:אבה םוקמה-הארמב טוטיצ ךרוצל שמתשהל אנ
השדחה תירבעה תוברתה תאצמה לש הלחתהה תפוקת" .2001 תמשב ,רהז-ןבא
,םילשורי ,תודהיה יעדמל רשע-השולשה ימלועב סרגנוקב האצרה ."1905-1880
.2001 טסוגוא
תורומש תויוכזה לכ ©
http://www.tau.ac.il/~basmat ,רהז-ןבא תמשב לש רתאהמ ספדנ

*1905-1880 השדחה תירבעה תוברתה תאצמה לש הלחתהה תפוקת

רהז-ןבא תמשב ר"ד
החותפה הטיסרבינואה


לש טקייורפ התיה הנושארה היילעה תפוקתב לארשי ץראב "תירבעה הייחתה"
.השדחה תידוהיה הליהקל שדח םייח חרוא תריצי

תירוביצה הפשל תירבעה ןושלה תא ךפה שדחה םייחה חרוא ,עודיכ ,ראשה ןיב
ופדעוהש תושדח תויאלקח בושיי תורוצ רצי ;לארשי ץרא ידוהי לש תיטרפהו
םינבל יתדעה ךוניחה תא ףילחה ;ויפואב יתדה ינוריעה םייחה חרוא ינפ לע
םינבל ימואל ירבע ינרדומ ךוניחב - יזעולה ךוניחה תאו יתרוסמה "רדח"ב
,םישדח תודסומ רצי ;היסנמיגבו ידוסיה רפסה תיבב ,םידליה ןגב תונבלו
תויתרבח תויוליעפ לא ויתודסומו תסנכה תיבמ הליהקה ייח דקומ תא ריבעהו
.תוגצהו םיריש ,ץראב םילויט ,םיסקטו םיגח ןשארבו ,תושדח תוירבע

,תומזוי לש הרושב הזה טקייורפה אטבתה תונושארה םינשה םישולש ךשמב
תוצובקה ,תויוליעפה :"הייחת" חנומב ווסוה ןהב האצמההו תונשדחהש
םשב ונוכו ,"ראופמה ירוטסיהה רבע"ל "הרזח"כ וגצוה םישדחה תודסומהו
רבעב "םיידוהי"ה םהיליבקמ ןיבל םניב רורב ןפואב ןיחבהל ידכ ,"םיירבע"
.הווהבו

,תוברת-ימזי לש הנטק הצובק הזה טקייורפה תא המצע לע החקל לארשי ץראב
םייאלקח םיבושיי תיינבו תומדא תיינקמ :םיירשפאה םימוחתה לכב ולעפש
לכל רוביצה ברקב תירבעב רובידה תשרשה דעו ,תינאמותועה הניתשלפב םישדח
.םייחה יכרצ

תא וגיצה םיירבעה םימזיה םג ,תוינרדומה תוימואלה תועונתה לכ ומכ
תבשה"כ ,קיתעו םייק ,וילאמ ןבומה רבדכ תוינרדומה תוימואלה םהיתוסיפת
םמצע תא וגיצה אל םלועמ תוברת לכב םיאיצממהש ,רורב ."הנשויל הרטע
תירבעה וא תינמרגה ,תיקלטיאה "תוברתה יאיצממ"כ וא "תוברת ימזי"כ
"םהיתובקע" תא שטשטל ולדתשה דימת םיננכתמהו םיאיצממה ,ךפיהל .השדחה
ביכרמ היה תוימואלה תאצמהב רתויב בושחה ביכרמה ירהש ,רשפאה תדימב
ץימחה ךכמ האצותכ .(123 :1982 ןודא-רב ,Fishman 1971 'רו) "תויטנתוא"ה
"האצמה"הו "ןונכית"ה ,"תומזי"ה לש תובישחה תא תובורק םיתיעל רקחמה
.(17 :1995 רנייפ םג 'רו) םימזיה תוליעפבש

ןושלה תאייחה" לע רקחמב אצמנ "תומזיה שוטשיט" לש המצועל תטלוב אמגוד
רחשה) "הדבכנ הלאש" ןושארה ורמאמב בתכ הדוהי-ןב רזעילא םזיה ."תירבעה
רבדל ךירצ קר .תירבעה איה ,תימואל הפש לארשי םעל שי ,עודיכש ,(1879
,ונחור לע הלועה לככ התע בתכל לכונ הב רשא הפש ונל שי יכ" :אל ותו ,הב
:1981 יתמרה ;74 :1990 גרומ) "ץפחנ ךא םא ונדי לאל שי הב רבדל םגו
לע םויה דע רקחמה רבדמ ויתובקעבו ,הפשה תא "תויחהל" עבת אוה .(427
"תירבע הפש" התוא םלוא .([ב] ;[א] ט"נשת רינ) "תירבעה הפשה תאייחה"
תעונת" ישנא ומדיקש "תיקלטיא"ה הפשהמ התוחפ אל האצמה איה "התייחוה"ש
תיקלטיאה הנידמה תמקה רחאל םיקלטיאל התוא ודמילשו ,תיקלטיאה "הייחתה
לש החלצהה ,ןאכ םג םש ומכ .(De Mauro 1984) השדחה רפסה-יתב תכרעמ ךרד
השדח הפש וז ןיאש ,םהינעמנ תא ענכשל וחילצה םימזיהש ,ךכמ העבנ לעפמה
."שדחמ" התוא דומלל םיכירצ םהש ,"תיתימאה םתפש" אלא ,םרובע ואיצמהש
.תוימואל תופשכ הפוריאב םויה תורכומה תופשה בור יבגל ןידה אוהו

האירב ןויצל אל - רקחמב לבוקמש יפכ "האצמה" גשומב תשמתשמ ינאש ,רורב
ןוגכ) םימייק םיביכרמ לש בוציעו בוליש השוריפ "האצמה" ."ןיאמ שי"
.(תוימואלה ןוגכ) םישדח תונורקעל םאתהב (םיקיתעה םיידוהיה תורוקמה
תחאה תמאה אוה אוהש ענכשל חילצהש ,שדחה "רופיס"הש שיגדמ "האצמה" חנומה
.םירחא םיטקורטסנוקב הרחתמה דחא טקורטסנוק אלא וניא ,הדיחיהו


דחא אלא וניא "הייחת" גשומה לבא ."הייחת" התיה הז ךילהתב חתפמה תלמ
תא רידחהל תינרדומה תוימואלה לש םימזיה וחילצה םתרזעבש םינונגנמהמ
טקפסאה לע ולוכ ססובמ הז ןונגנמ .תמייק תוברתל תושדחה םהיתואצמה
תוברתה תא ףילחהל ידכ וציפהו ונבש הירוטסיהה תנומת לע :ירוטסיהה
וליאכ םהלש םישודיחה תא התועצמאב קוושלו ("תרוסמ" כ"דב הנוכמה) תמייקה
.תיטנתואהו תירוקמה ,המודקה ,"תיתימאה תרוסמה" אלא ויה אל

חתופ הניתשלפב םוקתש תירבעה תושייה לע תירבעה תוברתה ימזי לש ןוזחה
םע תודלות לכ .לארשי םע לש הירוטסיהה לש שדחמ-האצמהה תועצמאב ץפוהו
תונורקע ,19-ה האמה לש תוימואלה תונורקע יפ לע שדחמ םהידיב ונבנ לארשי
.ימצעה ןוטלשהו תימואלה ןושלה ,המואה ,תדלומה :לארשי ץראב שממל ושקיבש
איה תירבעה ,"ירוטסיהה לארשי םע" איה "המואה" ,לארשי ץרא איה "תדלומה"
.יאמצע ינידמ םויקב אטבתי ימצעה ןוטלשהו ,"תימואלה ןושלה"

הרואכל .תוהדזה ילמס רוציל ידכ ,םיוסמ ןפואב רבעה תא וגיצה םימזיה
לש "השבלה" התשענ השעמל ךא ,ירוטסיהה רבעה ןמ םיטירפ תאיצמב היה רבודמ
םג 'רו) תנקותמ "רבע תנומת" לע 19-ה האמה תב תינרדומה תוימואלה יכרע
.(1994 לטרב

הרואכל תומייקה ,"תודבוע" לש ןותנ ןסחמ הנניא "הירוטסיה"ה ,עודיכ
םיבייח םימזיה ויה השדחה "הירוטסיה"ה תנומת תא רוציל ידכ ."תואיצמ"ב
רבודמ .הירוטסיהה לע עדי-יטירפ לש ירשפאה רטנווניאה לכ תא שדחמ ןגראל
םירכומ "םיטירפ" לש הרוש תרחא ךרדב הנגריאש ,"תונשרפ"ה ןוקיתב קר אל
לש הסנכהב ןכו ,םימגדו םיטירפ לש םדמעמ יונישב םג אלא ,םילבוקמו
.םייפוריא תוימואלו הירוטסיה ימגדמ ולאשנש ,ירמגל םישדח םימגדו םיטירפ

