) סאירא - 28.10.2001 :2 רועיש

2 'סמ הדובע שיגהל ,(האירקה תמישרב ב) רטנידאב - 4.11.2001 :3 רועיש

3 'סמ הדובע שיגהל ,(5 טירפ ,ג) יבלוב - 11.11.2001 :4 רועיש

4 'סמ הדובע שיגהל ,(6 טירפ ,ד) יבלוב - 18.11.2001 :5 רועיש

ךשמה ,יבלוב - 25.11.2001 :6 רועיש

5 'סמ הדובע שיגהל ,(7 טירפ ,ה) ףולדיל - 2.12.2001 :7 רועיש

ךשמה ,ףולדיל - 9.12.2001 :8 רועיש

6 'סמ הדובע שיגהל ,(8 טירפ ,ו) טרפמל - 23.12.2001 :9 רועיש

ךשמה ,טרפמל - 30.12.2001 :10 רועיש

7 'סמ הדובע שיגהל ,(9 טירפ ,ז) לומס - 6.1.2002 :11 רועיש

ךשמה ,לומס - 13.1.2002 :12 רועיש

םוכיס - 20.1.2002 :13 רועיש


:רטסמסה עצמא תודובע

.ןלהלש תודובעה 7 ךותמ 4 תוחפל שיגהל שי -

.סרוקב םויסה תדובע תשגהל יאנת איה תודובע 4 תשגה -

.הלאשנש הלאשל הנועה ,קמונמו רצק רוביחכ בתכית הדובע לכ -

.(דומע שילש ינשמ רתוי אל ןפוא םושב) דומע יצחכ :הדובעה ךרוא -

דע השגוה אלש הדובע .(םידקהל רשפא) דעומב הדובעה תא שיגהל הבוח -
.בשחית אל ,םיאתמה רועישה

תרתוכב לשמל ,הטושפ הרוצב םירפסב תויוצמ ןניא תולאשל תובושתה :בל ומיש
ידכ ךות ,רפסה לכ תא םיארוק םא קר .םיוסמ םוקמב םוכיסכ וא ,המיאתמה
םיטרפה תא םש בותכה ךותמ קיסהל רשפא ,הלאשל תויטנבלרה תויודעה שופיח
תומיאתמה "תודבוע"ה תא תולדל ולכות םתא קר .הלאשה לע תונעל םימיאתמה
המל תיטנבלרו תמלוה הבושת הווהיש רוביח ןהמ תונבלו ,טסקטה ךותמ
.םתלאשנש

28.10-ב רועישה דע השגהל ,1 'סמ הדובע

,האירקה תמישרב א ףיעסב טוריפה יפל ,סאירא פיליפ לש ורפס תא וארק
:ונעו

,סאירא יפ לע ,"ינרדומ דלי גשומ" הב ןיאש תיפוריאה הרבחה תא ונייפא
,םידליה לודיג ,החפשמה ,יאנפה ,הדובעה ,תונודנה תוצראה ,הפוקתה תניחבמ
."ץוחה" תמועל "תיבה"ו םידומילה ,שובלה

4.11-ב רועישה דע השגהל ,2 'סמ הדובע

:ונעו (4 טירפ ,ב ףיעס) רטנידאב תבזילא לש הרפס לכ תא וארק

םייטנבלרה םיאשונה) דליב לופיטה לש םידחא םידדמ הרקחמב תקדוב רטנדאב
?20-ה האמה דעו 17-ה האמה ןמ ,הלא םידדמ םהמ .(םידליב לופיטל היניעב

11.11-ב רועישה דע השגהל ,3 'סמ הדובע

:ונעו (5 טירפ ,ג ףיעס ,תירבעב) יבלוב ןו'ג לש ורפס לכ תא וארק

חווט תורצק תועפשהה םאה ?םידליה יבגל ,םאה ןמ דוריפה לש תואצותה ןהמ
?הז רפסב רתויב תשגדומה העפשהה יהמ ?חווט תוכורא וא

18.11-ב רועישה דע השגהל ,4 'סמ הדובע

(6 טירפ ,ד ףיעסב טוריפה יפל ,תילגנאב) יבלוב ןו'ג לש ורפס תא וארק
:ונעו

ןהמ ?יבלוב יפל ,ומאל קוניתה ןיב קזחה רשקה לש ינויצולובאה ודיקפת והמ
?רשקה לע תודיעמה קוניתה תויוגהנתה

2.12-ב רועישה דע השגהל ,5 'סמ הדובע

:ונעו ,(7 טירפ ,ה) ףולדיל ןי'ג לש הרפס לכ תא וארק

?רבודמ ףצר הזיאב ?רבודמ ןורקיע ןימ הזיאב ?"ףצרה ןורקע" םשה שוריפ המ

23.12-ב רועישה דע השגהל ,6 'סמ הדובע

:ונעו ,(8 טירפ ,ו) טרפמל הדע לש הרפס לכ תא וארק

םיססובמ ונתורגבב הבהא יסחי לכש ,הרפס ךלהמב חיכוהל טרפמל הסנמ דציכ
?ונמא ןיבל וניניב הררשש הבהאה לע

6.1-ב רועישה דע השגהל ,7 'סמ הדובע

:ונעו ,(9 טירפ ,ז) לומס תידרמ לש הרפס לכ תא וארק

דחא לכב םאהו ,הרפס ךלהמב לומס תקסוע םידליב לופיט לש םיאשונ וליאב
?תצלמומ תורוה ךרד העיצמ איה םהמ

:סרוקב םויסה תדובע

.הדובע שיגהל שי סרוקה םויסב

.רטסמסה ךלהמב ומסרופי םיאלמ םיטרפ

:טנרטניאב םייטנבלר םירתאל םירושיק

:(תילגנא) "ףצרה ןורקע" רתא
http://www.continuum-concept.org

:(תילגנא) "תברקמ תורוה" רתא
Fostering Healthy Attachment - The Natural Child Project:
http://www.naturalchild.com

:(תירבע) "יעבט ןפואב" תעה-בתכ רתא
http://www.beofen-tv.co.il

.תורחא תופשו תילגנא) יטנ'צוניא תנמא יחסנממ ,רניירג דט לש הקנהה רתא
:(םירושיק הברה ,תופי תונומת
http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/3156/index.html

:(תילגנא) תימואלניבה ה'צל הל תגיל לש רתאה
La Leche League International:
http://www.lalecheleague.org

:'ץיל הפולנפ לע
'ץיל הפולנפ - הל תייצל םיחרכומש וז

:(ינורטקלא ראוד) לאוד יל ובתכ

basmat@post.tau.ac.il .1
basmate@oumail.openu.ac.il .2