תונוש תושיגב ןויד :"םאה תבהא"

רהז-ןבא תמשב ר"ד

א"סשת 'ב רטסמס

2001 ינוי-ראורבפ
278 ןמליג ,14--12 ,ןושאר םוי

Basmat Even-Zohar
Different Approaches to "Mother Love"

תבזילא לש הנוידמו ,"דליה גשומ"ב סאירא פיליפ לש ונוידמ אצוי סרוקה
תורפס לש הקיטאופל אובמה תרגסמב ודמלנש ,"םאה תבהא" גשומב רטנדאב
תושיג םג ונחביי תוברתב ירוטסיה גשומכ "םאה תבהא"ב ןוידה דצל .םידלי
תויגולויבו תויגולופורתנא ,תויאופר ,תויגולוכיספ רקיעב ,תורחא תויעדמ
ךותב" תושיגה םג וקדבייו ,(ףולדיל ןי'ג ,לומס תידרמ ,יבלואב ןו'ג)
.('ץיל יפולנפ ,קופס ר"ד) "תוברתה

:

הצרמה לא היינפ

:תואבה םיכרדב הצרמה םע השיגפ םאתל רשפא

.רועישה ירחא וא ינפל .1

baqasha lipgisha) השיגפל השקב :םושרל שי ןודנב .ינורטקלא ראודב .2
:ינורטקלאה ראודב היינפל תובותכה .(תויניטל תויתואב

basmat@post.tau.ac.il

basmate@oumail.openu.ac.il

.תירבעב תועדוה לבקמ ינשה ראודה
.דחי םג תובותכה יתשל ראוד לכ חולשל ץלמומ ,תולקת בקע

.03--6460591 ןופלטב ,תומיוסמ תועשב .3


:

סרוקב םידימלתה תובוח


.סרוקב האירקה תמישרבש רמוחה תא וארקי םידימלתה .1

.ךשמהב התשגה יאנתו תולאשה .סרוקה םויסב הדובע ובתכי םידימלתה .2

:

סרוקב האירקה תובוח


ךשמהב ואר .ב"אה רדס יפל ןלהל םימושרה ,םיטירפ (9) העשת האירקה תמישרב
.םירועישה יפל םיטירפה לש האירקה רדס תא

האמה ןמ םאה-תבהא לש היתודלות :הבהא םגו... .1985 תבזילא ,רטנידאב .1
תירפס :ביבא-לת) רבנע לטיבא :תיתפרצמ םגרת .20-ה האמה דעו 17-ה
.(בירעמ

דליה תוחתפתה לע ותעפשהו ךרה ליגב םאה ןמ דורפה .1957 ןו'ג ,יבלואב .2
ינשב םג ספדנ םוגרתה .(רעונהו דליה ןעמל דלאס דסומ :םילשורי)
.2-1 'סמ ,'ח ךרכ ,"תומגמ" ןועברב םיכשמה

.םירשואמ םידלי לדגל :ףצרה ןורקע .[1975] 1997 ןי'ג ,ףולדיל .3
.(תוביטנרטלא :ביבא-לת) אנהכ תירוא :תילגנאמ

.בגוי הרפע :תירבע .םירוהל ךירדמ :דליהו קוניתה .1997 הפולנפ ,'ץיל .4
תיעדמ הכירע .ךברוא ידו'ג ר"ד :תירבעה הרודהמל םיקרפ תפסות
.(רתכ :םילשורי) ןמצרוק הנחו יטלפ הוח 'פורפ :תירבעה הרודהמל

:םיאבה םיטירפה קר
.15-8 'מע :המדקהה
.36-31 'מע ,םינושארה םימיה
.196-189 'מע ,קוניפו הבהא

בונילק הניר :תירבע .דליבו קוניתב לופיטה .[1960] ןימינב ר"ד ,קופס .5
.(מ"עב יקצמיטס תונכוס)

:םיאבה םיטירפה קר
.12-11 'מע :השדחה הרודהמה יארוק לא בתכמ
.הלעמל 36-13 'מע :םירוהה לש םקלח
.58-49 'מע :ללוכ 75-66 םיפיעס
.73-72 'מע :94 ףיעס
.196-190 'מע :285-277 םיפיעס

הקיטאופל אובמ :תודלי השעמ .1996 רהז-ןבא תמשב תופתתשהב ,רהז ,טיבש .6
.(החותפה הטיסרבינואה :ביבא-לת) םידלי תורפס לש

:םיאבה םיטירפה קר
.(66-13 'מע) ברעמה תוברתב תודליהו דליה גשומ תחימצ :1 קרפ
."םידליה שובל" ,סאירא פיליפ :1 קרפל 1 חפסנ
."תודליה לש םיגשומה ינש :םוכיס" ,סאירא פיליפ :1 קרפל 2 חפסנ
."השידאה םאה" ,רטנידאב תבזילא :1 קרפל 3 חפסנ
.(425-377 'מע)

7. Ariגs, Philippe 1962 [1960]. Centuries of Childhood: A Social
History of Family Life. Translated from the French by Robert
Baldick (London: Jonathan Cape).