"הדבוע" לש האצמה רדגב התיה "לארשי םע לש הירוטסיה" רבדב העיבקה םצע
הפיצרו תינגומוה ,הדיחא תושיי תמייק התיה וליאכ הגצהה - רמולכ ,השדח
םידוהיה דעו חרת ןב םהרבא ימימ הפיצר הירוטסיה הלו ,"לארשי םע" איהש
האצמה .(109 :ו"נשת בוקלוו ;179 :1996 לטרב םג 'רו) 19-ה האמה ףוס לש
םינש תואמ ךשמב הספתנש תוליעפהמ תטלחומה תומלעתהה התיה רחא גוסמ
לש ןוגריאהו רוצייה ,תונברה דסממ - תידוהיה תוברתב תיזכרמה תוליעפכ
לכ .1תובישיה ישארו םינואגה ,ת"ושה תורפס ,םישוריפה תביתכ ,הכלהה
וא תוילושכ זא דע וספתנש תויוליעפב ופלחוהו ,"הירוטסיה"המ וקחמנ הלא
תומדוקה תואמב לארשי-ץראב יוניבה ,לארשי-ץראל תויילעה ןוגכ ,תוילילש
."רקשה יחישמ" תעפות וא ,"תוידוהי"ה תוכלממה ,(םילשורי ,הירבט ,תפצ)

םלועה ידוהימ ריעז קלח קרש ,הפוקתב החלצהב וצפוהו ובצוע הלא תוסיפת
ןויערה יבגל סוזנסנוק לכ היה אלש ,תחדינה תינאמותועה הניתשלפב בשי
,(אל ותו תיתד הדע קר םידוהיב התאר תדגונמ הסיפת) "המוא" םה םידוהיהש
תידוהי הליהק התייה אלו ,תטלחומ היזטנפכ ספתנ "תידוהיה הנידמה" ןוזחש
.התפש התיה תירבעש םלועה לכב תחא

תלעופה ,הצובקב רבודמש תוארל רשפא ,םימזיה לש תוליעפב םיננובתמ רשאכ
לבא .תופתושמ תורטמ לש םודיק ךרוצל ,םיבלושמ םימוחת לש ןווגמב ףתושמב
תולובג ול ןיא םגו ,ןמזה ךשמב הנתשמ ישונאה ובכרהש ,ימאניד הדשב רבודמ
תונוש תופוקתב .ונממ םיאצוי םירחאו ,הדשל םיסנכנ םישנא :םירדגומ
דצלו ,רתוי ילוש וא רתוי יזכרמ ,הצובקב הנוש דמעמ םינוש םישנא םיספות
אלש ,תוליעפה ילושב םישנא םג דימת אצמנ םייזכרמ םישנא לש "השק ןיערג"
.וללכנ דימת

תורשע המכב רבודמ השעמל :הצובקה לדוג אוה "תויתצובק"ה ינייפאממ דחא
ורצי ,וננכתש םה שיא םישימח םתואש ,רמול טעמכ רשפא .םישנא לש תודדוב
ברקב ,םהידי-ומבו םמצעב לארשי-ץראב השדחה תירבעה תוברתה תא וציפהו
תירבעה תוברתה תיינבל תידוחיי הניא וז הנוכת .םיפלא תורשע לש בושיי
תועונתב םימזיה תוצובק לכ לש קהבומ ןייפאמ איה אלא ,לארשי-ץראב השדחה
.השדחה תעב תוחפל ,תוימואלה

השדחה תימואלה תירבעה הרבחל ךרוצ םימיוסמ םימוחתב ואר הלא תוברת ימזי
םגו וננכית םג םה .םתלוכי לככ םלוכב ולעפו ,לארשי-ץראב רוציל וצרש
תיינבב תואצותלו עוציבל ,ןונכיתל הוושהו) תאזה תוברתה תיינב תא ועציב
םהיניב םילדבה ויה יכ םא ,(300-265 רקיעב ,1988 יצרא-ןב לצא ,תובשומה
ליגרכ .הלש תושרופמהו חוסינה תדימבו "תיגולואידיא"ה תועדומה תדימב
הרודס הלועפ תינכות םהל התיהש חרכהב רבודמ אל ,והשלכ גוסמ תויוליעפב
יאלמו םינתשמ ,םילפרועמ ורתונ םהיתורטמו םהיתונויערמ קלחו ,תחסונמו
.תוימינפ תוריתס

ךרואל םיקסופ יתלבו םישק םיקבאמ ךות ,תמדוק הרשכה אלל ולעפ םימזיה
השגרה ךות תובר םימעפו ,םיבר םינוויכמ הפירח תודגנתה לומ ,הנש םישולשכ
ומכ - תושאיימ םייניב-תואצותו ,(75 :1981 לאטש לשמל 'ר) ןולשיכ לש
יתמרה) םירשעה האמה תישארב תובשומב תירבעה ירבוד לש טעומה םרפסמ
הכלה המשגתה רבד לש ופוסבש איה םהלש תינכותה ,ןכ יפ לע ףאו .(1981
תא וכישמהש ,םירחא לש םתרזעב םא םג ,לארשי-ץראב תירבעה תוברתב השעמל
ןירבוג ;179 :1998 גנל ךכ לע 'רו) הליהתה תא םהמ ולטנ םג ףוסבלו ,םכרד
.(1996 ץיבולרב ;10-8 :1981

תבכשל .1 :תוצובק שולשל ללכ ךרדב םיכייתשמכ םימזיה םירכזנ םייקה רקחמב
,ץנול מ"א ,לירב לאיחי ,ןיקמורפ ד"י ןוגכ) "ןשיה בושייה ינב םיליכשמה"
םיליכשמ לש הבכשל .2 ;(ןוזנשריה םייח 'ר ,ןמלדא יכדרמ ,סניפ מ"י
-ןהכ םירפא ,ןילי דוד ןוגכ) םילשורי ידילי ,בושייה ינב ,רתוי םיריעצ
לש הבכשל .3 ןכו ;(סחוימ נ"רב ףסוי ,ריפס והילא ,ץיבולאפר לאומש ,סייר
ןוגכ) "םיימואל"ו "םיירבע" תונויער ירודח הלוגהמ ואבש ,ןויצ-יבבוח
קחציו ץיבולידוי דוד ,דניקלב לארשי ,יקסבוזרג הדוהי ,הדוהי-ןב רזעילא
.(ןיטשפא

,"םיימואל"ו "םיליכשמ"ל תוקולחל ליבקמב ,רקחמב תלבוקמה תפסונ הקולח
,"תועוצקמ" יפל הקולחה איה ,"שדחה בושייה ינב"לו "ןשיה בושייה ינב"ל
ירקוח ,"םירפוס" ויהש הלאב םינד תורפסה ירקוח :ורקחמ םוחת יפל רקוח לכ
ינושאר"ב וא "םיאנותיע"ב םיקסוע תונותיעה ירקוח ,"םירומ"ב םינד ךוניחה
האלה ןכו "תירבעה ןושלה ייחמ"ב םינשלבה ,"לארשי-ץראב תירבעה תונותיעה
.(Moore 1991 ;1981 יתמרה ;ז"לשת קפוא ,לשמל ,'רו)

םישנאה לא סחייתהל איה תועטש ,שיגדהל ידכ "םימזי" גשומב תשמתשמ ינא
רבודמ ןיידעש םושמ קר אל .םיוסמ עוצקמ ילעב םה וליאכ הייאר ךותמ הלאה
,תונותיעה ,תורפסה) הלש םימוחתה ןיב דח לודיב ןיאש ,"תירבוע" תוברתב
םג ."תוימונוטוא"ו "תועצקמתה" םהב ןיאשו ,('וכו ,םידליה תורפס ,ךוניחה
תוליעפ םוחת לכב השעמל "םייעוצקמ יתלב" ויה הלא םישנאש םושמ קר אל
,םירומכ דבלב "םיינושאר"ו "םיבבוח" ויה םה ,עודיכ ,ירהש ;וב וקסעש
;וב וקסעש רחא "יעוצקמ םוחת" לכבו ,םידליל םירפוס ,םיאנותיע ,םיבשיימ
"ךויש"ל תנתינ הניא םתוליעפש םושמ םימוחתה לכב "םימזי" ויה םה אלא
.והשלכ יתורירש

תא איטחמ "רפוס" וא "ןשלב" וא "הרומ" רחא וא הז םזיב תוארל ןויסינ לכ
תוברת ץיפהלו רוציל התיה םימזיה לש תירקיעה םתלועפש ינפמ ,ןיינעה
:1923 ןילי 'רו) םהיתולועפ לכ ורזגנ וז המזוימו ,השדח תימואל תירבע
םתוא העינהש איה תימואל-תירבעה היגולואידיאה .(63 :1929 והירזע ;101
ישכור ,םיגיהנמה ,םירפוסה ,םיאנותיעה ,ירבעה רובידל םיפיטמה תויהל
תוימואלה לגד יאשונ ,תובשייתההו תוברתה ינקסע ,תודוגאה ימיקמ ,תועקרקה
.דועו דועו

