לגירסה באנגלית נא להקיש כאן

יצירת המערכת של ספרות הילדים

בתהליך בנייתה של התרבות העברית בארץ-ישראל

 

חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

 

מאת

 

בשמת אבן-זהר

 

דצמבר 1999

 

עבודה זו נעשתה בהדרכת

פרופ' זהר שביט