8. Small, Meredith F. 1998. Our Babies, Ourselves: How Biology and
Culture Shape the Way We Parent (New-York: Anchor Books). ISBN
0-385-48362-7.

9. Bowlby, John 1969. Attachment and Loss (London: Hogarth Press).

:

רועיש לכל אורקל שיש םירפסהו סרוקה תינכות


םזילנויצקנופב ןויד ,סרוקה לש תיללכ הגצה - 4.2.2001 :1 רועיש
דומילה ךרד ,רטנדאבו סאירא ,"דליה גשומ"ל תרוכזת ,םזילאיצנסאבו
םירקוח לש תונושה תושיגה :סרוקה אשונ ,סרוקב םידימלתה תובוחו
אל ."םאה תבהא" גשומ לא תוברתב םישנא לשו תונוש תונילפיצסידמ
יהמ" הלאשב סרוקב קוסענ אלו ,"םא תבהא יהמ" הלאשב סרוקב קוסענ
תובושתב אלא ,"םידליל םא תויהל/םידלי לדגל רתויב הבוטה ךרדה
.םידחא םירפסו םירקחמ הלא תולאשל ונתנש תונושה

רשפא .תיתפרצב וא תילגנאב ,ולוכ 7 טירפ) סאירא - 11.3.2001 :2 רועיש
.(תירבעבש ,6 טירפב םג רזעיהל

.(רפסהמ קרפ ספדנ 6 טירפב .ולוכ 1 טירפ) רטנידאב - 18.3.2001 :3 רועיש

אצמנ .ונייוצש םידומעה קר ,5 טירפ) קופס ר"ד - 25.3.2001 :4 רועיש
.(סיפדתב

אצמנ .ונייוצש םידומעה קר ,4 טירפ) 'ץיל הפולנפ - 1.4.2001 :5 רועיש
.(סיפדתב

.(9-ו 2 םיטירפ) יבלואב - 22.4.2001 :6 רועיש
.ךשמה ,יבלואב - 29.4.2001 :7 רועיש
.(3 טירפ) ףולדיל - 6.5.2001 :8 רועיש
.ךשמה ,ףולדיל - 13.5.2001 :9 רועיש
.(8 טירפ) לומס - 20.5.2001 :10 רועיש
.ךשמה ,לומס - 3.6.2001 :11 רועיש
.סרוקה םוכיס - 10.6.2001 :12 רועיש

:

סרוקב הדובעה


אלו ,םידומע 5-2 ןיב היהי הדובעה ףקיה .הדובע שיגהל שי סרוקה םויסב
שי .דצ לכמ מ"ס 3 לש םיילושו לופכ חוורב םיספדומ ,םידומע 5 לע הלעי
שיגהל רוסאו ,הלעמל ןימי דצב הדדוב תחא הכיסב םיפדה תא תכסל
.גוס לכמ תופטעמב וא םיקיתב ,םינוליינב

.תוריכזמה ךרד שיגהל שי תודובעה תא

,דרוו ץבוקב (תובותכה יתשל) ינורטקלאה ראודב הדובעה תא יל חולשל רשפא
רהבוי) תאז תרשאמ תוריכזמה םא שארמ ררבל שי ךא ,RTF טמרופב םג יוצר
.(רטסמסה ךלהמב

:הדובעה רעש לע םושרל הבוח

םינופלט ,השגהה ךיראת ,דומילה רטסמס ,הצרמהו סרוקה םש ,ז"ת ,דימלתה םש
.(שי םא) ינורטקלא ראודו דימלתה לש

.ךשמהב ומסרופי הדובעה יאשונ

:

טנרטניאב םייטנבלר םירתאל םירושיק


:(תילגנא) "ףצרה ןורקע" רתא
http://www.continuum-concept.org

:(תילגנא) "תברקמ תורוה" רתא
Fostering Healthy Attachment - The Natural Child Project:
http://www.naturalchild.com

:(תירבע) "יעבט ןפואב" תעה-בתכ רתא
http://www.beofen-tv.co.il/alon

.תורחא תופשו תילגנא) יטנ'צוניא תנמא יחסנממ ,רניירג דט לש הקנהה רתא
:(םירושיק הברה ,תופי תונומת
http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/3156/index.html

:(תילגנא) תימואלניבה ה'צל הל תגיל לש רתאה
La Leche League International:
http://www.lalecheleague.org


:

(ינורטקלא ראוד) לאוד יל ובתכ

basmat@post.tau.ac.il

basmate@oumail.openu.ac.il