םירשקה היה ,היציפמכו תוברת יננכתמכ ,םימזיה לש םתוליעפב בושח טקפסא
םיסחיה םוחתש ,המדנ .2רקחמב חנזוה הז טקפסא .םהיניב םיישיאה
,תירבעה תורפסה ,ירבעה ךוניחה ,תירבעה ןושלה ירקוח יניעב ספתנ םיישיאה
תוירפסה תודלות ,ירבעה סופדה ,תירבעה תונותיעה ,תירבעה םידליה תורפס
,םימזיה לש םתוליעפב תונוש תויוז ורקחש היפרגוירוטסיהה ירקוחו ץראב
תירבעה תוברתה לש תוחתפתהה יכילהת תנבהל בושח וניאש ילוש ןיינעכ
.הנושארה היילעה תפוקתב

ילב םימזיה לש םתוליעפ תא - ריבסהל וא - ןיבהל רשפא יאש ,איה יתנעט
םירשק .םהיניב םיישיאה םירשקה הב ואלימש בושחה דיקפתה תא ןובשחב תחקל
וא "יטרפ" יפוא תולעב תויוסנכתהו תושיגפ תועצמאב וקזוחש ,הלא
קלדה ויה - תפתושמ הדובע תועצמאב ,םיישיא םיבתכמ תועצמאב ,"יתדוגא"
.תונושה תומזויה ילגלג תא עינהש

,החפשמ-ירשק ויה םימזיהמ םיבר ןיב .םיגוס המכמ ויה הלא םיישיא םירשק
,סניפ ,ץבעי ;הדוהי-ןב הדמחו הרובדו רזעילא) ןיאושינ תועצמאב בורל
ןיב ויה רחא גוסמ םיישיא םיסחי .(דניקלבו ץיבולידוי ;סחוימו ןילי
,הדוהי-ןב) םידומילה לספסל םיפתוש ויהש םימזי ןיב וא ,םהידימלתל םירומ
,הדובע-יסחי ךרד םיישיא םירשק ורשק םירחא .(ץיבולידוי ,סחוימו ןילי
,ןירפיצו יקסבוזרג) ןותיע דחי ואיצוה וא רפס-תיב ותואב דחי ודמילשכ
םירשק לש יעיברה גוסהו .(יקסבוזרגו ץיבולידוי ,ןיטשפאו ץימוקליו
י"ע הליחתכלמ ומקוה ןלוככ ןבור יכ םא ,תודוגאה תועצמאב רצונ םיישיא
.תרחא וא וז הדוגא דסייל דחי וטילחהו ,םירבח ויהש םימזי

התואבש (ו"סרת באב ד"י ,הפקשה ,"הפקשהה רבד לע") דיעה ומצע הדוהי-ןב
דציכ ראיתו ,"תחא החפשמכ טעמכ [...] שדחה בושיה ינב לכ ויה" הפוקת
.וינותיעב סיפדהל םיחוויד לביק םיישיאה םירשקה תוכזב

ךותב םיקודהה החפשמה ירשקב רבכ הלגתמ םימזיה תוליעפ לש יתחפשמה טקפסאה
ותשא ,הרובד תא ףתיש הדוהי-ןב רזעילא :םימזיה לש הנטקה הצובקה
,הרובד לש התוחא םג התיהש ,הדמח היינשה ותשא תא תאש רתיבו ,הנושארה
רחאל ;"ירבע תיב" םייקל ותינכותבו ויתויוליעפ לכב ,וידלי תא ןבומכו
תוברתה תיינבב תונושארה תוטלחהה תחא .תוליעפל ונתוח םג ףרטצה ןכמ
,הדוהי-ןב תובקעב תכלל תונושארה "תוחפשמה עברא" לש הטלחהה התיה השדחה
,ץבעי .(סחוימו ץיבולידוי ,יקסבוזרג ,ץיברוה ל"א) ןתיבב תירבע רבדלו
תוחפשמ םג ךכו ,החפשמ ירשקב םהיניב םירושק ויה סחוימו ןילי ,סניפ
יכוניחה ץמאמל הפתוש התיה הלוכ דניקלב תחפשמ .ץיבולידויו דניקלב
יקסבוזרג הדוהי .הינפ תבהו ,ןושמשו לארשי םינבה ,ריאמ באה :ירבעהו
םידליל םיטסקט ומסריפ ףאש ,תירבעל םהלש תודימלתל ואשינ סרפ והיעשיו
םידליה-ינג תא ומיקה ןיליו ץיבולידוי .ימלשוריה ןטק םלועב תירבעב
ואבש םהידלי תוכזב .םהידלי תא םהילא וחלשו ,ץראב םינושארה םיירבעה
.תיבה תפשכ תירבע רבדל ותשאו ןילי םג וליחתה ,תירבע ירבוד ןגהמ התיבה

,לשמל .םירשק לש דחא גוסמ רתוי םישנאה ומייק דימת טעמכש ,שיגדהל שי
רזעילא לצא דחי ודמל ,םילשורי ידילי םהינש ,ןילי דודו סחוימ נ"רב ףסוי
םהינשו ,רכב םיסינ תלהנהב ח"יכ לש "הכאלמהו הרותה" רפסה-תיבב הדוהי-ןב
יסחיב םג אופא רבודמ ,הז הרקמב .םהידומיל םותב דחי םש דמלל וליחתה
ויה ךכו ,סניפ מ"י תונבל ואשינ םהינש .הדובע יסחיב םגו םידומיל
.החפשמ יסחי םהיניב ופסונ הזכ ןפואב .ץבעי באז לש םיבורקל םגו ,םיסיגל
ויה םהינש ."למל" ס"היבב סייר-ןהכ םירפא לצא םג ךכ-רחא ודמיל םהינש
הפש" ,"תירב ינב" לש םילשורי תכשל ןהיניבו ,תונוש תודוגאב וידחי םירבח
ותיבב הפיסאב ,תירבע הנוכש דוסייל תודגאתה) "ירבע רובצ" ןכו ,"הרורב
תיב דוסייל םיליעפה ןיב ויה םהינש ;(אכ :1967 סייר-ןהכ ;סחוימ לש
ןילי דודל .(דועו ,1892-ב "לאנברבא שרדמ תיב" תמקהב) ימואלה םירפסה
הצרא הלע ,ץבעי ביל ,ץבעי באז לש ובס :ץבעי באז לא ףסונ רשק היה
.ןילי דוד לש ובס ,איבט דוד ,ןילי עשוהי לש ויבאב זא רזענו ,ותנקיזב

טקייורפ השדחה תירבעה תוברתה תיינב התיה הבש ,הלוגל דוגינב ,ןכ םא
-תיבו םירגובמל םיטסקטה םוחתמ אצי אל טעמכש ,3םירבגה לש ידעלב טעמכ
לש היח תואיצמל ךפהיל השדחה תוברתה החילצה לארשי-ץראב - םידליל רפסה
,םידליהו םישנה תא ,החפשמה תא ,תיבה תא "השבכ"ש ינפמ ,היסולכואה ללכ
תוכזב םתביבס לע ועיפשהש ,"םיירבע םייח" לש םייטנתוא םידקומ הרצי ךכו
- רפסה-תיבב הדמלנש הפש קר תירבעה התיה ץראב םגש ןמז לכ .ונתנש אמגודה
אל - ךרעב 19-ה האמה לש םיעשתה תונש עצמא דעו םינומשה תונש ךלהמב
-תיב םוחתמ האציש עגרמ קר .שממ לש םיגשיהל עיגהל השדחה תוברתה החילצה
תואיצמל הכפה - םייחה לש תויעבט תויצאוטיסב שומישל הרבעו ,דבלב רפסה
.לארשי-ץראב היח

ןה הלעפו ,השדחה תימואלה-תירבעה תוברתה תא עדומ ןפואב הננכית וז הצובק
,הלכלכ ,ךוניח ,תונותיע ,םידלי תורפס ,תורפס) תונוש תוכרעמב התיינבל
םירגובמה ,ןגה ידלי ,רפסה-יתב ידימלת ברקב) "חטשב" התצפהל ןהו ,(דועו
.(דועו הלוגב ןויצ יבבוח ,תובשומב

.תולועפו תודסומ לש ךרעמ םימזיה ודסיי השדחה תוברתה לש הצפהה ךרוצל
ןכו "הרורב הפש" ,"השמ ינב" ,"תירב ינב") תונושה תודוגאה ומכ תודסומ
ןיב "םירומה תפיסא"ב םיקהל וסינש םירומה תורדתסה ומכ ,(האלה
תודסומה תועצמאב .םהב ודמילו ודסייש םיירבעה רפסה יתב ומכו ,1896-1891
תוזחמ :ןוגכ ,תושדח תויבמופ תויתרבח תויוליעפ לש הרוש םימזיה ונב הלאה
יריש"מ הרישו ץראב םילויט ,םישדח םיגח ,ונגריאש םיסקט ,תוירפס ,וגיצהש
תיללכה תונותיעב שומישה תרזעב וקוויש השדחה תוברתה תא .תירבעב "ןויצ
,ודסייש ,םידליל תירבעה תונותיעבו (הדוהי-ןב ינותיעב רקיעב) םירגובמל
.ומגריתו ובתכש ,םירגובמלו םידליל האירקהו דומילה ירפס תועצמאב ןכו

ןונכית רדגב ןלוכ ויהש ,םינוש םיגוסמ תויוליעפ לש ןווגמב וקסע םימזיה
תכרעמ תריציב ,בושייה לש רובידה ןושלל תירבעה תכיפהב :תוברת תיינבו
-ץראב השדחה תירבעה תורפסה תיינבב ,היקלח לכ לע תימואלה-תירבעה ךוניחה
,תוירפס תמקהב ,סופדהו תואנותיעה חותיפב ,תירבעה םידליה תורפסו לארשי
תמקה ,תומדא תשיכרכ תילכלכ-תיטילופ תומזיב ,ירבע ןורטאיתל תיתשת תמקהב
תדובע תכיפהב ,ץראה יבחרב םידוהי בושייו ,םירעב תושדח תונוכשו תובשומ
לארשי-ץראב תינרדומה היישעתה תמקהב ,יזכרמ ךרעל עבטל האיציהו המדאה
רחסמו תואקנב חותיפב ,(תורחא תומזויו ,םימשב תיישעת ,ןיי יבקי)
.דועו ,םיינרדומ

,4הדוהיו ןילי תוחפשמ ,ןייטשפא-ןיול ז"א ,סניפ מ"י ומכ םימזי
דוד ,רכב םיסינ ומכ םימזי .תונוכשו תובשומ תמקהב וקסע ןמבול יכדרמו
לארשי ,ץבעי באז ,סניפ מ"י ,ןמבול יכדרמ ,סייר-ןהכ םירפא ,ב"וש
-יתב ולהינ ןייטשפא-ןיול ז"או ץימוקליו ח"ש ,דניקלב ריאמ ויבא ,דניקלב
תיתרבח תוליעפכ ,תובשומבו םירעב תוגצה ולעה םימזיה ;םהב ודמיל וא רפס
,"הרורב הפש" ןוגכ) תויצראו תוימוקמ תודוגא ומיקה ;תירוזאו תימוקמ
םגו ("םירומה תורדתסה" ,"םירומה תפיסא" ,"ןושלה דעו" ,"לארשי תיחת"
,"תירב ינב" תוכשל ןוגכ) תוימואל-ןיב ,תויללכו תוידוהי תודוגאב ופתתשה
ירעב תוירפס תמקה ןעמל ולעפ ;("םיישפוחה םינובה" ,"השמ ינב" תדוגא
מ"י ,הדוהי-ןב רזעילא) ימואל םירפס תיב תמקה ןעמלו ,תובשומבו ץראה
םיסינ ,יקסבשרש ןימינב ,סחוימ ףסוי ,ןילי דוד ,סייר-ןהכ םירפא ,סניפ
ץראב ינרדומה רחסמהו הלכלכה חותיפב וקסע ;(דועו ,ןמלדא יכדרמ ,רכב
ראשה ןיב קסע יקסבוזרגו תוניי אוצייב ראשה ןיב קסע ץיבולידוי ,לשמל)
תיברעב ,היפרגואיגב ,ארקמה רקחב ,תונשלבב יעדמ רקחמב וקסע ;(תואקנבב
הדוהי ,הדוהי-ןב רזעילא ,ןילי דוד ,ריפס והילא ,ץנול מ"א) דועו
התוא וציפהו "תירבעב תירבע" דומילה תטיש תא וחתיפ ;(דועו יקסבוזרג
הדוהי ,הדוהי-ןב רזעילא ,רכב םיסנ םהיניב) הפוריא-חרזמבו ץראב
לש ותודע םג 'ר] ינארטמ ךורב וליפאו ןיטשפא קחצי ,ןילי דוד ,יקסבוזרג
-חרזמב ןיליו ןיטשפא ,יקסבוזרג לש םתעפשה יבגל גע ,חס-וס :ח"צרת אטוז
,הדוהי-ןב ,ץבעי) "םישדח םיילארשי-ץרא םיגח"ל ראוטרפר ורצי ;([הפוריא
תינרדומה תירבעה תונותיעה תא ונב ;(דועו יקסבוזרג ,ץיבולידוי ,ןילי
לאיחי ,ןיקמורפ ד"י ,ןומולס מ"י) םידליל ןהו םירגובמל ןה ,לארשי-ץראב
הדוהי-ןב הדמח ,יקסבוזרג הדוהי ,ץיבולידוי דוד ,הדוהי-ןב רזעילא ,לירב
לש ידוהיה רכאה ומכ ,לשמל תואלקחל) תיעוצקמה תונותיעה ןה :(דועו
,ןונבלה) תיתורפסהו תיתושדחה תונותיעה ןהו ,(ץיבוריאמ השנמ ייו"ליבה
-םינפ הקיטילופב וקסע ;(דועו יבצה ,הפקשה ,רואה ,ןויצ תרשבמ ,תלצבחה
,רכב םיסנ ,ןילי דוד ,ןילי עשוהי) "הנגהו אבצ" יניינעבו תיבושיי-ץוחו
ךוניחב וקסע ;(דועו ,ןייטשפא-ןיול ז"א ,ןיקנח עשוהי ,טאטשנזייא עשוהי
םילשורי תכשל ךרד םילשוריב ןילי דודו סייר-ןהכ םירפא ,לשמל) םירגובמ
סייר-ןהכ 'רו ,ןויצל-ןושאר ותבשומב ץיבולידוי דוד וא ,"תירב ינב" לש
בושייב ידרפסה אטבמה תא ועבק ;(440-439 :1981 קלו ;103-102 :1967
ובתכ ;(דועו ץימוקליו ,ןיטשפא ,ןילי ,ץיבולידוי ,הדוהי-ןב ,ץבעי)
םיחנומ ועבט ,היפרגואיגו הירוטסיה ירפס ,דומיל ירפס ,םידלי תורפס
ר"ד ,ןמבול ,סניפ ,הדוהי-ןב) היגולונכטהו עדמה ימוחתל םג ,םיירבע
ץיבולידוי ,יליזרב-טאטשנזיא ,יקסבוזרג ,ריפס ,ןילי ,יקסבשרש ,איזמ
-םייתרבח" תודסומ ודסיי םגו ,(87 :ו"צרת ץיבולידוי םג 'רו ;דועו
."רפסה תיב תניג"ו "לויטה" ומכ "םייכוניח

לע עיבצהל ידכ הב יד לבא ,תולועפה לכ תא הצממ הניא וז הרצק המישר
.השדחה תוברתה תוכרעמ לכ לש בחרה ךתחה לעו ,ןהלש םוצעה ןווגמה

(א :ויה לארשי-ץראב השדחה תירבעה תוברתה לש תוירקיעה תושדחה תויוליעפה
םיגח (ב .םיירוטסיה תוזחמ בורל ,תיתליהק הגיגחב תירבעב וגצוהש תוזחמ
םילויט (ג ;הלוגב םיגחה לש הגיגחה ימגד תא ופילחהש "םישדח םיירבע"
-תדובע (ה-ו ;"ןויצ יריש" ללכ ךרדב זא וארקנש ,תדלומה יריש (ד ;ץראב
תכיפהל הלומעתה ,תואלקחה לע תושדחה תובשומה תתתשה רמולכ ,המדאה
תואלקחל םידליה ךוניחו ,(סנרפתהל ךרד קר אל) ומצע ינפב ךרעל תואלקחה
.םירחא םיעצמאו רפסה-תיב תניג תועצמאב

הכמת ןהמ תחא לכש ךכ ,וזב וז תוגוראו תובולש ויה הלאה תויוליעפה לכ
יריש תאו םילויטה תא ,המדאה תדובע תא וססיב םישדחה םיגחה .תורחאב
לכ לש םגדהמ דרפנ יתלב קלח ויה "ןויצ יריש" .תוגצהה תרזעב םג ,תדלומה
עבטל המואה תא "ריזחהל" וידחי ודעונ המדאה תדובעו םילויטה .תוליעפ
םע םיגחה תא וידחי הבלישש תוליעפ התיה םיירבעה תוזחמה תגצה .הצראלו
רזעילא תא שיגדמה ,21-20 :1986 ימרכ לצא ,תרחא תיוזמ ,םג 'רו) םירישה
תומזויה יליבומכ ,ןויצל ןושארב ןמבולו ץיבולידוי תא ןכו ,הדוהי-ןב
.(הלאה

:םירישהו םילויטה ,םיגחה ,תוזחמה תא הרצקב גיצא ןלהל


תוזחמה

,תובושחה תויתוברת-ויצוסה תויוליעפה תחאל התיה תירבעב תוזחמה תאלעה
.השדחה תימואלה תירבעה תוברתל םיריבכ "רוביצ יסחי" ושע התעפשהו הידהש

ידימלת ידי-לע וגצוה ,םלוככ םבור ,הנודנה הפוקתב תירבעב תוזחמה ,השעמל
ירוה"כ םדיקפתב אל ,םירגובמה היה םהלש םיפוצה להק ךא ,רפסה-יתב
תכרעמל דחוימבו שרופמב תדעוימה תוברתב תוליעפכ אלא ,"םידימלתה
.םירגובמה

ןווכמ היה ,"לבבורז" ,לארשי-ץראב םידליה ולעהש ןושארה הזחמה רבכ ,לשמל
תגצה" וז התיה אל .םידליל רשאמ םירגובמל - רתוי ילואו - תוחפ אל
םידליה ידיב גצוהש ,("בחרה להקל" וא) "םירגובמל" הזחמ אלא ,"םידלי
,היח תירבע רבדל קר אל רשפאש חיכוהל דעונ אוה .םירגובמה רובע ,תירבעב
םיימואלה םירסמה תא ץיפהל םג ךכ בגאו ,ןורטאית תוגצה הב גיצהל םג אלא
ןילי דוד לש ומוגרתב םולבניליל ל"מ לש "לבבורז") ימלשוריה להקה ברקב
דוע גצוה ךכ-רחאו ,םילשוריב למל ס"היבב ן"רת תוכוסב הנושארל הלעוה
םקור הארו .דועו תובוחרב ,אטשוקב ,בקעי-ןורכזב ,םילשוריב תובר םימעפ
.(8 :1983 קפוא ;1982 קפוא ;77 :1979

-ב ןויצל ןושארב "םיאנומשחה" הדוהי-ןב רזעילא לש הגצהה הגצוהשכ םג
ןיינע אלו ,הלוכ הבשומה לש יתוברת עוריא תויהל שארמ הדעונ איה ,1892
,תינימש הנש ,[יבצהל הפסוה] רואה ,ןמבויל) דבלב םידליה םלועל ךיישה
.([1892 ב"נרת] טבשב 'ז ,ו"ט ןוילג

םיגחה

.לארשי-ץראב םישדח םיגח לש םתריציב יזכרמו ליעפ דיקפת ואלימ םימזיה
תואמ ךשמב םידוהיה ברקב וגגחנש םייתרוסמה םיגחה םתוא ויה הלא םיגח
ורבע םהלש הגיגחה ןפואל םימגדה ךא ,חספ וא הכונח ,תוכוס ןוגכ ,םינש
:תומר המכב וכרענ םייונישה .םילודג םייוניש

תיאלקח תינוליח תונשרפב הפלחוה תיתדה תונשרפה ,גחה לש תועמשמה תמרב
"הרות ןתמ גח"מ יוניש רבע תועובשה גח ,לשמל .היה ןתינש לככ ,תירוטסיהו
תליכא ולמסש ,רשעמה גחמ יוניש הגרדהב רבע טבשב ו"ט ,"םירוכיבה גח"ל
"ףיסאה גח"ל ךפה תוכוסה גח .םיצע תעיטנ ולמסש ,תועיטנה גחל ,תוריפ
למסהו םיבכמה גחל ןמשה ךפ סנו תורנה גחמ ךפה הכונחה גחו ,יאלקחה
םג 'ר הלוגב םיבכמה גח ןיינעל) םינוויה לועמ רורחישהו תוריחה תמחלמל
.(15 :1998 ןמצלוה ;37 :ב"משת גומלא

יאלקח שגד ורשפיאש םיגח םתוא ושגדוהו ופדעוה ,םיגחל תוסחייתהה תמרב
,הטמשה ידכ דע ,וענצוהו ,(באב העשת וא ,טבשב ו"טו הכונח) ירוטסיה וא/ו
.(םירופיכה םוי ,ןוגכ) הלאכ םירושיק ונימזה אלש םידעומה

לא תיבהו תסנכה-תיבמ רבעוה םיגחה לש דקומה ,המצע הגיגחה לש םגדה תמרב
-ץרא" םיטירפב "םייתולג" םיטירפ ופלחוהו ,ץוחהו (הבשומה) הליהקה
לויטל האיצי :ויה לארשי-ץראב םיגחב רתויב םיטלובה םיטירפה ."םיילארשי
תאלעה ,הבורקה הביבסל וא (םילגרה תשולשב דחוימב) םילשוריל ,גחה דובכל
הביסמו ,(חספו םירופ ,הכונח ,תוכוסב דחוימב) גחב רושקה ירוטסיה הזחמ
.רוביצב "ןויצ יריש" לש הרישו םידוקיר הללכש תינומה

ץראב םילויטה

,םירגובמ ילויטכ ןהו רפס-תיב ילויט תרגסמב ןה ,ץראב םילויטה תרוסמ
הלא ויה .19-ה האמה לש םינומשה תונש ףוסמ לחה םימזיה ידי-לע החתופ
היילע" םהיניב ,םידחא םימי ינב םיכורא םירויס וא הבורקה הביבסב םילויט
.לחר רבק וא םילשורי ןוגכ ,םישדוקמ וא םיירוטסיה תומוקמל "לגרל

םגו ,השדחה תוברתב תוליעפכ םג םילויטה לש שדחה םגדה תא וסינכה םימזיה
םגו םילויטה תא וגיהנה םג םה ,תורחא םילמב .יתורפסה ראוטרפרב םגדכ
.םהילע ובתכ

םייפוריא םימגד ומיאתהו וצמיא אלא ,תוליעפכ לויטה תא ואיצמה אל םימזיה
תוברתהמ ןה וצמוא לויטה ימגד .השדחה תימואל-תירבעה תוברתה יכרוצל
לויטה לש רושיקה .הפוריא-חרזמ תוברתמ ןהו הלכשהה תפוקת זאמ תינמרגה
ורשקנש תויצקנופ ויה ףוגה תואירבלו ,היפרגואיג דומילל ,עבטה תבהאל
,(65-63 :1981 לאטש) 18-ה האמה ףוסמ תינמרגה ךוניחה תכרעמב םילויטל
ג"ל ,ןוגכ) םיגחל לויטה לש רושיקה םגו ,םידומילמ שפוחכ לויטה וליאו
.(71 :1981 לאטש) הפוריא-חרזמב לויטה םגדמ הארנכ ץמוא ,(רמועב

"תודדונה םירופיצה" תינמרגה רעונה תעונת דוסייל ומדק ץראב םילויטה
דוסייל ןכו ,עבטה קיחב לויטה היה היתודוסימ דחאש ,1897-ב (לגופרדנו)
לש ןתעפשהו ןמויק ךא ,5(סייו-ואלב) "ןבל-תלכת" תידוהיה רעונה תעונת
האמה תישארב ,ץראב םילויטה גהנמל תפסונ הפיחד ונתנ יאדווב הלא תועונת
תוימואלל ךוניח יעצמאכ לויטה לש היצקנופה תא וקזיח ףא יאדוובו ,20-ה
.תדלומה תבהאלו

-תיב להנמ ,סייר-ןהכ םירפא ץראב וגיהנה םינושארה םילויטה תאש ,הארנ
לחה ,ןויצל-ןושארב ץיבולידוי דודו ,1887-מ לחה ,םילשוריב "למל" רפסה
תומלתשה רחאל םילויטה תא וגיהנה םהינשו ,1863 ידילי םהינש .1888-מ
ץיבולידוי וליאו ,הילגנאבו הינמרגב - סייר-ןהכ :הפוריאב הארוהו ךוניחב
םילויט"ל סייר-ןהכ - הבורקה הביבסב םילויטב וליחתה םהינש .תפרצב -
תרפ) הרפ-ןיעו ,םחל-תיבו לחר-רבקל םילויט ,המצע םילשוריב םירצק
,(103-102 'מע םג 'רו ;94 :1967 סייר-ןהכ) "תותנע לצא (והימריבש
,יבצה) הנויצ-סנ איה ,"ןינח ידו" דע ,ראשה ןיב ,ועיגה ןויצל-ןושארבו
םג חילצה סייר-ןהכ .(43 :1986 ימרכ ,1888 ח"מרת ןוויסב ב"כ ,ה"כ ןוילג
םימי השלש ךראש ,חלמה-םי לאו ןדריה לא לויט - תוניחבה רחאל דימ" ןגראל
.(םש) "םיפוצר

דמלל ןימזהש הרומהו ,תובוחר ידסייממ ,ןייטשפא-ןיול ז"א ועבק 1896-ב
ישארב" :םידסוממ םילויט םג וללכש רפסה-תיב תונקת תא ,ץימוקליו ח"ש ,הב
ילוחבו ,תובורקה תובשומה לא םידליה םע לייטל םירומה םיאצוי םישדח
ןיטשפא-ןיול) "םישודקה תומוקמה תא ורקביו םילשוריל ולייטי םידעומה
יקסנלימס לע ךמתסמ ,21 :1962 יננח ;424 :1981 קלו םג 'רו ;212 :ב"צרת
.(33 :1929

תירקיעה הביסה םג הרורבו ,םיגחל םילויטה לש רושיקה טלבתמ הלא םילויטב
שפוחב םירושק ויה ןכלו ,תרוסמה יפל ,גח-ימי ויה םישדוח-ישאר :ךכל
,רתוי םיכוראה םיגחב .הבורקה הביבסל םוי ןב רצק לויט ורשפאו םידומילמ
םילויט םידומילמ רתוי ךוראה שפוחה רשפא ,"דעומה לוח" ימי ויה םהבש
ורשקנ אל םילויטה לש תורהצומה תורטמה ךא .םידחא םימי ינב ,רתוי םיכורא
םע תודלותל ,לארשי-ץראל רשקה קוזיח תא וללכ הלא תורטמ .םיגחב תורישי
םג אלא ,םילויטל ואצי םידליה קר אל םיגחב .התמדאלו ,הב לארשי
ןושארמ ,לשמל) תולגעב לויטל ללכ ךרדב ואצי םירגובמה יכ םא ,םירגובמה
[ש"פנ] יקסב'צחופ המחנ לש הרואית 'רו ,דעומה לוח ימיב םילשוריל ןויצל
דעומה לוחב ,תוסומע תולגע שולשב םילשוריל ןויצל ןושאר ינב לש לויטה תא
הירוטסיהה רוכזיא ,תירבעב רובידה תא םג ללוכה ,[1889] ן"רת תוכוס
:1986 ימרכ לצא ,"ונידי הננוכ ריע ןויצל ןושאר" ןוגכ ,ןויצ ירישו
.(42-41

םילשוריב קר אל םילויט אופא וגהנוה רבכ 19-ה האמה לש םיעשתה תונש ףוסב
ידיב הרדגב ,1896-מ ,ץימוקליו ידיב תובוחרב םג אלא ,ןויצל-ןושארבו
הניפ-שארב ןיטשפא קחצי ידיבו ,(ח"נרת חספ ירחא) 1898-מ ,ןיקתיו ףסוי
.(30 :1986 בוקסל ;1981 לאטש ;ם"שת קלו) 1899-מ לחה

תאצל םימזיה וצלאנ םיתעל .לק וא טושפ ןיינע התיה אל םילויטה תגהנה
וליפא םהיניב ,םירחא םירומ דגנ וא ,םידימלתה ירוה דגנ ךכ לע קבאמל
ףא וא ,םילויטל הבר תובישח וסחיי אלש ,ןירפיצ םייח ןוגכ ,םיתימע-םימזי
.(73-72 :1981 לאטש) "ןמז זובזב"ו "הרות לוטיב" םהב ואר

תוברתה תא תונבל תונויסנה ורבעש תלתופמה ךרדל תפלאמ אמגוד איה תובוחר
איצוהל חילצה ץימוקליו .הרוחא םיינשו המידק דחא דעצ הדעצנש ךרד ,השדחה
ןנובתהל םתוא דמללו ,הבורקה הביבסב לגרב םילויטל תובוחרמ וידימלת תא
חילצה 1898 תנשב .(1897-1896) ז"נרת תנשמ לחה ,םפסאלו חמוצבו יחב
עבקנו ,יגיגח סקטב תובוחרב רפסה-תיב תניג הכנחנ טבשב ו"טבש ,ךכל איבהל
לכש ,("הרות דומלת" ארקנ ןיידע תובוחרב רפסה-תיב) הרות-דומלתה דעו י"ע
קלו ;1981 לאטש) עוצקמכ תואלקח ודמלי הלעמו תישילשה הקלחמהמ םינבה
ודסייו ,"הרות-דומלת"המ םידרחה ושרפ 1899 תנשב רבכ לבא .(424 :1981
אללו םילויט אלל ,תירבע אלל ,ןבומכ) יתרוסמה חסונב "רדח" תובוחרב
תודגנתהה ץחלב תובוחרב הארוהה תא בוזעל ץימוקליו ץלאנ זאו ,(תואלקח
.הרחתמה יתדה "רדח"הו תידרחה

,עבק לש ןיינעל םילויטה וכפה רבכ םירשעה האמה תישארב ,ןכ יפ לע ףא
הכז ,לשמל ,םילשוריב "למל" רפסה-תיב .םהל תודגנתהה המלענש הארנו
םינשב םיכוראו םיבר םידימלת ילויט ןממל הרשפאש ,הלוגהמ תיתנש המורתב
תפסאב תופתתשהו העיסנ ןממל ףאו ,רתיבל ,ןורמושל ,םכשל :1904-1903
.(205 :1967 סייר-ןהכ) בקעי ןורכזב םירומה

השדחה תוברתב תוליעפכ "ןויצ ירישמ" הרישה

,השדחה תוברתב תויוליעפ לש הרושב יחרכה טירפכ ודקפת םיירבעה םירישה
-ץראב םיווהתמה םישדחה םייחה" לש למסכ יתורפס רואית ולביק ליבקמבו
,שדחה טירפה תחא הנועבו תעב עיפוה תורפסב םגו תויוליעפב םג ."לארשי
,םיגחב הרישה ,לויטב הרישה :"םיירבע םיריש תריש" וא "ןויצ ירישמ הריש"
םיעוריאבו תוזחמב ,קחשמה תעשב ,(רקיעב ,תיאלקחה) הדובעה תעשב הרישה
םילויטבו תוגיגחב ,הדובעב הרישה תא סחיימ רחש ןתנ .םייגיגח םיסקטו
שדח ראוטרפר הנבנ השעמל ךא ,(501 :ט"נשת רחש) היינשה היילעה ינייפאמל
.הנושארה היילעה תפוקתב רבכ ,דחאכ יתורפסהו יתרבחה ,הז

ןהו םירגובמה לש ןה ,םילויטבו םיגחב יחרכה טירפכ םירישה תא יתרכזה רבכ
ןיב ,םיירבעה "ןויצ יריש" ורשוה ץראב ולעוהש תוגצהב םג .םידליה לש
ובלוש "לבבורז" הזחמב ,לשמל .תוכרעמה ןיבש תוקספהב ןיבו הגצההמ קלחכ
,(1982 קפוא) הנש התואב הבשומ התואב םייראלופופ ויהש םירישה הגצה לכב
םידימלת תלהקמ הרש יחרפ קחצי תלהנהב ח"יכ לש ס"היבב "רתסא" תגצהבו
.(Shy 1985: 156) תוכרעמה ןיב תירבעב ןויצ יריש

תוגיגחב .תירבעב ןויצ יריש ורשוה שדחה בושייב םייגיגחה םיעוריאה לכב
יקסב'צחופ המחנ לש בתכמ) [1890] ן"רתב תובוחר השדחה הבשומה תמקהל
דלישטור יד דנומדא ןורבה רוקיבב ;(188 :ב ךרכ ,1981 באילא ךותב ,היחאל
:ב ךרכ ,1981 באילא ךותב ,[1893] ג"נרתמ רואהב חוויד) בקעי ןורכזב
ןיסוריאה תגיגחבו ,הלוטמ לש הדוסיי דובכל [1896] ז"נרתב תוגיגחב ;(250
ךותב ,יבצהב הדוהי-ןב רזעילא) הניפ שארמ םירכיא תב םע הלוטממ רוחב לש
תנשב לארשי-ץראב תובשומב לצרה לש ורוקיבב ;(296 :ב ךרכ ,1981 באילא
האלה ןכו ,(324-323 :ב ךרכ ,1981 באילא ךותב ,בוש ד"מ לש ובתכמ) 1898
.(496 :ט"נשת רחש םג 'רו)

ויה לארשי-ץראב תירבעה םידליה תורפסו שדחה ירבעה רפסה-תיב תרגסמב
דומילל יעצמא שמשל התיה ןהב תירקיעהש ,תויצקנופ המכ הלא םירישל
םיטסקט רשאמ רתוי ןיינעמו הנהמ הפ-לעב ןוניש ידי-לע תירבעה לוגרתלו
תוארקמל תומדקהב תונשנו תורזוחה תויחנההמ ראשה ןיב רבתסמ רבדה .םירחא
'ר) "תירבעב תירבע" דומילה תטישב םיקסועה םירמאמהמו ,דומילה ירפסלו
.(רבע תפש ידומל תישארל יקסבוזרג לש המדקהה ,לשמל

לש םנכות ךרד ,ימואל ךוניח תונקהל :תפסונ הרטמ םירישל התיה תירבעה דצל
םרוקמש םירישה .התיינבלו הצרא היילעל ללכ-ךרדב םיארוקה ,םירישה
ןה ,םידימלתה ןורכזב הלאה םיטסקטה תא עימטהל ודעונ ך"נתהמ םיקוספב
תונקהל וצרש יסיסבה יתוברתה סופרוקהמ קלחכ ןהו תירבעב םייוטיבל רוקמכ
תריצי :תפסונ היצקנופ ואלימ םג הלא םיריש .לארשי-ץראב ירבעה דליל
ספתנש המ ןיבל 19-ה האמה ףוס לש לארשי-ץראב םידליה ןיב ירוטסיה רושיק
תוברת לשו םהיתובא לש םירישיה םהיכישממ םה וליאכ ,ץראב םודקה םרבעכ
.(520 ,496 :ט"נשת רחש םג 'רו) םינומדקה םהיתובא

םיראוטרפרהמ איה םג הארנכ הצמוא "רוביצב םיריש רישל" השדחה תוליעפה
ןבורש ,םירישל תוניגנמה אוה ךכל תויודע לש דחא גוס .םייפוריא-חרזמה
ןאכמ .הפוקת התואב הפוריא-חרזמב םייראלופופה םירישהמ לטינ עירכמה
,(םימזיה תצובק) הנושארה היילעה ילוע ברקמ השדחה תוברתה ינובש ,עבונ
תוביסנב רישל לגרהבו ,םיריש םתוא לש הבוט העידיב םידייוצמ הלוגהמ ואב
,"הוקתה" ,ימואלה ןונמהה לש תוניגנמה וליפא ,עודיכ .תומיוסמ תויתרבח
וצמוא ,"ושוח ,םיחא ,ושוח" ,הנושארה היילעה "למס"ל היהש רישהו
תמועל ;םסרפתהש רחאל רישל הדמצוה "הוקתה" לש הניגנמה .תורז תוניגנממ
סניפ ,ץיבוריאמ השנמ לש רופיסה יפל ,"ושוח ,םיחא ,ושוח" לש הרקמב ,תאז
לש ותיבב "םייסור םיריש" הרש הרובחה :תיסורב הריש ידכ ךות ותוא רביח
םילמ םלוכ לומ רישל סניפ לחה תיסורב רישה עצמאבו ,חספה גחב סניפ
.(220 :ינש רפס ,ד"שת ילאנבי) הניגנמה יפל תוירבע

ןייפאמה :לופכ היה לארשי-ץראב השדחה תירבעה תוברתב הלא םירישב שודיחה
היה ,(ליעל םוקמה יארמ לכ 'רו) הפוקתה יבתכב שגדוהש ,םהלש רתויב בושחה
ינשה שודיחהו ."םיירבע םיריש ורש" הרימאב החסונש ,תירבעב הרמזה םצע
."ןויצ יריש" םלוככ םבור ויהש ,םירישה לש ימואלה ןכותב היה

תירבעה תוברתב שודיח התיה "םיירבע םיריש" תריש לש תיתרבחה היצקנופה
וז תוברת השקיב התואש תידוהיה תוברתה תמועל ,לארשי-ץראב תחתפתמה השדחה
תווהלו ,יתרבח דוכיל לש היצקנופ אלמל וליחתה הלאה םירישה .ףילחהל
-תיבב םייתד םיסקטל ףילחתכ ,"דחי"ה תא השיגדמה תיתליהק-תיתרבח הלועפ
.לארשי-ץראב השדחה תוברתב הז םדיקפת תא םידבאמה ,תסנכה

תושדחה תובשומב םגו ,תסנכה-תיבל וכלה דוע םימזיהמ םיבר :ריהבהל בושח
תדה םוקמש ךכ ,םלוככ םבור תרוסמ-ירמוש הנושארה היילעה יבשייתמ ויה
-תיבו תדהש אוה הנתשהש המ ;וז הפוקתב חרכהב הנתשה אל םיישיאה םייחב
ופלחוה םה .הליהקה ייח לש םיירקיעה םינגראמכ םדמעמ תא ודביא תסנכה
םירישבו ,תויתליהק תוגיגחכ וחתופש םישדחה םיגחב ,םילויטב הבר הדימב
.םיירבעה

םוכיס

הנושארה היילעה תפוקתב לארשי ץראב תירבעה "הייחתה" טקייורפ ,םוכיסל
ידוהיה בושייל השדח תוברת תאצמה לש תננכותמו תנווכמ ,תעדומ תוליעפ היה
שארב אלא ,םיטסקטו םירוביד ,היגולואידיא קר אל ללכש ,הניתשלפב שדחה
ליבקמב .השדח הרבח לש תויוליעפו תודסומ לש תישעמ היינב הנושארבו
םג טקייורפה ימזי וקסע ,תויוליעפו תודסומ ,תוסיפת לש הריצילו האצמהל
.הלוגב ןהו ץראב בושייה ברקב ןה ולש הצפהו קווישבו "רוביצ יסחי"ב

קבאיהל הצלאנ םימזיה לש הנטקה הצובקה .ךשמתמו ץמואמ ,השק היה הז ךילהת
המב םידרחה יסנרפ ןוגכ ,תודגנתמו תורחתמ תוצובקב םילדה היתוחוכ לכב
שדחה בושייה יבשייתמבו ,תובשומב ןורבה ידיקפב ,"ןשיה בושייה" הנוכמש
.השדח "תימואל תירבע תוברת" לכ וצר אלש

תישממה הפונתה ;תולחתה לש הרוש קר תוארל רשפא 19-ה האמל םינומשה תונשב
תודסוויה ,תירבעב םינושארה תוזחמה תאלעה םע ,1891-1890 םינשב הלחה
יתב תוססבתהו ,םינומשה תונשב ודסונש תובשומה תוססבתהו תופסונ תובשומ
.םינושארה םיירבעה רפסה

,םהידימלת ,םידליה תא סייגל רבכ וחילצה םימזיה לש םתלועפל ינשה רושעב
ןפואב ןה ,םירגובמה ברקב השדחה תוברתה לש הצפהלו קווישל "םינכוס"כ
היה ירבעה רפסה-תיבשכ) ירוביצ ןפואב ןהו (םתחפשמו םתיב ךותב) ישיא
.(תובשומבו ופיב תירבע תוליעפ לש דקומל

טקייורפל ופרטצה ,םירשעה האמה תישארב ,םימזיה לש םתלועפל ישילשה רושעב
םהילגר תקיחד ךות ,ותחלצהב עירכמ דיקפת ואלימו ,"היינשה היילעה" ינב
...הירוטסיה אוה ראשה לכו .םתלועפ תחכשהו הלאה םינושארה םימזיה לש

תורעה

,א"סשת םילשורי ,תודהיה יעדמל רשע השולשה ימלועה סרגנוקב האצרה *
2001 טסוגואב 17-12

.1988 ירורד הניר :הוושהו (1)

,הנושארה היילעה תודלות רקחב תמיוסמ הדימב לפוט אקווד הז טקפסא (2)
,1989-ו 1988 בוקסל ,1987 ןייטשדלוג ,1983 לאינק ,1979 ןומלש לשמל 'רו
.1989 ןידיירפ

ץראב היישעב םישנה תופתתשה יבגל ,9-8 :1989 ןירבוג :םג הוושה (3)
.הנושארה היילעה תפוקתב

ויה םה ;הדוהי תחפשמב ןתחתה ,ןילי דוד לש ויבא ,ןילי עשוהי 'ר (4)
.םילשוריב תושדח תונוכש תיינבבו ,אצומ הבשומה תמקהב ראשה ןיב םיברועמ

םידוהילש ינפמ ,תינמרגה העונתה תובקעב המקוה תידוהיה רעונה-תעונת (5)
."תודדונה םירופיצה" תעונתל הסינכה המסחנ


תורוקמ

,"לארשי-ץראב הגצוהש הנושארה הגצהה - 'לבבורז'" .1982 לאירוא ,קפוא
,ג"משת ןוושח ,ה"נ ךרכ ,םינזאמ ,"(הזחמ) לבבורז" :םולבניליל בייל השמ
.45-37 'מע ,1982 רבמבונ

,רעונו םידלי תורפס ,"לארשי ידליל םינושאר תוזחמ" .1983 לאירוא ,קפוא
.10-3 :ראורבפ - ג"משת רדא ,(ה"ל) ג תרבוח ,תיעישת הנש

םידלי-תורפס לש התחימצ '!םירבע םישנאל םתייהו'" .ז"לשת לאירוא ,קפוא
.112-73 :3 הרדתק ,"לארשי-ץראב תיעבט

הנושארה היילעה רפס .לטנזור המימי תופתתשהב ,ךרוע .1981 יכדרמ ,באילא
.םיכרכ 2 ,(ןוחטבה דרשמו יבצ-ןב קחצי די:םילשורי)

.(סנגאמ :םילשורי) הירוטסיהו תונויצ .ב"משת לאומש ,גומלא

1914-1882 ,לארשי-ץרא ףונב תירבעה הבשומה .1988 יסוי ,יצרא-ןב
.(יבצ-ןב קחצי די :םילשורי)

תייחת תודלותב קרפ - ואטבימו 'ילילגה בינה'" .1982 ןרהא ,ןודא-רב
.138-115 :24 הרדתק ,"לארשי-ץראב תירבעה

.114-112 :ה"נשת ירשת ,73 הרדתק ,"?'ירבע'ה אוה ימ" .1994 לארשי ,לטרב

,"חורה יעדמ לש תוטבחה קש - לארשי םע לש הירוטסיה" .1996 לארשי ,לטרב
.180-177 :ז"נשת ירשת ,81 הרדתק

הנושארה היילעה תורפס :םע איצמהל ,ץרא איצמהל .1996 הפי ,ץיבולרב
.(דחואמה ץוביקה)

תורפסב הנושארה היילעה לש המושיר :תורמצו םישרש .1981 תירונ ,ןירבוג
.(ביבא-לת תטיסרבינוא ,סוריפפ :ביבא-לת) תירבעה

:ביבא-לת) לארשי-ץרא תורפסב םירקחמ :עלסמ שבד .1989 תירונ ,ןירבוג
.(רואל האצוהה - ןוחטבה דרשמ

-ץראמ תמא :םעה דחא לש ןושארה ועסמ תודלותל" .1987 ףסוי ,ןייטשדלוג
.108-91 :ח"משת תבט ,46 ,הרדתק ,"?לארשי

הפשה דומל רפס ,רבע תפש ידומל תישאר .1899 ט"נרת הדוהי ,יקסבוזרג
.("הישות" :השראו) בתכלו ארקל םיעדויה םירענל

תיברעה תורפסה םע תידוהיה תורפסה לש םיעגמה תישאר .1988 הניר ,ירורד
.(דחואמה ץוביקה תאצוהו רטרופ ןוכמ :ביבא-לת) תירישעה האמב

?ןאל :זיירפנרהא יכדרמ .תורעהו אובמ ףריצו סניכ .1998 רנבא ,ןמצלוה
.(קילאיב דסומ :םילשורי) תויתורפס תוסמ

,1981 באילא ךותב ,"תובשומב ירבעה רובידה תייחת" .1981 המלש ,יתמרה
.446-427 :א ךרכ

קרפ וא ימואל רופיס :םימעה ייחב םידוהיה" .ו"נשת תימלוש ,בוקלוו
.אס ןויצ ,"תבלושמ הירוטסיהב

:ןג-תמר) הנושארה היילעה תובשומב ימואלה ךוניחה .ם"שת באז ,קלו
.(רמג תדובע ,ןליא-רב תטיסרבינוא

ךרכ ,1981 באילא ךותב ,"תובשומב ימואלה ךוניחה תחימצ" .1981 באז ,קלו
.426-407 :א

תאמ םירמאמו תוריקס ,תונורכז יקרפ :הרומ לש וכרד .ח"צרת .א .ח ,אטוז
.(סמ ןבואר :םילשורי) היחתה רודב םירומה דחא

,ריעצה לעופה ,"הנושארה הילעה תפוקתב םידלי יריש" .1962 לארשי ,יננח
:1962 רבוטקואב 16 ,ג"כשת ירשת ח"י ,2 ןוילג ,דל ךרכ ,ששו םישימח תנש
.22-21

:ביבא-לת) ינש רפס ,ןויצ תבח תפוקת :תונויצה רפס .ד"שת לאומש ,ילאנבי
.("ריבד" ידי-לע קילאיב דסומ תאצוה

דוד ,ץיבולידוי :ךותב ,"הדוהי-ןב רזעילא לש ותונותע" .דוד ,ץיבולידוי
:ביבא-לת) ב ,לארשי ץראב תונותעה ימי ירבדל :םירמאמ ץבק .ךרוע .ו"צרת
.105-83 :(תילארשי יצראה תונותעל הכורעתה דעו

Ben-Yehudah and the ,"תירבעה ןושלה תיחתו הדוהי-ןב" .1923 דוד ,ןילי
דומע ,תילגנאבו תירבעב ספדנ רמאמה) Revival of the Hebrew Language
'מע ,Journal of the Palestine Oriental Society :ךותב ,(דומע דגנכ
.(דרפנ סיפדתב אצי) .109-94

תירפס :םילשורי) םילשורי-שיא תונורכזמ .[1933] 1967 םירפא ,סייר-ןהכ
.(הינש הרודהמ ,בושיה

םירבעה םירומה תפיסא" :ירבעה ךוניחב םינושאר םימלת .1986 המלש ,ימרכ
תאצוה :םילשורי) ו"נרת-ב"נרת / ךוניחה תודלותב המוקמו "לארשי-ץראב
.(סמ ןבואר

הידעס סופד) יתונורכז .1932 ב"צרת יולה באז והילא ,ןיטשפא-ןיול
.(ינשוש

"(1904-1881) לארשי-ץראב ךוניחה תודסומב הארוה ידבוע" .1998 ףסוי ,גנל
.182-169 :90 הרדתק ,(1997 ילקס הפי לש הרמאמל תומלשהו תורעה)

תטיסרבינוא) ןיקתיו ףסוי לש ונמזו וייח :ארוק לוק .1986 תימלוש ,בוקסל
.(ביבא-לת

זומת ,88 הרדתק ,"בקעמ - לארשי-ץראב רבמיא" .1988 תימלוש ,בוקסל
.149-145 :ח"נשת

תטיסרבינוא :ביבא-לתו םילשורי) םייו"ליבה .[1979] 1989 תימלוש ,בוקסל
תינויצה תורדתסהה די לע תינויצה הירפסה ;תונויצה רקחל ןוכמה ,ביבא-לת
.(קילאיב דסומ ;תימלועה

,"הרבח לש הירלקפסאב ןושל :התושבגתהב השדחה תירבעה" .1990 המלש ,גרומ
.92-70 :ן"שת זומת ,56 הרדתק

,"תימואלה הייחתה ךילהתב תירבעה ןושלה לש הדמעמ" .[א] ט"נשת לאפר ,רינ
.39-31 :ט"נשת רהז ,טיבש ךותב

ךותב ,"ןושלה תייחתב בושייה תודסומ לש םדיקפת" .[ב] ט"נשת לאפר ,רינ
.122-101 :תכרוע .ט"נשת רהז ,טיבש

ץרא תירפס :רענלו דליל ,"תונמא") [תובוחר] תובחר .1929 השמ ,יקסנלימס
.('ז 'בוח ,לארשיל תמיקה ןרקה לש לארשי

:1929 יחמק ךותב ,"לארשי-ץראב ירבעה ךונחה" .1929 ףסוי ,והירזע
.112-57

תידוהי רבע-תרכה לש היתודלות :הירוטסיהו הלכשה .1995 לאומש ,רנייפ
.(רזש ןמלז זכרמ :םילשורי) תינרדומ

בושיי'ל 'ןשיה בושייה' ןיב סניפ לכימ לאיחי" .1989 לארשי ,ןידיירפ
.102-93 :ט"משת ןסינ ,51 הרדתק ,"'שדחה

אצוי) ח"פרת-ג"סרת ,םירומה תורדתסה לש לבויה רפס .1929 .ךרוע .ד ,יחמק
.(םילשוריב םירומה תורדתסה זכרמ ידי-לע

תיבב הדוהי-ןב רזעילא .תורעהו אובמ ףיסוה ,ךרע .1983 עשוהי ,לאינק
.(יבצ ןב קחצי די :םילשורי) (תורגיא) 1893/ד"נרת הכונח :םירוסאה

ראוטרפרה חותינ :לארשי ץראב ירבעה ןורטאיתה תישאר" .1979 ידרפ ,םקור
.81-76 :(1979 רבמצד) 29 תורפסה ,"1914-1890 םינשה לש

םינשב ותוחתפתהו ותחימצ ,ותווהתה - ילארשיצראה רישה" .ט"נשת ןתנ ,רחש
.533-495 :ט"נשת טיבש רהז ךותב ,"1949-1882

,"םילויטו עבט בוהאל םיזנכשאה תא וכניח דציכ" .1981 םהרבא ,לאטש
:הפיח תטיסרבינוא) 1981 רבמטפס ,א"משת לולא ,31 תרבוח ,ךוניחב םינויע
.75-61 :(ךוניחל רפסה-תיב

הנושארה תיצחמב ץראב ידוהיה בושייב בוטיק יכילהת" .1979 ףסוי ,ןומלש
.30-4 :12 ,הרדתק ,"וגוחו סניפ - 'השמ-ינב'ו םעה-דחא :90-ה תונש לש

De Mauro, Tullio 1984 [1963]. Storia linguistica dell'Italia unita
(Rome and Bari: Laterza).

Fishman, A. 1971. "The Impact of Nationalism on Language Planning",
in J. Rubin & J. Jernudd (eds.), Can Language Be Planned? (Hawaii):
3-20.

Moore, Omer 1991. The Ideology of the Jewish National Movement in
Hebrew Children's Literature, 1899-1948 (University of Cambridge,
Doctoral Thesis).

Shy, Hadassah 1985. "The Hebrew Theater in Palestine Before World
War I", in Abramson, Glenda & Tudor Parfitt, eds. The Great
Transition: The Recovery of the Lost Centers of Modern Hebrew
Literature (Oxford Centre for Postgraduate Hebrew Studies. New
Jersey: Rowman & Allanheld): 150-167.